(Microsoft PowerPoint - V\345rdhygien 2014.ppt [Kompatibilitetsl

Vad är vårdhygien
Inger Andersson
Hygiensjuksköterska
Enheten för Vårdhygien,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Enheten för vårdhygien
Vårdhygien i Uppsala län
Slutenvård
Primärvård
Kommunal vård
Folktandvården
Sjukhus
Akademiska sjukhuset
Enköpings lasarett
Elisabethsjukhuset
Tierps sjukhus
Östhammars sjukhus
Kommun och primärvård
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar
Enheten för vårdhygien
Har till uppgift att medverka till att
alla vårdgivare bedriver vård av god
kvalitet så att antalet vårdrelaterade
infektioner hålls på en låg nivå
Vårdrelaterade infektioner
Vad är det?
Hur vanliga är de?
Vad kostar de i lidande och pengar?
Kan de förebyggas?
Vårdrelaterad infektion
”Med vårdrelaterad infektion avses varje
infektionstillstånd som drabbar patient till följd av
sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett
om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband
med vården eller härrör från patienten själv samt
oavsett om infektionstillståndet yppas under eller
efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även
infektioner som personal ådragit sig till följd av
arbetet.”
Socialstyrelsen
Hur vanligt är
vårdrelaterade infektioner?
Var 10:e inneliggande patient får antibiotika
mot vårdrelaterad infektion
Universitetssjukhus, Europa: 7,4 - 13,5%
Vad kostar det?
Genomsnittlig förlängning av vårdtiden
är 4 dagar
Kostnad för ett vårddygn 5-8000 kr
I Sverige ca 4 miljarder
Lidande!
Kan vårdrelaterade infektioner
förebyggas?
Var 3:e infektion kan förebyggas!
infektionsregistrering
utvärdering och revision av vårdrutiner
utbildning av vårdpersonal alla kategorier
Vårdboende förr och nu...
Före och efter ÄDEL-reformen…
före: sjukhem
efter: ”hemlik” miljö
nu: kortare vårdtider på sjukhus
= SVÅRARE SJUKA VÅRDAS HEMMA!
Kan vårdrelaterade infektioner
förekomma hos er?
Urinvägsinfektioner
Diarréer
Lunginflammationer
Infartsinfektioner
Blodsmitta
Sårinfektioner
Alla har bakterier!
Bakterier är nödvändiga!
Ibland blir man sjuk.
För vem är risken störst?
Riskfaktorer
Sår
Hudskador
Eksem
Katetrar
Dränage
KAD
Långvarig och
återkommande
antibiotikabehandling
Hög ålder
Kroniska sjukdomar,
ex. diabetes
Vad är då smitta?
Spridning av sjukdom
Smitta
Smittämnen:
Exempelvis
virus, bakterier
Vad beror risken för
smittspridning på?
Foto: Lennart Nilsson
Smittvägarna hur det smittar
Smittämnet hur/var det
förekommer
Infektionsförsvaret
hos den enskilde
individen - VIKTIGAST!
Smittspridningsvägar
Luftburen smitta,
från luftvägarna
Droppsmitta
Blodsmitta
Direkt
kontaktsmitta
Luftburen smitta,
från huden
Tarmsmitta
Indirekt kontaktsmitta
Droppsmitta
Hosta, nysning,
kräkning, diarré
Direkt
Händer
Kläder
Föremål
Luftburen
smitta
Vattkoppor
Tuberkulos
Infekterad hud
Direkt kontaktsmitta
Beröringssmitta
Handslag och annan
beröring hud mot hud
eller slemhinna, kan
överföra smitta
- från sår till sår
Indirekt kontaktsmitta
Från en person till en annan via:
händer
kläder
föremål
Bakterier finns på ”tagställen”
Smittämnens överlevnad på
rumsytor
Herpesvirus
Förkylningsvirus
RS-virus
HIV
Hepatit B
gramnegativa tarmbakterier
S. aureus
MRSA
1 tim
2 tim
7 tim
2 dygn
6 mån
<2 dygn
>7 dygn
7 veckor
Tarmsmitta
Smittämnen i avföringen når
munnen via direkt eller indirekt
kontakt, droppsmitta
Förorenat vatten eller livsmedel
kan orsaka sjukdom
Bakterier:
ex. salmonella,
shigella,
campylobacter,
clostridium
difficile
Virus:
ex. calicivirus,
rotavirus
Blodsmitta
Stickskada
Skärskada
Blodstänk
När det händer!
• Tvätta snarast med tvål och vatten, sedan rikligt
med handdesinfektionsmedel.
• Kläm inte !
• Skölj med rikliga mängder NaCl
eller vatten vid mun/ögonkontakt.
• Kontakt med arbetsledare.
• Kontakt med infektionsmottagning 2.
tel:01 8 - 611 5623 , 5628, 5629
Exempel på lagstiftning inom
vårdhygieniska området
Smittskyddslagen
SFS 2204:168
Arbetsmiljölagen
SFS 1977:1160
Mikrobiologiska
arbetsmiljörisker
AFS 2005:1
Användning av personlig
skyddsutrustning
AFS 2001:3
Omvårdnadsarbete i
enskilt hem
AFS 1990:18
Vårdhygien på nätet
www.akademiska.se/verksamheter/vardhygien
Vårdhygien Direkt
018 611 3902
Hygienombud
Arbeta aktivt med hygienfrågor
Stimulera personalen i hygienarbetet
Delta i hygienutbildningar
Delta i hygiengruppsmöten
Informera / utbilda medarbetare och
studerande om vårdhygieniska rutiner
Undervisningsmaterial
om vårdhygien
Handbok för hälso- och
sjukvårdsarbete:
www.vårdhandboken.se
Sektionen för vårdhygiens
hemsida:
www.akademiska.se
under ”Verksamheter”, välj ”Vårdhygien”.
Tryck på knappen ”Hygienrutiner”.
Där finns under rubriken ”Kommunal vård”:
”Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län”