kolhydrater - Kemi 2 100p

advertisement
KOLHYDRATER
Trommers prov
En viktig egenskap hos en del sockerarter är deras förmåga att reducera metalljoner i basisk
lösning (se läroboken sidan 219). Den reducerande förmågan kan undersökas med Trommers
prov: Lite av ämnet som skall undersökas hälls i ett provrör och löses i vatten. Några droppar
kopparsulfatlösning tillsätts och så mycket natriumhydroxid att en eventuell fällning löses
upp. Lösningens färg skall bli klart blå. Provröret värms i ett vattenbad med sjudande vatten.
Blir lösningen gulröd av koppar(I)oxid, Cu2O, är ämnet reducerande.
Uppgift 1: Att undersöka några kolhydrater.
Materiel:
Provrör, provrörshållare, bägare 250ml, trefot, porslinsnät och brännare
Kemikalier: Glukos, fruktos, maltos, sackaros, laktos, stärkelselösning,
2 mol/dm3 natriumhydroxidlösning, 0,1 mol/dm3 koppar(II)sulfatlösning,
4 mol/dm3 saltsyra. (Stärkelselösningen, som redan finns färdiggjord, tillverkas
av 1g stärkelse som slammas upp i lite vatten och hälls ned i en bägare med 250
cm3 hett vatten.)
Utförande: Gör först i ordning ett vattenbad med hjälp av bägaren. Lös lite glukos i vatten i
ett provrör. Undersök med hjälp av Trommers prov om glukos är reducerande.
Fyll i tabellen, tag hjälp av lärobok vid behov. Upprepa proceduren med de
övriga ämnena.
Kolhydrat
Reducerande
Enkel
sockerart
Sammansatt
sockerart
Polysackarid
Glukos
Fruktos
Maltos
Sackaros
Laktos
Stärkelse
Uppgift 2: Att hydrolysera sackaros.
Materiel:
Provrör, provrörshållare och brännare
Kemikalier: Sackaros, 2 mol/dm3 natriumhydroxidlösning,
0,1 mol/dm3 koppar(II)sulfatlösning och 4 mol/dm3 saltsyra.
Riskbedömning: Måttligt riskfylld laboration. Saltsyran är frätande.
Utförande: Koka lite sackaroslösning med några droppar saltsyra i en minut.
Utför sedan Trommers prov på lösningen. Tänk på att det även går åt
natriumhydroxidlösning till neutralisation av saltsyran. Resultat ?
Uppgift 2A:
Att undersöka ett reagens på stärkelse.
Uppgift 2B:
Att hydrolysera stärkelse. Görs av alla laboranter!
Materiel:
Bägare 50cm3, provrör, kristallisationsskål, pasteurpipett och termometer.
Kemikalier: Stärkelselösning, 2 mol/dm3 natriumhydroxidlösning,
0,1 mol/dm3 koppar(II)sulfatlösning och jodlösning.
Utförande: 2A. Späd en stärkelselösning med vatten i ett provrör. Sätt till en droppe
jodlösning.
2B. Blanda i en bägare 5 cm3 stärkelselösning och 5 cm3 vatten.
Tillsätt saliv genom att spotta i bägaren. Ställ bägaren i ett cirka 37-gradigt
vattenbad. Efter 5 minuter tas en del av lösningen och testas på stärkelse
respektive reducerande sockerart.
Uppgift 3: Att undersöka bröd.
Materiel:
Bägare 50cm3, provrör, mortel med pistill, tratt, filterpapper och filtrerställ.
Kemikalier: Olika brödsorter 2 mol/dm3 natriumhydroxidlösning,
0,1 mol/dm3 koppar(II)sulfatlösning, jodlösning, 0,1 mol/dm3 silvernitratlösning
och BTB(bromtymolblått)
Utförande: Smula sönder ett brödstycke i små bitar. Använd eventuellt en mortel.
För över smulorna till en bägare som fylls till hälften med vatten. Rör om några
minuter och filtrera lösningen.
Testa om brödet innehåller reducerande sockerart, stärkelse och kloridjoner.
Undersök också indikatorreaktion.
Uppgift 4:
Att undersöka huruvida olika livsmedel innehåller stärkelse.
Utförande: Droppa stärkelselösning på bitar av några livsmedel.
Download