Bränslecellsfrågor i TIF190 vt 2009

advertisement
Bränslecellsfrågor i TIF190 vt 2009
1. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan bränslecellens funktion och den för batteriet och
förbränningsmotorn?
2. Förklara de viktigaste processerna och komponenterna i den vanliga H2-O2 bränslecellen.
3. Reaktionsentalpin för en viss kemisk reaktion är -258 kJ/mol, vad innebär detta?
4. Hur förhåller sig Gibbs fria energi, G till Entalpi, H och till inre energi, Eint?
5. Hur kan man avgöra huruvida en kemisk reaktion är spontan (fördelaktig i den riktning
reaktionen är skriven) genom att titta på förändringen i Gibbs fria energi för reaktionen, ΔrG?
Finns det något liknande krav på reaktionsentalpin, ΔrH?
6. För en reversibel process vid konstant tryck är dQ = TdS. Om ett externt arbete, annat än tryckvolymsarbete utförs av systemet är dW = pdV + dWext. Visa med hjälp av termodynamikens 1:a
huvudsats att det externa arbetet, dWext är lika stort som förändringen i Gibbs fria energi, dG.
Download