Lab Zink och jod

advertisement
ä:1
,
Experiment med zink oeh iod
5. Värm den överförda vätskan (med hjälp av
brännare) så aft vaftnet avdunstar. När detta
Du behöver
. - zinkpulver
: - jodkristaller
, -uåg
- 2 bägare (50 cms)
- glasstav
- dropprör
I - brännare, trefot och metallnät
- batteridriven (9 V) doppelehrod
' - dropprör
- vitt papper {t ex, flllrernapper)
,
har skett återstår zinkjodid. Beskriv detta
ämne (utseende, grundämne eller kemisk
förening, Iöslighet i varten osv.).
6.
b
.
7.
i
en liten bägare. Är
blandningen heterogen eller homogen? Motivera svaret.
3. Placera bägaren med zink-jod-blandningen i
ett dragskåp och tillsätt några droppar varten
bägarens bot-
ten täcks) och rör om med glasstaven. Efter
någon minut häller du försiktigt av vätskan
från reaktionsbägaren (uran att kvarvarande
partiklar följer med) till en annan bägare. Att
på detta särt skilja en vätska från en bonensats
kallas att dehantera.
exo-
term eller endoterm?
8. Försök förklara vatrners roll vid den kemiska
reaktionen.
9. Tillsäm några kubikcenrimerer vaten och lös
åter zinkjodiden.
10. Stoppa ner en doppelektrod (med sina po-
sitivt respektive negarivt laddade poler) i
blandningen (man ska inre inandas I'odånga). Känn på bägaren. Beskriv eventuella
tecken på att det sker en kemisk reaktion.
at
en exo-
b Är reaktionen mellan zink och jod
till
4. Tillsänytterligare vatren (så
a Ta reda på vad som menas med
tion.
m.m.).
2. Använd glasstav och blanda 0,3 g zinkpulver
Skriv en reaktionsformei med ord (en ordformel) för bildningen av zinkjodid.
Skriv motsvarande reaktionsformel med
kemiska tecken (en teckenformel). Ta ev.
hjälp av din lärare.
term respektive endotern kemisk reak-
i
1. Beskriv zink respektive jod (utseende, grundämne eller kemisk förening, löslighet i varten
med 0,5 g jodkristaller
a
lösningen och iakttag vad som sker vid polerna.
11. När reaktionen har pågått en stund tar du
två vita pappersbitar och skrapar av beläggningarna som bildats på doppelektrodens
poler. Vad består beläggningarna ay?
12.
a Skriv en reaktionsformel för reaktionen
som framkallats med doppelekrroden.
b Är denna
reaktion exoterm eller endoterm?
Motivera svaret.
@KMffi
jod
Hr
zinkpulver
kopieras inom skolenheten @ FörJattaren och Gleerups Utbildning AB
SYNTES A LÄRABHANDLEDNING
25
Download