100-200 mSv

advertisement
Tyreoideatumörer
Kompletterande material för
självstudier
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Prognos
75% av patienter med papillär cancer tillhör lågriskgrupp med
några få procents mortalitet,
i högriskgruppen (lokalt invasiva tumörer, förekomst av
metastaser, högre ålder) ~70% mortalitet,
patienter <45år, förväntad 15 års mortalitet ~ 5%,
för äldre patienter ~ 30% mortalitet
manligt kön, hög ålder, stor tumör, infiltrativ växt, fjärrmetastaser,
påvisad kärlinvasivitet är prognostiskt ogynnsamma faktorer
Follikulär cancer ~ 70% 10-års överlevnad,
i princip samma prognostiska faktorer
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
TNM klassificering
pT1 tumör ≤ 2 cm, intratyreoidal växt
pT2 2 - 4 cm, intratyreoidal växt
pT3 > 4 cm, intratyreoidal växt
eller tumör med minimal extratyreoidal växt.
pT4a invaderar subcutan vävnad, trachea, larynx, esofagus eller n. recurrens
4b invaderar prevertebral fascia, mediastinala kärl eller runt a carotis
pN1 - regionala lymfkörtelmetastaser
N1a - endast växt i pre- och paratracheala o/e prelaryngeala körtlar (nivå VI)
N1b - växt uni-, bi-, eller kontralaterala cervikala körtlar, övre mediastinala körtlar
M1 - fjärrmetastaser
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
UICC 6th edition, 2002
endocrinetumors.org
American Joint Committee on
Cancer Classification System for Papillary Thyroid Carcinoma
(AJCC)
Ålder <45 år
Ålder 45 eller äldre
Stadium I
Alla T, alla N, M0
T1, N0, M0
Stadium II
Alla T, alla N, M1
T2 eller T3, N0, M0
Stadium III
----
T4, N0, M0 eller alla T, N1, M0
Stadium IV
----
Alla T, alla N, M1
N0 = inga regionala lymfkörtelmetastaser
N1 = regionala lymfkörtelmetastaser
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Stadium III
Stadium IV
---- (>45 år), T4(lokal överväxt), N0, M0 eller alla T, N1, M0
---- (>45 år), Alla T, alla N, M1
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Global incidens
tyreoideacancer
Kvinnor
Män
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Orsaker till Tyreoideacancer
• Joniserande strålning
• Genetiska faktorer
• ?
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Joniserande strålning
• Tyreoidea kritiskt organ vid joniserande
(radioaktiv) strålning
• Carcinogena effekterna störst hos barn
• Tyreoideacellerna har mycket högre
tillväxthastighet (delning) hos växande
individer
• Flera celldelningar behövs för att en klon med
tumörceller skall bildas.
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Kärnvapenolyckor
• Hiroshima/Nagasaki – Direkt extern strålning.
Orsakade ökad cancerincidens med lång latens
• Marshall öarna (1954) – Atmosfäriska prov
med radioaktivt nedfall (jod). Ökad
cancerincidens bland befolkningen
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Chernobyl 1986
• Utsläpp av atmosfäriskt moln av radioaktiva
isotoper under 10 dgr.
• Drabbade befolkningen i Belarus, Gomel där
jodbrist förekom!
• Ingen jodprofylax. Födan fr.a. mjölken blev
kontaminerad.
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Stråldoser Chernobyl
• Belarus 700 mSv
• Ukraina 100-200 mSv
• Bakgrundstrålning i Europa 2,4mSv/år
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Hälsoeffekter av Chernobyl
• 1000 barn av 2 milj som var yngre än 15 år vid
olyckan har fått tyreoideacancer!
• På 20 år – 4000 fall av TC
• 90% av dessa tumörer är ovanligt aggressiva
med typisk mutation orsakad av strålskada
(RET/PTC)
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
• Ångutsläpp pga överhettning och brand – radioaktivt
moln
• β- och γ strålning från nedfallande isotoper
• 131-I helt dominerande (T1/2 = 8 dgr)
• 131-I orsakar dubbelsträngsbrott på DNA vid mitos.
Ökade förutsättningar för rearrangemang (RET/PTC
3) och oncogenaktivering
• Jodbrist i den drabbade populationen; 3 ggr ökat
upptag av jodisotoper
E n d o c r i n e
Centre of Excellence
T u m o r s
endocrinetumors.org
Download