Microsoft PowerPoint - V\345rdhygien 2016. ppt.ppt [Kompatibilitetsl

advertisement
Vad är vårdhygien?
Inger Andersson
Hygiensjuksköterska
Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Vårdhygien,
i Uppsala län
Ht 2016
Enheten för vårdhygien
Vårdhygien i Uppsala län
Slutenvård
Primärvård
Kommunal vård
Folktandvården
Sjukhus
Akademiska sjukhuset
Enköpings lasarett
Elisabethsjukhuset
Tierps sjukhus
Östhammars sjukhus
Kommun och primärvård
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar
Enheten för vårdhygien
Har till uppgift att medverka till att
alla vårdgivare bedriver vård av god
kvalitet så att antalet vårdrelaterade
infektioner hålls på en låg nivå
Vårdrelaterade infektioner
Vad är det?
Hur vanliga är de?
Vad kostar de i lidande och pengar?
Kan de förebyggas?
Vårdrelaterad infektion
”Med vårdrelaterad infektion avses varje
infektionstillstånd som drabbar patient till följd av
sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett
om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband
med vården eller härrör från patienten själv samt
oavsett om infektionstillståndet yppas under eller
efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även
infektioner som personal ådragit sig till följd av
arbetet.”
Socialstyrelsen
VRI i Europa
Förekomst: 7.1%
4,1 miljoner EU-medborgare
drabbas av minst en VRI
37 000 i EU dör av VRI
kostar 7 miljarder Euro i extra
vårddygn, dyr AB, reoperationer
(Ett vårddygn 435 Euro)
Källa: ECDC
Annual Epidemiological Report 2008 and 2013
Kostnader VRI
US: 80 miljarder kronor per år
EU: 64 miljarder kronor per år
Sverige: 6.5 miljarder kronor per år
Uppsala: 280 miljoner kronor per år
Vad är det som kostar?
Förlängda vårdtider 4-6 dagar i
huvudsak
Andra kostnader:
Dyra behandlingar, reoperationer etc
Samhällskostnader:
Sjukfrånvaro
11
EU: 37 000 pat dör varje år i VRI
= 53 jetplan
EU:27 000 människor dör i trafiken
EU-kommissionens 7-punktsprogram för att minska trafikolyckor tom 2020
Vilka infektioner är vårdrelaterade och går
att förebygga?
1.
2.
3.
4.
5.
Urinvägsinfektioner pga KAD
Sepsis pga centrala infarter
Postoperativa infektioner
VAP- ventilator associerad pneumoni
Smittor mellan pat (resistenta bakterier, C. difficile,
vinterkräksjuka, influensa, TBC, mässling etc etc)
UVI:er vanligaste VRI:n
40% av alla VRI:er
Motsvarar en kostnad på drygt 110
miljoner kronor per år för Uppsala
Allegranzi, et al. Lancet 2011; 377: 228-241.
”Burden of endemic health-care associated infections in developed countries:
systematic review and meta-analysis”
15
Riskfaktorer
Sår
Hudskador
Eksem
Katetrar
Dränage
KAD
Långvarig och
återkommande
antibiotikabehandling
Hög ålder
Kroniska sjukdomar,
ex. diabetes
Vårdboende förr och nu...
Före och efter ÄDEL-reformen…
före: sjukhem
efter: ”hemlik” miljö
nu: kortare vårdtider på sjukhus
Avancerad vård i hemmet
= SVÅRARE SJUKA VÅRDAS HEMMA!
Alla har bakterier!
Bakterier är nödvändiga!
Ibland blir man sjuk.
För vem är risken störst?
Smitta
Smittämnen:
Exempelvis
virus, bakterier
Vad beror risken för
smittspridning på?
Foto: Lennart Nilsson
Smittvägarna hur det smittar
Smittämnet hur/var det
förekommer
Infektionsförsvaret
hos den enskilde
individen - VIKTIGAST!
Smittspridningsvägar
Luftburen smitta,
från luftvägarna
Droppsmitta
Blodsmitta
Direkt
kontaktsmitta
Luftburen smitta,
från huden
Tarmsmitta
Indirekt kontaktsmitta
Vårdhygien på nätet
www.akademiska.se/vardhygien
Vårdhygien Direkt
018 611 3902
Hygienombud
Arbeta aktivt med hygienfrågor
Stimulera personalen i hygienarbetet
Delta i hygienutbildningar
Delta i hygiengruppsmöten
Informera / utbilda medarbetare och
studerande om vårdhygieniska rutiner
Basala hygienrutiner
SOSFS 2015:10
Exempel på lagstiftning inom
vårdhygieniska området
Smittskyddslagen
SFS 2204:168
Arbetsmiljölagen
SFS 1977:1160
Mikrobiologiska
arbetsmiljörisker
AFS 2005:1+2012:7
Användning av personlig
skyddsutrustning
AFS 2001:3
Omvårdnadsarbete i
enskilt hem
AFS 1990:18
Undervisningsmaterial
om vårdhygien
Handbok för hälso- och sjukvårdsarbete:
www.vårdhandboken.se
Vårdhygiens hemsida:
www.akademiska.se/vardhygien
rubrik ”Kommunal vård”
”Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län”
Download