Övningsuppgifter

advertisement
Blandade övningar 3
1. Kolets kretslopp.
a) Hur mycket natriumvätekarbonat (NaHCO3) skall vägas in för att få 0,2 mol?
b) Beskriv med balanserade och stegvisa reaktionsformler (fyra reaktioner) för
upplösning av saltet, reaktionerna för att bilda kolsyra, koldioxid löst i vatten och
övergången från koldioxid i vatten till gas.
c) På vilka sätt kan koldioxid försvinna ur atmosfären?
2. Vilka ämnen har följande kemiska beteckningar C, P, Cu, Zn och Ne
3. Vad heter de alkaner som består 1, 2, 3 och 4 kol?
4. Julen nalkas. a) Stearinsyra består av en kolvätekedja med 18 kol varav kolet i ena
änden är i form av en karboxylsyragrupp. Rita upp molekylen.
b) Vid högt pH tappar stearinsyra en proton från karboxylsyragruppen och bildar
stearat. Vilken av stearinsyra och stearat har högsta lösligheten i vatten, och varför?
c) Hur många liter CO2 gas bildas när ett stearinljus som väger 150 g får brinna upp helt?
5. En kemisk reaktion gynnas om i) produkterna har lägre entalpi (värmeinnehåll) än
utgånsmaterialet och ii) produkterna har högre entropi (oordning). Ofta motverkar
dessa fenomen varandra och bidrar till att vi får jämvikt snarare än fullständig reaktion.
Försök beskriva med hjälp av begreppen entalpi och entropi, fasövergången från vätska
till gas för ett valfritt ämne.
6. Ett av de enzymatiska stegen i nedbrytningen av glykos i levande celler katalyseras av
enzymet triosfosfatisomeras enligt:
glyceraldehyd-3-fosfat <=> dihydroxiacetonfosfat K=24
a) Vilken av glyceraldehyd-3-fosfat och dihydroxyacetonfosfat dominerar vid jämvikt?
b) Om vi i en lösning har 0,03 M av glyceraldehyd-3-fosfat och 0,8 M av
dihydroxiacetonfosfat. Åt vilket håll går reaktionen om vi tillsätter enzymet
trisofosfatisomeras?
c) Vad blir koncentrationerna av de två substanserna vid jämvikt?
d) På vilket sätt påverkar koncentrationerna av tillsatt mängd enzym?
7. a) Ställ upp jämviktsekvationen för den reversibla reaktionen mellan jodgas (I2) och
klorgas (Cl2) som står i jämvikt med ICl - gas. Jämviktskonstanten K=4,8 x 10-6.
b) Vad händer om man blandar ren jodgas med ren klorgas (kvalitativt)?
c) Vad händer om man från början har ren ICl - gas i ett kärl.
d) Åt vilket håll går reaktionen om man blandar 0,015 mol av vardera gasen i ett kärl
som har volymen 1 dm3
e) Utmaning: Vad blir halterna i d) vid jämvikt?
8. Sortera följande begrepp till endera protein eller nukleinsyra.
cystein
adenin
alanin
glycin
disulfidbrygga
thymin
guanin
fosfodiester
aminosyror
fosfat
peptidbindning
treonin
ribos
replikering
deoxyribos
alfa-helix
nukleotider
arginin
5'-3' riktning
cytosin
basparning
N-terminal
karboxylgrupp
kvävebas
transkribering
dubbelhelix
mazarin
Download