Kemi Bas A 7,5 högskolepoäng

advertisement
Kemi Bas A
7,5 högskolepoäng
Provmoment: Tentamen
Ladokkod: TX011X
Tentamen ges för:
Tbas, TNBas
Namn:
Personnummer:
Tentamensdatum:
Tid:
2012-10-22
9:00-13:00
Hjälpmedel:
papper, penna, radergummi kalkylator och periodiska systemet
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
20p - 3, 30p – 4, 40p - 5
50 poäng
Allmänna anvisningar:
För frågor under tentamen kontakta Patrik Lennartsson 033-435 4611 alt 0705-830412
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Efter överenskommelse med studenterna är rättningstiden fem veckor.
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Tatiana Svedén
1. Vilket av följande påståenden är korrekt?
a)
b)
c)
d)
e)
Alla atomer med samma antal neutroner tillhör samma grundämne.
Alla atomer med samma antal nukleoner tillhör samma grundämne.
När en atom övergår till en jon ändras inte kärladdningen.
I en jon av ett grundämne är antalet elektroner alltid större än antalet protoner.
En positiv jon av ett grundämne har större radie än en atom av grundämnet.
(2p)
2. Hur många protoner, neutroner och elektroner finns i:
a) Ca
b) O 2-
(2p)
3. Rita elektronstrukturformeln och ange om molekylen är en dipol eller ej. Motivera
svaret. Rita alla elektroner i yttersta skalet som prickar eller elektronpar som streck.
a) ammoniak, NH3
b) koldisulfid, CS2 (byggd som koldioxid)
(4p)
4. Vilka bindningar bryts när följande ämnen smälter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
natriumklorid
jod
is
argon
etanol
diamant
(3p)
5.
a) Rita strukturformel för: 2-metyl-4-etylhexan.
b) Vad är det rationella namnet för ett ämne med strukturformeln nedan
1)
2)
3)
4)
5)
2-etyl-1-propen
1-metyl-1-etyleten
3-metyl-3-buten
2-etyl-2-propen
2-metyl-1-buten
(2p)
6. Vid Ingenjörshögskolan har man testat att göra bioetanol från gamla bomullsjeans.
Bomullen hydrolyseras (bryts ner) till glukos som sedan jäses till etanol, C2H5OH.
Bomullens formel kan i detta fall skrivas som C6H12O6.
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Hur stor massa etanol kan man få av 1,0 kg bomulljeans?
(3p)
7. Svavel och koppar reagerar med varandra och bildar dikopparsulfid. Skriv
reaktionsformel och beräkna hur stor massa dikopparsulfid som bildas om 7,00 g
koppar och 3,00 g svavel får reagera. Redovisa beräkningarna.
(6p)
8. 2,50 dm3 natriumkloridlösning innehåller 97 g av saltet.
a) Beräkna lösningens koncentration.
b) Förklara hur du gör lösningen rent praktiskt.
c) Vad är koncentrationen av natriumjoner och kloridjoner.
(2p)
(2p)
(1p)
9. Beräkna pH i följande lösningar:
a)
b)
c)
d)
Salpetersyra, HNO3 med koncentrationen 0,002 mol/dm3
[H+] = 0,01 mol/dm3
pOH = 3
[OH-] = 0,0067 mol/dm3
(1p)
(1p)
(1p)
(2p)
10.
a) Vilket är definitionen för en syra?
(1p)
b) Förklara vad är en neutralisationsreaktion. Vilka är reaktanterna och vilka
produkter bildas?
(1p)
c) Förklara vad en buffertlösning är.
(1p)
11. Vilka påståenden gäller för en exoterm reaktion?
a)
b)
c)
d)
e)
Energi avges till omgivningen.
Produkterna har större energiinnehåll än reaktanterna.
Reaktionen är spontan.
∆H > 0
Energi upptas från omgivningen.
(2p)
12.
a) Skriv och ballansera nedanstående reaktionsformel för fullständig förbränning av
butan:
C4H10(g) + O2(g) →
(1p)
b) Ange oxidationstalet för varje ämne och avgör vilka ämnen som har oxideras och
reduceras i följande reaktioner. Bestäm också vad som är oxidationsmedel och vad
som är reduktionsmedel.
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
Mg + 2H+ + 2Cl- → H2 + Mg2+ + 2Cl-
(2p)
c) Balansera följande ofullständiga reaktionsformel. Reaktionen sker i sur lösning.
Mn2+ + PbO2 → MnO4- + Pb2+
(2p)
13. Om man tillverkar en galvanisk cell med zink- och järnelektroder får man cellschemat:
Zn(s)│Zn2+ (1,0 mol/dm3) ║ Fe2+ (1,0 mol/dm3) │Fe(s)
a) Vilken metall blir plus- respektive minuspol?
b) Ange elektrodreaktionerna.
c) Beräkna cellens ems (den elektromotoriska spänningen).
(3p)
14. 25,0 cm3 kaliumhydroxid av okänd koncentration och BTB titrerades med
saltsyralösning, tills grön färg erhölls. Det krävdes 37,5 cm3 av 0,100 mol/dm3 saltsyra
för att få färgomslag.
Skriv reaktionsformel och beräkna kaliumhydroxid koncentrationen.
(5p)
Download