Medicinsk Stab
Kostnader för VRI – hur kan de
beskrivas?
PU, Anna Nergårdh 131126
Medicinsk Stab
Patientsäkerhet
”Vad är patientsäkerhet?
Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från
att skadas när de får vård. I Sverige är vården
säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är
skador fortfarande ett stort problem. ”
www.skl.se
Medicinsk Stab
VRI- en vanlig vårdskada
 Välkänt
 Svåråtgärdat
 Kopplar till hygienrutiner, men inte bara!
 Många initiativ pågår internationellt, nationellt och
regionalt
 Alla stora verksamheter har åtgärder och
uppföljning i sin verksamhetsplan!
Medicinsk Stab
Kostnader för VRI
 Extra kostnad för VRI i Sverige 3,7 miljarder
(Socialstyrelsen, april 2006)
 Förlängd vårdtid, ökad antibiotikaförbrukning
 God vårdhygienisk standard kan förebygga
åtminstone 20% av VRI
 SLL: extra kostnader för VRI uppskattas till 740
mkr årligen, utifrån Socialstyrelsens rapport 2006
 SLL: 20% av dessa motsvarar 150 mkr årligen
Medicinsk Stab
Vilka VRI kostar?
 Dyrast: venkateterutlöst sepsis
 Näst dyrast: respiratorutlöst lunginflammation
 På årlig basis blir ordningen en annan:
– Postoperativa sårinfektioner
– Respiratorutlöst lunginflammation
– Venkateterutlöst sepsis
– Clostridieinfektion
– Urinvägsinfektioner
Obs – amerikanska siffror!
Medicinsk Stab
Går kostnaden att överföra till oss?
 Relationen bör stämma
 Men – vi börjar från lägre prevalens ex sepsis, VAP
 Detta medför att ”besparingspotentialen” blir
mindre
 Det blir dyrare att genomföra förbättringsarbetet
per reducerad VRI!
 Var går brytpunkten då arbetet blir extra
kostnadskrävande?
Medicinsk Stab
Och var syns ”vinsten”?
 Sårinfektioner uppstår ofta efter sjukhustillfället
 Urinvägsinfektioner har många negativa
konsekvenser – men besparingen är mindre än för
annat
 Beskrivet i ”Miljoner vinster” (SLL-projekt)
 Allt detta sammantaget tittar SKL på!
Medicinsk Stab
SKL-projektet
 Utgår från en kostnadsmodell baserat på KPP
 Vad kostar en infektion, vilka diagnoser är dyrast?
 Och vad kostar det att sänka förekomsten av VRI?
 Kostnaderna för förbättringsarbetet och
vidmakthållande är kontext-beroende!
 Standardmodell för kostnadsberäkning av VRI på
väg
 Även investering i förbättring måste
kostnadsberäknas för vinst-beräkning!
Medicinsk Stab
Fortsättning gällande kostnader för
VRI:
 Att invänta SKL’s modell – flera problem i
beräkningen är gemensamma i vården
 Arbetet med handlingsprogrammet medför att
vårdgivare identifierar sina VRI och beskriver vilket
arbete som bedrivs
 Arbetet redovisas i patientsäkerhetsberättelsen
 Centralt stöd för arbete mot VRI
 Handlingsprogrammet uppdateras med information
om kostnader för VRI-diagnoser
Medicinsk Stab
Handlingsprogram (och strategi) för att
minska VRI 2012-2015
 Vårdrelaterade infektioner (VRI) är vår vanligaste
vårdskada
 Framtaget i samarbete med vårdgivarna
 Introduceras under 2012-2013
 Första uppföljning våren 2013 utifrån det arbete
som beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen
 Reviderat handlingsprogram inför 2014
 Punktprevalensmätning två ggr/år
Medicinsk Stab
Web-baserad patientsäkerhetsutbildning
 För alla medarbetare
 För alla vårdgivare
 För alla vårdgrenar
 Kombineras med chefsutbildning
Web-utbildningens åtta moduler
• Inledning och översikt
• Lagar och förordningar
• Speciella vårdskadeområden
• Risk- och händelseanalys
• Patientmedverkan
• Kommunikation
• Säkerhetskultur
• Kvalitetsarbete och uppföljning