Exempel på Tentamen MNXA12

advertisement
Exempel på Tentamen MNXA12
Skrivningstid 4h
Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, skrivdon
Formler, n=m/fw, pH=pKa + log ([b]/[s]),
Kw=[H+]*[OH-]=10-14 M2, pV=nRT, v=[S]*Vmax/(Km+[S])
Atommassor i gram/mol: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, S=32, Cl=35,5 K=39,1
För godkänt krävs 60% av poängen.
Med full bonus krävs 40% av poängen
1a) Ange kemiska beteckningen för (2p)
kol
kisel
kalium
guld
1b) Skriv ut namnen för de grundämnen som har beteckningen (2p)
H
N
Ca
Pb
2) Vad är skillnaden mellan vätebindning och kovalent bindning? (1p)
3) Hur många mol är 300 g
a) NaCl (1p)
b) Na2SO4 (1p)
c) Hur mycket (i g) blir 2 mol KOH (1p)
d) Hur mycket ren ättiksyra skall vägas in för att göra 0,4 dm3 lösning som har koncentrationen
0,5 M (2p)
4a) Saltsyra (HCl) är en stark syra. Vad blir koncentrationen av protoner (hydroniumjoner) i en
vattenlösning som är 0,1 M med avseende på saltsyra? (1p)
b) Svavelsyra (H2SO4) är också en stark syra. Vad blir koncentrationen av protoner i en
vattenlösning som är 0,02 M med avseende på saltsyra? (2p)
c) Hur mycket (i ml) 0,1 M NaOH går åt för att neutralisera 200 ml av svavelsyran i b)? (2p)
5) En vattenlösning av en okänd substans har pH=10.
a) Är lösningen sur eller basisk? (1p)
b) Vad är protonhalten i lösningen? (1p)
c) Vad är hydroxidjonhalten i lösningen? (1p)
6) Ättiksyra har pKa= 4,7. En 0,1 M lösning av ättiksyra blandas med en 0,1 M lösning av acetatjoner i proportionerna.
a) 1:1. Vad blir pH? (1p)
b) 1:10. Vad blir pH? (1p)
c) I vilka proportioner skall 0,1 M ättiskyra och lösningen av 0,1 M acetat-joner blandas för att ge
pH 6,7 (2p)
7) En mol metan får reagera med syrgas (i överskott) i en sluten behållare och bildar koldioxid
och vatten. Behållaren kan expandera eller krympa och har värmeutbyte med omgivningen, så att
temperaturen en tid efter reaktionen återgår.
a) Hur många mol syrgas går åt vid reaktionen? (2p)
b) Om reaktionen får ske vid en temperatur över 100 °C, kommer volymen att öka, minska eller
vara oförändrad efter reaktionen, och temperaturutjämningen? Motivera svaret. (2p)
c) Om reaktionen får ske vid en temperatur under 100 °C, kommer volymen att öka, minska eller
vara oförändrad efter reaktionen, och temperaturutjämningen? Motivera svaret (2p).
8. Ordna följande substanser efter ökande kokpunkt (2p)
NaCl, Metan, Etanol, Etan, Glycerol
9a) Vilka "byggstenar" är proteiner uppbyggda av. (1p)
b) Välj ut två olika men valfria "byggstenar" och sammanbind dem på det sätt som de kan sitta
ihop i ett protein. (2p)
c) Markera alla positioner i den sammansatta molekylen som kan bilda vätebindningar med tex
vatten. (2p)
d) Hur kommer laddningen på den sammansatta molekylen att ändras (ökar eller minskar) om
man ändrar pH från 1 till 10, och varför? (2p)
10) Vilka av följande påståenden om enzymer är sanna och vilka är falska. Markera båda om du
kan. Fel svar ger poängavdrag. (5p)
a) Påskyndar reaktionen lika mycket oberoende av temperatur
b) Gör att jämviktskonstanten blir större
c) Deltar inte vid själva reaktionen
d) Förbrukas inte vid själva reaktionen
e) Katalyserar reaktionen i båda riktningar
f) Behövs för alla kemiska reaktioner i levande organismer
g) Är bärare av den genetiska informationen
h) Påskyndar den katalyserade reaktionen lika mycket oberoende av substratkoncentration vid
höga substratkoncentrationer
i) Enzymer är normalt uppbyggda av nukleotider
11a) Vad står förkortningen DNA för? (1p)
b) Vad kallas den process i cellen där två nya komplementära strängar av DNA-molekylen
bildas? (1p)
c) Vad kallas den process i cellen där informationen i DNA används för att göra RNA? (1p)
d) Vad heter det stora enzymkomplexet i cellen där informationen från mRNA används för att
göra proteiner? (1p)
e) Vad menas med genetiska koden? (1p)
12. Sortera in följande termer och begrepp under protein eller nukleinsyra (3p)
a) ribos
e) peptidbindnig
i) beta-veckstruktur
b) svavel
f) basparning
j) disulfidbryggor
c) karboxylsyra
g) dubbelhelix
k) socker
d) kvävebas
h) fosfat
l) aminosyra
Download