PowerPoint-presentation

advertisement
Begrepp:
Teorier/modeller/problemlösning:
Koncentration, volym,
substansmängd, mol,
mol/dm3, titrering, byrett, Ekolv, magnetomrörare,
molförhållande 1:1,
ekvivalenspunkt, indikator,
UV/Vis-spektrofotometri,
monokromator, kyvett,
detektor, transmittans,
absorbans, standardlösningar,
standardkurva, LambertBeers lag,
extinktionskoefficienten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kunna beräkna koncentrationen av ett ämne med hjälp av formeln;
c= n/v
Kunna beräkna substansmängden av ett ämne med hjälp av
formeln; n= v.c
Kunna redogöra för tillvägagångssättet vid titrering.
Kunna bestämma substansmängden och koncentrationen av ett
ämne med hjälp av titrering (både teoretiskt och praktiskt på
labbet).
Kunna förklara hur koncentrationen av ett ämne kan bestämmas
med hjälp av UV/Vis-spektrofotometri.
Kunna redogöra för Lambert-Beers lag.
Download