1 Namn:......................... Grupp:........................ Poäng

Namn:.........................
Grupp:........................
Poäng:........................
Uppsala universitet,
Tekniskt-naturvetenskapligt basår 07/08
Håkan Rensmo
Lennart Norén
Raul Miranda
Tentamen i Kemi B, 2008-03-19 kl. 13-17
Hjälpmedel: Miniräknare, tabell och formelsamling.
Maxpoäng 60p
Godkänd 30p
Lycka till!
Del A. Endast kortfattade svar krävs. Helt rätt svar ger 1p annars 0p.
1. I ett experiment har man följande jämviktsblandning:
2 SO2 (g) + O2(g) ↔ 2 SO3 (g)
Reaktionen åt höger är exoterm. Man vill påverka sammansättningen i
jämviktsblandningen så att mängden SO3 ökar. Genom vilka två av följande åtgärder
kan detta ske?
a) Man höjer temperaturen
b) Man sänker temperaturen
c) Man ökar gasblandningens volym så att trycket sänks (temperaturen hålls
konstant)
d) Man minskar gasblandningens volym så att trycket höjs (temperaturen hålls
konstant)
SVAR:...............................................................
1
2. Vilket av följande påståenden stämmer bäst.
a) Aktiveringsenergin är den ”aktivitet” som två molekyl måste ha för att krocka
med varandra.
b) Aktiveringsenergin är samma sak som entropin för en reaktion.
c) Aktiveringsenergin är den energi som avges till omgivningen under en exoterm
reaktion.
d) Aktiveringsenergin är ett mått på oordningen i ett system.
e) Aktiveringsenergin är den energi som de kolliderande partiklarna måste ha utöver
medelenergin för att en kollision skall kunna leda till en reaktion.
SVAR:...............................................................
3. Vid upphettning sönderdelas etan till eten och väte. Vid en viss temperatur har
följande jämvikt ställt in sig i ett slutet kärl.
Ytterligare eten tillsäts. Vad händer med konc. vätgas (ökar, minskar, oförändrad) när
reaktionen går mot nya jämviktsläget?
SVAR:...............................................................
4. Ordna följande lösningar efter ökande pH. Lösningen med lägst pH anges alltså först.
(Vid rådande förhållanden gäller at pKw=14,00, Kw=10-14 (mol/dm3)2 .)
a) En ättiksyralösning med koncentrationen 0.0010 mol/dm3.
b) En lösning med [OH-]= 0,019 mol/dm3
c) En lösning med [H3O+]=3,2·10-8 mol/dm3
d) En saltsyralösning med koncentrationen 0,0010 mol/dm3
SVAR:...............................................................
5. Skriv protolysreaktionen som visar att saltet NH4Cl i vatten ger en basisk vatten
lösning.
SVAR:.......................................................................................................................
6. Vilket av följande påståenden stämmer bäst?
Grundämnet klor (Cl2) kan framställas genom reaktion mellan kloridjoner (Cl-) och
a) brom (Br2).
b) silverjoner (Ag+).
c) fluoridjoner (F-).
d) guldjoner (Au+).
SVAR:...............................................................
2
7. Vilket av följande påståenden är korrekt? Vid reduktion av 2-propanon bildas
a) en keton
b) en sekundär alkohol
c) en karboxylsyra
d) en aldehyd
e) en amin
SVAR:...............................................................
8. Vilka två av ämnena med följande formler kan förekomma i två optiskt aktiva former
dvs. som enantiomerer (spegelbildsisomerer)?
a) CH3 − CO − CH2 − CH3
b) CH3 − CH2 − CHOH − CH3
c) CH3 − CH2 − COOH
d) CH3 − CHCl − CH3
e) CH2Cl − CHCl − COOH
SVAR:...............................................................
9. Vilket är det rationella namnet på föreningen
Cl
a) 1-klor-butyn
b) 3-kloryl-1-buten
c) 1-heptenklorid
d) 4-klor-1-buten
e) 5-metyl-1-hexen
SVAR:...............................................................
10. Skriv protolysformeln för propansyra i vatten.
SVAR:............................................................................................................................
3
11. Vilka två påståenden om en SN1 mekanism är korrekta.
a) Reaktionsformeln CH3CH2OH + CH3OH → CH3CH2OCH3 + H2O beskriver en
SN1 mekanism.
b) Siffran 1 i SN1 syftar på monomolekylär.
c) Bokstaven S i SN1 står för substitution.
d) Bokstaven N i SN1 står för kväve
SVAR:...............................................................
12. Hur många olika dipeptider kan bildas om man har obegränsad tillgång till
aminosyrorna: Fenylalanin, Metionin och Tyrosin.
SVAR:...............................................................
13. ATP (adenosintrifosfat) är cellens energibärare. ATP är
a) en aminosyra
b) ett fett
c) ett protein
d) en kolhydrat
e) en nukleotid
SVAR:...............................................................
14. Vid spektroskopiska analysmetoder låter man materia växelverka med
elektromagnetisk strålning. IR (infraröd) spektroskopi är en sådan metod där materian
absorberar strålning i IR-området. Vilken process nedan beskriver bäst vad som
händer med en molekyl när man absorberar IR-strålning.
a)
b)
c)
d)
Elektronerna i molekylen exciteras till en ny energinivå
Molekylen joniseras.
Molekylens vibrationsrörelser ändras.
Väteatomernas magnetiska moment riktar sig antiparrallellt mot ett yttre
magnetfält.
SVAR:...............................................................
15. Maltos är en disackarid av:
a)
b)
c)
d)
e)
glukos och galaktos
glukos
fruktos
fruktos och galaktos
glukos och ribos
SVAR:...............................................................
4
Del B. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enheter och att motivera dina svar
väl. Varje fråga kan maximalt ge 3p.
16. Vid en viss temperatur är jämviktskonstanten 0.012 för reaktionen
H2(g) + CO2 (g) ↔ CO (g) + H2O (g)
I ett kärl med volymen 2.0 dm3 finns vid denna temperatur 0.20 mol vätgas, 0.12 mol
koldioxid, 2.2 mol kolmonoxid och 0.50 mol vatten. Råder jämvikt? Om så inte är
fallet åt vilket håll kommer en nettoreaktion att ske (motivera svaret)?
17. I en tom behållare med volymen 0.5 dm3 införs 10.0 mol kolmonoxid och 5.0 mol
vätgas. Gasblandningen upphettas till en viss temperatur. Ämnena reagerar enligt
formeln.
CO (g) + 2H2(g) ↔ CH3OH(g)
a) Skriv uttrycket för jämviktskonstanten.
b) När jämvikten ställt in sig finner man att gasblandningen innehålller 1.0 mol
CH3OH. Beräkna jämviktskonstanten.
5
18.
I en lösning av natriumcyanid, NaCN, med koncentrationen 0,0200 mol/dm3 har
man mätt upp pH = 10,77. Beräkna Kb för cyanidjonen. (pKw = 14.0)
(Tips: CN- + H2O ↔ HCN + OH- )
19. Nedanstående titrerkurva från en laborationsbok visar hur pH förändras när
natriumhydroxid med koncentrationen 0,200 mol/dm3 sätts till 25,0 cm3 lösning av en
okänd syra HA.
a) Vilken punkt (A,B,C,D eller E) kallas ekvivalenspunkten.
b) Vilken koncentration hade syran HA.
c) Använd diagrammet för att förklara termen buffertlösning och hur denna förhåller
sig till pKa
6
20. a) Avgör med hjälp av med hjälp av E0-värden (normalpotentialer) för lämpliga
redoxpar om en spontan reaktion kan ske mellan Al och Pb2+. (motivera svaret!)
b) Bestäm emk (spänningen) för cellen nedan och skriv cellreaktionen.
Al(s)│Al3+(1mol/dm3) ║ Pb2+(1mol/dm3) │Pb(s)
21. a) Skriv formeln för reaktionen mellan vätebromid och 1-hexen. I formlerna för de
organiska föreningarna skall alla atomer och alla bindningar sättas ut.
b) Vad kallas reaktionen mellan vätebromid och 1-hexen.
c) Förklara Markovnikovs regel.
7
22. Vid framställning av estern etyletanoat (etylacetat) utgick man från 170 g vattenfri
etanol och 115 g ren ättiksyra (CH3COOH).
a) Skriv reaktionsformeln för bildandet av etyletanoat (skriv fullständiga
strukturformler och rita in alla atomer eller använd streckformler).
b) Reaktionen kan katalyseras av fosforsyra. Varför?
c) Hur mycket etyletanoat kan man maximalt erhålla.
23. Ange den funktionella gruppen hos vart och ett av följande ämnen samt till vilka
ämnesklasser de olika ämnena hör.
Exempel:
CH3CH2CH2CH2OH,
funktionell grupp –OH,
ämnesklass alkoholer.
a) CH3CHClCH2CH3
b) CH3CH2OCH2CH2CH2CH3
c)
d) C3H7COOCH2CH3
e) C3H7CHO
f) CH3NH2
8
24. Studera de fem strukturformlerna i figuren nedan.
a) Ange en (A-E) som är en är hexos?
b) Ange en (A-E) som är en mättad fettsyra?
c) Ange en (A-E) som innehåller en esterbindning?
d) Ange en (A-E) som är en aminosyra?
e) Ange en (A-E) som är ett reducerade socker?
f) Ange en (A-E) som är en amfojon?
SVAR:.............................
SVAR:.............................
SVAR:.............................
SVAR:.............................
SVAR:.............................
SVAR:..............................
25. Skriv ner strukturformlerna (med alla atomer) för den tripeptid som tripeptider som
kan bildas av aminosyrorna alanin, glycin, valin. Valin är N-terminal och alanin är Cterminal. Ringa också in alla peptidbindningar.
9
26. Beskriv strukturen hos ett globulärt protein. Använd termerna primär, sekundär och
tertiär struktur. Förklara också vilka funktioner globulära proteiner kan ha samt
termen prostetisk grupp.
27. a) Beskriv schematiskt hur en fosfolipid är uppbyggd.
b) Förklara med hjälp av en principskiss hur ett cellmembran är uppbyggt.
10
28. Beskriv det viktigaste om citronsyracykeln med ca 6 meningar. Använd minst 6 av
följande termer i din beskrivning. Mitokondriernar, ribosomerna, glykos, fettsyra,
aminosyra, NAD+, Acetyl-CoA, NADH, nukleosid, glycerol, amonium, RNA,
hydrofil, koldioxid, myrsyra, citronsyra, FADH2, DNA, cellandningen. Som hjälp har
du också bilden nedan:
11
29. Fyll i de 6 ord som saknas.
A) .................. innebär nedbrytning av glukos till pyruvatjoner, varvid frigjord energi
överförs till .........................
B) ........................är katalytiskt aktiva proteiner. De påskyndar reaktioner genom att
sänka ................................ för reaktionerna.
C) Fettsyrornas nedbrytningsreaktion kallas för .......................I denna process bryts
fettsyrorna ner och bildar ......................
Välj blad nedanstående ord:
Replikationen, citronsyracykeln, betaoxidationen, mitokondrierna, cytoplasman,
ribosomerna, ATP, koldioxid, syrgas, enzymer, vitamin A, nukleotider, glykolysen,
acetylkoenzym A, NAD+, vatten, ADP, aktiveringsenergin, pH, syrekoncentrationen.
30. Nedan finns tre uppgifter beskrivna gör endast en av dessa. (vilken du vill) .
A)
Cellulosa är den vanligaste organiska förening på jorden. Beskriv schematiskt
cellulosas struktur och funktion. Som hjälp kan du svara på följande frågor.
Vilka är de monosackarider och disackarider som bygger upp cellulosa?
Hur ser strukturen hos cellulosa ut?
Vilken är funktionen för cellulosa i växterna?
B)
Beräkna pH i en 0.05 mol/dm3 ättiksyralösning.
C)
Beskriv TLC. Vad betyder ordet TLC? Hur man använder TLC? Vad betyder
mobil fas och stationär fas?
12