Projektarbete/Inlämningsuppgift

advertisement
Ledning av produktutveckling – Projektarbete Vt 2013
Förutsättningar
Ledningen har tagit beslut om att företaget måste utveckla sitt produktsortiment och ni har fått
i uppgift att göra en förstudie. Uppgiften skall lösas i grupper om ca 5 studenter.
Gruppindelning gör ni själva via Studentportalen. Ni får själva välja en produkt, med lagom
komplexitet, som ni skall studera. Det kan också vara bra att välja vilket företag, eventuellt ett
fiktivt, som skall utveckla den nya produkten.
Förslag på produkter
En begränsning för er är att ni inte kan välja en tjänsteprodukt utan det skall vara en fysisk
produkt med ”lagom” komplexitet. Listan nedan är exempel på produkter som kan vara
intressanta att utgå ifrån, men ni har fria händer att också själva komma med förslag. Men den
produkt ni väljer måste godkännas av kursansvarig.
1.
2.
3.
4.
Någon produkt för hemmafixaren, t.ex. sticksåg, skruvdragare
Någon köksprodukt, t.ex. elvisp, mixerstav
Hygienprodukt, t.ex. rakapparat, hårfön
Eget förslag
Mål
Ni skall utnyttja relevanta metoder för produktutveckling och resultatet av projektet skall vara
en kravspecifikation och ett konceptförslag på en ny produkt.
Genomförande/Metodik
Leta reda på två-tre konkurrerande produkter på marknaden. Projektgruppen har en budget på
1000 kr för inköp av produkter. Här gäller det nog att vara relativt snäv i valet. T.ex. så
kanske en skruvdragare för den professionelle användaren inte kan anses som en
konkurrerande produkt till Biltemas lågprismodell. Men det är ofta ganska svårt att dra
gränsen för vad som är en konkurrerande produkt.
Informationsinsamling
Det gäller nu att skaffa er en bred och djup kunskap om de produkter ni ska titta närmare på.
Självklart måste kundkraven analyseras, t.ex. genom att ni själva spelar rollen som kunder.
Utöver kundkrav finns också andra krav på produkter, t.ex. säkerhetskrav, miljökrav, m.m.
som måste hanteras. Kundcentrerad planering (QFD) är ett lämpligt verktyg i detta skede. Ni
måste också skaffa er en djupare förståelse för hur produkten ”levererar” sina
huvudfunktioner. Gör en konkurrentanalys av produkterna och utnyttja i samband med det
metoden produktdemontering (product decomposition), för att skapa er en djupare teknisk
förståelse för hur produkten fungerar.
Användarkravspecifikation
Förhoppningsvis har ni nu en bra kunskap om de konkurrerande produkternas
styrkor/svagheter. Komplettera eventuellt med relevant marknadsinformation (volymer,
försäljningspris, m.m.) och välj sedan hur ni skall positionera er produkt. Vilka egenskaper är
viktiga att satsa på för att ni med framgång skall kunna sälja den produkt ni tar fram?
Konceptutveckling
Det sista steget blir att generera olika koncept, samt välja det bästa, för den nya produkten.
Använd några olika metoder ur den kreativa verktygslådan (Brainwriting, SCAMPER, m.m)
och försök att generera många och bärkraftiga koncept. Utvärdera koncepten och välj det
”bästa” enligt någon konceptvalsmetod.
Projektplan
Första steget i projektarbetet är att göra en projektplan. Den skall innehålla mål med projektet
och en planering av genomförandet. En hel del förslag/krav på metoder har angetts i denna
instruktion men självklart kan det vara relevant med kompletterade metoder. Projektplan skall
lämnas in senast 1 februari.
Redovisning
Projektet skall redovisas muntligt och skriftligt. Den muntliga redovisningen hålls den 7 mars.
Förbered en presentation på ca 25 minuter. Den skriftliga rapporten skrivs enligt mallen för en
teknisk rapport. Användarkravspecifikationen läggs med som bilaga. Inlämning via
studentportalen senast 8 mars.
Download