VINNOVA
Modellavtal
Nytillkommande parter VINN Excellence Center
Anslutningsavtal
[tillträdande parts namn] tillträder härmed som Part i det samarbete som bedrivs inom VINN
Excellence Center [akronym], nedan kallat Centret. Centersamarbetet regleras genom VINN
Excellence Center [akronym] samarbetsavtal av den [dag månad år], nedan kallat
Centeravtalet, i vilket [tillträdande parts namn] från och med [dag månad år] är fullvärdig
Part.
[tillträdande parts namn] har för sitt deltagande i Centret accepterat följande ekonomiska
åtagande för Centeravtalets Etapp I (3 § Centeravtalet):
År 1
År 2
Naturainsatser
XXX kr ([eksekseks] kronor)
XXX kr ([eksekseks] kronor)
Kontantinsatser
XXX kr ([eksekseks] kronor)
XXX kr ([eksekseks] kronor)
I enlighet med 4 § Centeravtalet skall [tillträdande parts namn] utbetala kontantinsats i lika
rater kalenderhalvårsvis i förskott. Den första utbetalningen skall dock ske senast den [dag
månad år]. Naturainsatser skall fullgöras löpande på anfordran av Centerstyrelsen.
[centerföreståndarens namn], föreståndare för Centret, intygar att beslut att acceptera
[tillträdande parts namn] som part i Centeravtalet är i behörig ordning fattat av
[parterna/Centerstyrelsen] i enlighet med 10 § Centeravtalet.
*****
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav [tillträdande parts namn] och Centerstyrelsen för
VINN Excellence Center [akronym] har tagit var sitt.
[ort och datum]
[ort och datum]
_______________________
[namnförtydligande]
[titel]
[tillträdande parts namn]
_______________________
[namnförtydligande]
[centerföreståndare, eller annan titel]
VINN Excellence Center [akronym]