Presentation as pdf - Phase Holographic Imaging

advertisement
På väg mot marknadsacceptans
Peter Egelberg, VD och grundare
1. Verksamheten
2. Lägesrapport
3. Finansiering
Holografisk bild av kindceller
Cellodling
•
•
•
•
Medicinsk forskning bygger på försök utförda på odlade celler
Enda möjligheten att arbeta med humanceller före klinisk fas
Befintliga analysmetoder är förstörande
Gängse metod: odla → behandla → döda → analysera
Mikroskop ger
• Kvalitativ information
• Bristfällig tidsinformation
Flödescytometer ger
Cellodling i inkubator
3
• Kvantitativ information
• Ingen tidsinformation
Time-lapse cytometri
Ny teknik möjliggör
• Övervakning
• Oförstörande cellanalys
Tidsinformation om levande celler
“Old school”
HoloMonitor M4 i en cellinkubator
Vision: Varje cellodling i varje cellab övervakas
4
Holografisk mikroskopering
Fördelar jämfört med konventionell
mikroskopering:
•
Mäter cellvolym
•
Bilder fokuseras i efterhand
•
Underlättar cellidentifiering
Utvecklingen av bildsensorer och
LED-belysning gör att mikroskop kan
5
•
göras små,
•
placeras i krävande miljöer och
•
tillverkas billigt, mycket billigt
Apoptos – programmerad celldöd
6
Kunderna – cellbiologer
Forskare på
• Universitet och forskningsinstitut
• Läkemedelsbolag
• Bioteknikbolag
Forskningsområden
• Cancer
• Cellterapier (stamcellsforskning)
• Toxikologi
Omfattning
• 100 000 cellinkubatorer i 70 000 cellaboratorier
• Marknadspotential om 3-4 miljarder SEK/år
7
Marknadsföring
• Vetenskapliga instrument marknadsförs av vetenskapliga resultat
• Dessa publiceras av kunder
– i vetenskapliga tidskrifter eller
– vid vetenskapliga konferenser
• Opinionsledare spelar en avgörande roll
Två av de mest ansedda
vetenskapliga tidskrifterna
Impact factor: 42
8
Impact factor: 31
Centers of Excellence
”Center of Excellence utbildar forskare i time-lapse
cytometriska mätmetoder och främjar tvärvetenskaplig
cellforskning i life science-nav”
Life science-nav
• Boston
• San Diego
• San Francisco
• Basel
• London
Första Center of Excellence
9
Vad är ett life science-nav?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10 km
•
•
•
•
•
•
Boston University School of Medicine
Broad Institute
Children's Hospital Boston
Brigham and Women's Hospital
Dana-Farber Cancer Institute
David H. Koch Institute for Cancer Research
10
•
•
•
•
•
•
•
Forsyth Institute
Genzyme Corporation
Northeastern University
Harvard Medical School
Harvard School of Dental Medicine
Harvard Stem Cell Institute
Harvard University
Joslin Diabetes Center
Massachusetts General Hospital Cancer Center
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts College of Pharmacy and Health
Sciences
Merck Research Laboratories
Novartis Institutes for Biomedical Research
Pfizer Research Technology Center
Sanofi Pasteur Biologics
Tufts University School of Medicine
Whitehead Institute for Biomedical Research
Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering
och strax utanför
• Boston College
• Merck Millipore
• Thermo Fisher
• University of Massachusetts Boston
Lägesrapport
• Försäljningen ökar:
Maj - januari: 2,1 (0,9) MSEK
Orderstock: 1,7 MSEK
• Barnsjukdomar åtgärdade
• 80% bruttomarginal av slutkundpris
• HoloMonitor M4.5 prissatt, €30 000 till slutkund
• Volymproduktion
• Och sist men inte minst, mycket fin kundrespons
HoloMonitor M4.5
“HoloMonitor offers unique imaging capabilities that greatly
enhance our understanding of cell behavior, which was
previously unachievable by other technologies.”
— Ed Luther, supervisor , Holographic Imaging Cytometry Program of Excellence,
Northeastern University
11
Marknadsacceptans
Syfte
• Skapa förutsättningarna för
kostnadseffektiv volymförsäljning
Mål
• 50 instrument i drift
• Samarbete med 8 opinionsledare
Status
• 73 instrument sålda eller beställda
• 30 i drift, över 40 efter leverans av orderstock
• 5 opinionsledare, utvärdering av ytterligare 4 pågår
Instrument i drift
12
“The end game”
Kan man driva ett bolag med avsikt att sälja det?
En aktieägares/entreprenörs
alternativ
Sälja aktierna/bolaget
Låta familjen ärva
Likvidation
13
Finansiering av “the end game”
Finansieringsform
Historik
Produktförsäljning
8
Utvecklingsbidrag
5
Expansionslån
4
Banklån
2
Ägarkapital
61
80 MSEK
14
Behövs nytt ägarkapital?
• Kassan kommer att stärkas med andra
finansieringsformer än ägarkapital
• Tillskottets storlek avgör om och när
ytterligare ägarkapital behövs
15
Växande försäljning
skapar nya
finansieringsmöjligheter
Tack!
16
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards