Tidig upptäckt av symtomgivande cancer

Tidig upptäckt
Marcela Ewing
Spec. allmänmedicin/onkologi
Regional processägare ”Tidig upptäckt”
Regionalt cancercentrum väst
Disposition av föreläsning
• Bakgrund
• Alarmsymtom och allmänna symtom
• Svårigheten med cancerdiagnostik i primärvården
• Lathunden
• Regional medicinsk riktlinje ”Välgrundad misstanke….”
• Diagnostiskt centrum
• Pågående forskning Regionalt cancercentrum väst
• Frågor
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Tidig upptäckt
• Hitta cancer tidigt
• Ökar chansen till bot
• Bättre livskvalitet
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Cancer
Ungefär 200 olika sjukdomar
Definition:
• Celler växer okontrollerat
• Förmåga att metastasera
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Cancerincidens Sverige 2013
• 61 000 fall av cancer
• 58 000 personer
• Näst vanligaste dödsorsaken
• 25% av alla dödsfall
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Cancerincidens Sverige 2013
• Prostatacancer
9 678
• Bröstcancer
9 174
• Hudcancer(excl MM)
6 384
• Tjocktarmscancer
4 181
• Lungcancer
3 847
• Malignt melanom
2 596
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Ökande cancerincidens
• Incidensen ökat senaste 20 åren
• Män 2,2 %
• Kvinnor 1,8 %
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Varför ökar cancerinsjuknandet?
• Äldre befolkning
• Bättre screening
• Bättre diagnostik
• Riskfaktorer
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Hitta cancer
• Screening
• Söker för symtom
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Screeninglösningen för de vanligaste cancrarna ?
• Sverige:
- bröst-, cervixcancer
- kolorektalcancer på gång
• Storbritannien:
- 10 % screeningupptäckt cancer
- 90 % symtom
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
>70 % av all cancer
upptäcks av allmänläkare
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
3 /1000 läkarbesök
i VGR primärvård
cancerdiagnos
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
• Allmänläkare diagnosticerar ca 3-4 fall av
cancer /år
• = några få promille av alla patienter de träffar
TIDIG UPPTÄCKT 150922
Diagnostik och behandling cancer
• Bättre och mer sofistikerade metoder
• Trots det hittas cancer inte sällan i ett alltför avancerat
stadium
• Sämre möjlighet till bot t.ex. :
kolorektal-, lung- och ovarialcancer.
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Symtompresentation cancer
• Alarmsymtom t.ex. blödning, knöl
• Allmänna symtom: trötthet, viktnedgång
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Varför så svårt hitta cancer i primärvården?
Alarmsymtom
- var 8:e patient i primärvården
- majoriteten har inte cancer
- men 40-50% av cancerpatienterna med de vanligaste
cancerdiagnoserna debuterar med dessa
Allmänna eller diffusa symtom
- finns vid många vanliga sjukdomar
- ca 50% av cancerpatienter debuterar med dessa
- cancerpatient har sämre prognos
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Ex: Symptomer blandt 1900 cancerpatienter
Nielsen, Hansen, Vedsted. Ugeskr Læger. 2010;172:2827-31
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Ex: lægers inddeling af symptomer hos
kræftpatienter
Nielsen, Hansen, Vedsted. Ugeskr Læger. 2010;172:2827-31
Positive predictive values of alarmsymptoms
The GP has to refer 20 men without
cancertotofind
find
1 man
cancer
cancer
1 man
withwith
cancer
– all –with ALARM symptom
all with ALARM symptom
Source: Jones R et al. BMJ 2007;334;1040
TIDIG UPPTÄCKT 150922
Varför ”missas” cancer så ofta ?
ELLER
Varför tar det så lång tid, innan den upptäcks ?
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Varför så svårt att hitta cancer i
primärvården?
• Alarmsymtom: oftast ej cancer
• Allmänna symtom: ospecifika, inte typiska för cancer
• Ovanlig sjukdom bland alla patienter som söker på
vårdcentralen
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Oftast lång utredningstid
på grund av:
Systemdelay
och INTE doktorsdelay
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Verktyg för allmänläkare - hitta cancer tidigare
• Standardiserade vårdförlopp cancer
• Lathund alarmsymtom/allmänna symtom
• Regional medicinsk riktlinje:
”Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna”
• Diagnostiskt centrum
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Lathunden
• Alarmsymtom och allmänna symtom
• Kortfattad koncentrerad information
• Utgår från olika lokaler i kroppen
• Råd om :
- undersökningar
- labprover
- bildfunktionsundersökningar
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Lathunden
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Standardiserade vårdförlopp
för olika cancerformer
• Snabbspår för utredning och start av behandling
• 5 infördes i svensk sjukvård 150901
• 10-tal nya införs 160101
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Cancergarantin i VGR
Vid nyupptäckt cancer eller
välgrundad misstanke om cancer
ska patienten erbjudas besök
hos specialist < 14 dagar
barn < 2 arbetsdagar
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Regional medicinsk riktlinje
Välgrundad misstanke om cancer hos
vuxna
• Blodmalignitet
• Lungcancer
• Cancer i bröst, mage/tarm,
bukhåla och sköldkörtel
• Gynekologisk cancer
• Urologisk cancer
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Välgrundad misstanke om cancer
hos vuxna
• Kriterier definieras i den regionala medicinska riktlinjen
• Symtom
• Fynd : - kliniska
- röntgenologiska
- laboratoriemedicinska
- endoskopiska
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Ansvarsfördelning
• Mellan primärvård och sjukhusvård
• Mellan olika specialistkliniker
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Utredningsgång patient med misstänkt cancer
• Patienter med alarmsymtom
- standardiserade vårdförlopp för cancer
- regional medicinsk riktlinje ”Välgrundad
misstanke om cancer hos vuxna”
- på sedvanligt sätt
• Patienter med diffusa allmänna symtom?
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Bakgrund
Diagnostiskt centrum Danmark
• 50 % av cancerpatienterna saknar alarmsymtom
• Förlängd utredningstid
• Prognosen sämre för dessa patienter
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Diagnostiskt centrum
• Liten grupp patienter av alla som söker på VC
• Utreder vuxna patienter med diffusa symtom
• Misstanke om cancer
• Förutbestämda kriterier
• Systematisk, strukturerad utredning
• Diagnos färdig inom avgränsad tid (några veckor)
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Kriterier för remiss till Diagnostiskt
centrum
• Nytillkommen uttalad oförklarlig trötthet.
• Ofrivillig viktnedgång >5 kg.
• Nytillkomna atypiska/oförklarliga smärtor/ledsmärtor.
• Oklar långdragen feber.
• Och/eller patologiska prover utan förklaring SR, ALP, Ca,
oklar anemi.
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Diagnostiskt centrum
Centralsjukhuset Kristianstad okt 2012-sept 2014
• Cancer: 23 %
• Friska: 12 %
• Anemi/gastroblödning: 9 %
• Reumatologiska sjukdomar: 9 %
• Mag/tarm sjukdomar: 9 %
• Ortopedi: 8 %
• Tidigare känd diagnos: 8 %
• Infektioner: 6 %
• Psykiska sjukdomar: 6 %
• Benigna förändringar: 6 %
• Övrigt: (endokrin, njur, lung, neurologiska sjukdomar) 20 % (En del
patienter har fått mer än en diagnos på DC)
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Diagnostiskt centrum i VGR
• Beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen 150930
• 5 DC inrättas 2016 vid sjukhusen:
- NU-sjukvården
- Skaraborgs sjukhus
- Södra Älvsborgs sjukhus
- Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Frölunda specialistsjukhus
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Standardiserat vårdförlopp
allvarliga,ospecifika symtom
• Ute på remiss till 151102
• Börjar gälla under 2016
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT
Tidig upptäckt av
symtomgivande cancer
Rapport från SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering
www.sbu.se
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Forskningsprojekt
• Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna
symtom i primärvården
• Patienter i VGR med de sex vanligaste cancersjukdomarna
• Vilka diagnoser fick patienten på sin VC
– ett år före cancerdiagnosen?
• Vilka laboratorievärden,bildfunktionsundersökningar?
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Tidiga tecken på cancer
• Mål:
riskscoreinstrument för primärvården
• Finns i Storbritannien
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
Avslutningsvis…
• Intensifierat arbete med tidig diagnos och start av
behandling
• Allmänläkare nyckelfunktion
• http://www.cancercentrum.se/vast/kortare-vantetider
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015
[email protected]
TIDIG UPPTÄCKT HT 2015