Minna Heino och Tanja Häkli Självantändning med glycerol och

Minna Heino och Tanja Häkli
Självantändning med glycerol och kaliumpermanganat
Förberedande uppgifter
I klassen bör skillnaden mellan exoterma och endoterma reaktioner diskuteras, t.ex. med
hjälp av graf för reaktionsförloppet i en kemisk reaktion.
Diskutera även hur en kemisk reaktion kan påskyndas.
Material och ämnen
-
degel
pipett
urglas
mortel för finfördelning av kaliumpermanganat
glycerol
kaliumpermanganat
vatten
Säkerhetsföreskrifter och avfallshantering
Demonstrationen bör utföras i dragskåp på ett eldfast underlag.
Det är skäl att ha ett urglas till hands för att kunna kväva elden vid behov. Använd
skyddsglasögon.
Kaliumpermanganat är ett oxiderande ämne och bör förvaras skilt från brandfarliga
ämnen. Undvik hudkontakt med kaliumpermanganat.
Resterna bör förstöras genom att spola ner dem med riklig mängd vatten
Utförande
(Demonstrationen går att utföra på 5-10 min.) Lägg 1-2 g kaliumpermanganat (finfördelad)
i en degel (el dyl. eldfast kärl). Fukta kaliumpermanganatet med ett par droppar vatten så
att det går att forma i en hög. Tillsätt 6-10 droppar glycerol på kaliumpermanganaten.
Observera vad som händer. Reaktionen sätter i gång om en knapp minut.
Resultat
Reaktionen sätter i gång av sig själv. Kaliumpermanganaten brinner med en ljusviolett
låga. Reaktionen är häftig.
Diskussion
Reaktionen fungerar endast om reaktanterna är färska, glycerolen får inte innehålla vatten.
Eftersom reaktionen är häftig och frigör värme lämpar den sig inte som
elevlaboration! För att alla skall kunna observera händelseförloppet är det lättare om
klassen är liten eller det går att utföra experimentet för en del av klassen åt gången.
Reaktionen är följande
14 KMnO4 (s) + 4 C3H5(OH)3 (l)  7 K2CO3 (s) + 7 Mn2O3 (s) + 5 CO2 (g) + 16 H2O (g) +
värme
Källa
http://school.chem.umu.se/Experiment/P138