Kemi Bas B 7,5 högskolepoäng

advertisement
Kemi Bas B
Provmoment: Tentamen
Ladokkod: TX081X
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
TNBas1, Tekniskt/Naturvetenskapligt basår
Namn:
Personnummer:
Tentamensdatum:
Tid:
2012-06-08
9:00-13:00
Hjälpmedel:
papper, penna, radergummi och kalkylator
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
20p - 3, 30p – 4, 40p - 5
50 poäng
Allmänna anvisningar:
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Tatiana Svedén
070 5416486, 435 44 22
1. a) När metallisk zink reagerar med saltsyra, HCl bildas zinkklorid och vätgas. Skriv
och balansera reaktionsformeln.
(1p)
b) Ange tre olika sätt att öka hastigheten hos reaktionen.
(1p)
2. Teckna uttrycket för jämviktskonstanten för förbränningen av metan:
CH4 (g) + 2O2 (g) ↔ CO2 (g) + 2H2O (g)
∆H = -890 kJ/mol
Hur påverkas jämviktsläget för reaktionen ovan om man
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ökar O2 – koncentrationen
minskar CH4 - koncentrationen
ökar CO2– koncentrationen
minskar trycket
ökar temperaturen
tillsätter katalysator.
(4p)
3. I en 0,050 mol/dm3 ättiksyralösning är 1,9 % av de ursprungliga ättiksyramolekylerna
protolyserade.
a) Skriv protolysreaktionen
b) Beräkna lösningens pH.
c) Beräkna Ka och pKa för ättiksyran
(5p)
4. 25,0 cm3 svavelsyra, H2SO4 titrerades med 0,100 mol/dm3 natriumhydroxidlösning,
NaOH. Indikatorn BTB användes för att påvisa ekvivalenspunkten.
41,45 cm3 natriumhydroxidlösning förbrukades. Skriv reaktionsformel och beräkna
svavelsyrans koncentration.
(4p)
5.
a) Kemiska föreningar delas upp i två grupper. Den ena grupp tillhör organisk kemi
och den andra oorganisk kemi. Vilket är grunden till denna uppdelning?
(1p)
b) Alkoholer indelas i primära, sekundära och tertiära. Rita strukturformel för en
primär, sekundär och tertiär alkohol?
(3p)
c) Vad menas med begreppen: nukleofil resp. elektrofil? Ge exempel för varje
begrepp.
(2p)
6. Om man tillverkar en galvanisk cell med zink- och järnelektroder får man cellschemat:
Zn(s) │ Zn2+ (1,0 M) ║ Fe2+ (1,0 M) │Fe(s)
a) Vilken metall blir plus- resp. minuspol?
b) Ange elektrod reaktionerna.
c) Bestäm cellens emk.
(1p)
(2p)
(1p)
7. Vilka delar av cellen kan förknippas med:
a) proteinsyntes,
b) fotosyntes,
c) energiomvandling,
d) arvsmassa.
(2p)
8.
a)
b)
c)
d)
Rita en generell strukturformel för en aminosyra.
(1p)
Vad menas med zwitterjon?
(1p)
Rita strukturformel för en dipeptid. Ange bindningstyp.
(2p)
Vilka typer av kemisk bindning medverkar till att stabilisera proteinets tertiära
struktur?
(3p)
9. Te kan drickas med mjölk och te kan drickas med citron. Ytterst få dricker te med
mjölk och citron samtidigt. Beskriv hur det skulle se ut i tekoppen och vad som skulle
inträffa kemiskt med både mjölk och citron i te.
(3p)
10. Glukosmetabolismen kan delas upp i tre steg. Ange i vilket eller vilka steg följande
processer sker:
a) dekarboxylering
b) oxidation av vätebärare
c) reaktion mellan koenzym A och oxalacetat
d) bildning av ATP
(4p)
11.
a) Beskriv hur DNA är uppbygd.
b) Rita en figur och förklara hur replikationen sker.
(2p)
(4p)
12. Ange vad som kännetecknar alla spektroskopiska analysmetoder och förklara på vilket
sätt kan man avgöra ämnets koncentration.
(3p)
Download