Kemi Bas 1 7,5 högskolepoäng

advertisement
Kemi Bas 1
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Tentamen
40S01A
KBAST och KBASX
7,5 högskolepoäng
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
2016-10-27
09:00-13:00
Hjälpmedel:
papper, penna, radergummi, kalkylator och periodiska systemet
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
20p – 3, 30p – 4, 40p - 5
50
Allmänna anvisningar:
Nästkommande tentamenstillfälle:
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Tatiana Svedén
070-5416486
Atomens byggnad och periodiska systemet
1. Vilka av följande påståenden om 39
19𝐾 och
a) De har samma kemiska egenskaper.
b) De har samma antal protoner.
c) De har samma antal neutroner.
d) De har samma antal elektroner.
e) De har samma antal valenselektroner.
39 +
19𝐾 är
korrekta?
(2)
2. Vilka av följande påståenden är korrekta?
Oladdade atomer av isotoper har alltid samma antal:
a) protoner,
b) neutroner,
c) elektroner,
d) valenselektroner,
e) nukleoner.
(3p)
3. Vilket påstående gäller inte om alla ämnen i grupp 17 i det periodiska systemet:
a) De består vid rumstemperatur av tvåatomiga molekyler.
b) De bildar envärda negativa joner.
c) I fast fas binds molekylerna med varandra med van der Waalsbindningar.
d) De bildar salter med metaller.
e) De är gaser vid rumstemperatur.
(2p)
Kemisk bindning med grundläggande organisk kemi
4. Jonföreningar är i regel:
a) fasta ämnen med låg smältpunkt.
b) fasta ämnen med hög smältpunkt.
c) vätskor med låg kokpunkt.
d) vätskor med hög kokpunkt.
e) gasformiga ämnen.
(2p)
5. Rita elektronstrukturformel för vätecyanid, HCN och ange om molekylen är en dipol
eller ej. Motivera svaret. Rita alla elektroner i yttersta skalet som prickar eller
elektronpar som streck.
(4p)
6. Vilken typ av bindning bryts när följande ämnen smälter?
a) kvävgas, N2
b) metanol, CH3OH
c) natriumklorid, NaCl
d) aluminium, Al
e) svaveldioxid, SO2
f) grafit.
1
(3p)
7. Vilka påståenden om mättade kolväten är korrekta?
a) De ger vid fullständig förbränning koldioxid och vatten.
b) De är lättlösliga i vatten.
c) De reagerar trögt med andra ämnen i rumstemperatur.
d) De kan reagera med väte genom en additionsreaktion.
e) De kan reagera med klor genom en substitutionsreaktion.
(3p)
8. Namnge följande organiska föreningar:
a)
b)
(2p)
Reaktionsformler och beräkningar
Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler
krävs.
9. Paraffin används vid ljustillverkning. Paraffin är en biprodukt vid destillation av
råolja. Vid destillationen erhålls även en mängd andra föreningar. Paraffin är ett mättat
kolväte.
Paraffin kan tänkas ha molekylformeln C25H52.
a) Skriv en balanserad reaktionsformel för den reaktion som sker då paraffin förbränns
fullständigt i syre.
b) Beräkna massan av den koldioxid som bildas vid förbränning av ett stort
paraffinljus som har massa 0,655 kg.
(5p)
10. Järn(II)sulfid bildas då man blandar järnpulver och svavel och sedan upphettar
blandningen. I ett försök upphettas 1,50 g järnpulver med 1,00 g svavel. Blandningen
upphettas i ett provrör tills det inte längre sker någon reaktion i röret. Därefter kyls
röret.
a) Skriv en balanserad formel för bildning av järn(II)sulfid.
b) Beräkna den största massan av järn(II)sulfid som kan bildas vid denna reaktion.
c) När man väger provröretvisar det sig att massan hos innehållet är lägre än det
teoretiska värdet. Vad är orsaken till detta?
(5p)
2
11. Du blandar salpetersyra, HNO3 och natriumhydroxid, NaOH.
Blandningen består av lika stora volymer salpetersyra och natriumhydroxidlösning,
men koncentrationerna är olika, se figur.
a) Skriv reaktionsformel.
b) Blir blandningen sur, neutral eller basisk. Motivera ditt svar.
c) Beräkna pH i en NaOH – lösning med koncentrationen 4,0 mol/dm3. (5p)
12. Du ska göra 5,0 dm3 saltsyralösning med koncentrationen 0,10 mol/dm3. Du har
tillgång till saltsyra med koncentrationen 0,60 mol/dm3. Hur stor volym av denna syra
ska du späda för att få den önskade lösningen?
(3p)
13. Balansera följande ofullständiga reaktionsformel. Reaktionen sker i sur lösning:
Mn2+ + PbO2
→ MnO4- + Pb2+
Ange vilket ämne oxideras och vilket ämne reduceras. Vilket ämne är
oxidationsmedlet och vilket ämne är reduktionsmedlet?
(5p)
14. Du har två bägare, A och B. I bägare A häller du upp 100 cm3 0,25 mol/dm3
tennklorid, SnCl2 och tillsätter en bit aluminium som väger 0,50 g. I bägare B häller
du upp 100 cm3 0,25 mol/dm3 aluminiumklorid och tillsätter en bit tenn som väger
0,50 g.
a) I vilken bägare sker det en reaktion?.
(1p)
b) Skriv den balanserade redoxformeln för den reaktion som sker.
(1p)
c) Beräkna koncentrationen metalljoner av båda slagen i lösningen då reaktionen
upphört
(4p)
3
4
5
6
Download