Biologi 1 - hösten 2011

advertisement
Biologi 1 - hösten 2011
Veckoplaneringen är preliminär och uppdateringar kommer kontinuerligt att ske.
Måndag
Labb Torsdag
Fredag
Schemabrytande
Schemabrytande
Schemabrytande
35
Intro biologi 1 – Livet!
Liten fältstudie
Ekologi – Vad är
ekosystem?
36
FRILUFTSDAG
37
Ekologi
v.
34
Ekologi - population
Ekologi – population (intro.
39
Geografin)
40
PROV
Ekologi
Teoretiskaspelen
38
Ekologi
Ekologi -population
Ekologi - population
Repetition
Jobba med artikel
Kemi – frågestund
DEBATT- HUT
HUT
(debatt på GEOGRAFI,
halvklass)
HUT
DEBATT m. Anna och
Fredrik (halvklass)
HUT
44
Höstlov
Höstlov
Höstlov
45
HUT
HUT
HUT
46
HUT
47
HUT
48
EVOLUTION
49
EVOLUTION
50
EVOLUTION
51
1
Jullov
Jullov
Jullov
2
EVOLUTION
41
Jobba med artikel
42
DEBATT
43
52
HUT
HUT
HUT
EVOLUTION
EVOLUTION
EVOLUTION
EVOLTUION
Jullov
Jullov
Jullov
Jullov
Jullov
Jullov
EVOLUTION
Del 1 Ekologi
Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Ekologi




Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt
ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor
om bärkraft och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer
som påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
s. 4-7 Allmänt om ekosystem
- Fotosyntes Fotoautotrof, heterotrof
- Cellandning
- Kompensationspunkt
- Kolföreningar
- Nisch
Samt: Känna till och identifiera vanliga blomfamiljer, vanliga växter, vanliga djur. Förstå
principer för hur nyckling av växter går till.
s.13- 20 Kretslopp: hur energin rör sig
i ett kretslopp
- producent, konsument
näringskedja, näringsväv
- trofinivåer
- nedbrytare
- kolets kretslopp
- kvävets kretslopp
Populations ekologi s. 56-62, samt
kompendie
- Begrängsande faktorer
- Bärkraft
- Naturliga fluktationer
- Ekologisk nisch
- Trender
- Biologisk mångfald
Laboration: Fångst återfångst
Forts. pop ekologi , s. 56-62, samt
kompendie
Egen studie: Hållbar utveckling
Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Ekologi




Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt
ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor
om bärkraft och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer
som påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
Genetik




Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dnareplikation och mutationer.
Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
Evolution





Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras
betydelse för artbildning.
Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv
framgång.
Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas
huvudgrupper och evolutionära historia.
Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.
Kunskapskrav
Betyget E
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att
söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika
nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven
översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers
och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med
tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I
arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna
frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på
ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och
motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I
diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av
något tänkbart ställningstagande.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin
kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor
och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget C
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från
vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka
svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från
molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur
biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers
giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med
tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I
arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett
tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och
motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I
diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för
konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin
kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor
och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och
relevans.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och
arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med
säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska
samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör
eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven
värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med
gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar
eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven
planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett
tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och
motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår
eleven också förändringar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för
individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade
argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara
ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin
kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor
och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
Download