Kemi Bas B 7,5 högskolepoäng

advertisement
Kemi Bas B
Provmoment: Tentamen
Ladokkod: TX081X
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
TNBas1, Tekniskt/Naturvetenskapligt basår
Namn:
Personnummer:
Tentamensdatum:
Tid:
2012-05-28
9:00-13:00
Hjälpmedel:
papper, penna, radergummi och kalkylator
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
20p - 3, 30p – 4, 40p - 5
50 poäng
Allmänna anvisningar:
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Tatiana Svedén
070 5416486, 435 44 22
1. a) Skriv reaktionsformel för reaktionen som kan gå i båda riktningarna. Alla ämnen är
i gasform: dikvävepentoxid ↔ syrgas + kvävedioxid.
(1p)
b) Vad menas med att en kemisk jämvikt är dynamiskt?
(1p)
c) Ställ upp jämviktsekvationen för den reversibla reaktionen. Ange enheten för
konstanten.
(1p)
2. Hur påverkas jämviktsläget för reaktionen av följande förändringar om man:
N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
∆H = +178 kJ
ökar O2 – koncentrationen
minskar N2 - koncentrationen
ökar NO – koncentrationen
minskar trycket
ökar temperaturen
tillsätter katalysator.
(3p)
3. Man löser 0,0010 mol salpetersyra, HNO3 i vatten och späder till volymen 250 cm3.
a)
b)
c)
d)
Beräkna lösningens koncentration.
Beräkna [H+] och pH i lösningen.
Beräkna [NO3-] i lösningen.
Vad är [HNO3] i lösningen?
(2p)
4. I en ammoniaklösning med koncentrationen 0,0200 mol/dm3 har man vid 25 °C mätt
pH = 10,77. Beräkna baskonstanten och pKb för ammoniak. Fullständiga lösningar
redovisas.
(3p)
5. Skriv och balansera formeln för upplösning av silver i varm, utspädd salpetersyra,
HNO3. Det bildas kvävemonoxid och Ag+ joner.
(2p)
6. En galvanisk cell har cellschemat:
Al(s)|Al3+ (1mol/dm3)║Ag+(1mol/dm3)|Ag(s) , E0Al = -1,66 V och E0Ag = +0,80 V
a) Ange poltecknen.
(1p)
b) Beräkna spänningen i cellen, emk.
(1p)
c) Ange formeln för elektrodreaktionerna och för den strömdrivande reaktionen.
(2p)
7. Vilka produkter bildas då syra reagerar med alkohol? Skriv en generell
reaktionsformel för reaktionen. Använd strukturformler.
(2p)
8. Förklara begreppen:
a) isomeri
b) asymmetriskt centrum
c) enantiomerer.
(3p)
9. Förklara den gemensamma principen bakom alla former av kromatografi. (3p)
10.
a)
b)
c)
d)
Rita en generell strukturformel för en aminosyra.
(1p)
Vad menas med en aminosyras isoelektriska punkt?
(1p)
Rita strukturformel för en dipeptid. Ange bindningstyp.
(2p)
Vilka typer av kemisk bindning medverkar till att stabilisera proteinets tertiära
struktur?
(3p)
11. Vad skiljer DNA från RNA
a) Strukturellt
b) Funktionellt
(3p)
(3p)
12. Beskriv hur protein tillverkas i cellen, börja från DNA.
(5p)
13. Vad innebär begreppen
a) katabolism
b) anabolism
c) metabolism
(3p)
14. Ange huvudstegen i nedbrytningen av glukos till koldioxid och vatten. Var får man ut
mest energi och i vilken form?
(4p)
Download