Grades of Glory UF

advertisement
1
Grades of Glory UF- Företagsrapport
Räkenskapsår: 2013/2014
(Sep 2013- Maj 2014)
Styrelsemedlemmar:
Erik Alenrud
Joakim Flink
Carl-Oscar Sturén
Alva Sundquist
Erik Nytell
Region: Stockholm
Rådgivare:
Johan Hopstadius (UC),
Mikael Falkbäck (Östertälje
Tryckeri)
UF-lärare:
Susanne Langkjaer
2
Innehållsförteckning
Genomförda aktiviteter ................................. 3
Grades of Glory UF ........................................ 3
Finansiell översikt.......................................... 3
VD har ordet .................................................. 3
Övergripande mål .......................................... 3
Tjänsten ................................................ 3
Tjänsten i korthet .......................................... 3
Tjänstens utformning .................................... 4
Fördelar med tjänsten ................................... 4
Utveckling av tjänsten ................................... 4
Kvalitet........................................................... 5
Prissättning.................................................... 5
Priskalkyl Värmdö Hockey ............................ 5
Priskalkyl Segeltorp Hockey .......................... 5
Priskalkyl SALK Tennis ................................. 5
Socialt entreprenörskap ....................... 6
Marknaden och dess potential .............. 6
Grades of Glory etablerar sig på marknaden 6
Marknadsundersökning................................. 7
Marknadskommunikation .............................8
Prisjämförelse ................................................8
Försäljning ........................................... 8
Våra samarbetsföreningar .............................8
Försäljningsdiagram ......................................9
Säljprocessen .................................................9
Organisation ......................................... 9
”Team Grades of Glory” .................................9
Medarbetare och rollindelning .................... 10
Organisationsschema .................................. 10
Väsentliga händelser under året… ............... 10
… Som resulterade i följande lärdomar ........11
Ekonomisk plan ................................... 11
Finansiell ställning ...................................... 12
Rådgivare ..................................................... 12
Underskrifter.......................................12
3
Grades of Glory UF och vår affärsidé
Genomförda aktiviteter
Vår affärsidé går att ut på att förena studier och
idrott i samarbete med idrottsföreningar. Genom
att erbjuda läxläsning i eller i anslutning till deras
lokaler skapar vi möjligheten och bättre
förutsättningar för idrottande ungdomar att klara
av balansgången mellan studier och idrott.

Finansiell översikt

Idag uppvisar vi ett resultat på 34 775 kronor. Vi
har en omsättning som uppgår till 43 720 kronor.
Omsättningen har räknats på vår försäljning
(39720 kronor) samt 4000 kronor i prispengar
som kommer transfereras till vårt konto inom kort.
Vi har kostnader som uppgår till 8945 kronor där
posterna är utspridda. Den största posten är för
profilkläder och ligger på 3198 kr. Fram tills idag
har vi gått med vinst med 34 775 kronor. Vi är
otroligt glada, nöjda och stolta över vad vi lyckats
åstadkomma och har redan sett över olika
alternativ för hur vi skulle kunna bedriva
verksamheten vidare efter UF-årets slut.







VD har ordet
En ny tid behöver ett revolutionerande tankesätt

Läxhjälpsbranschen är väldigt enformig och kantig

på så sett att aktörerna på marknaden i stort sätt
erbjuder samma dyra tjänst. Branschen kommer i
framtiden handla om flexibilitet. I en tid då vi blir
allt mer upptagna och ställda inför högre krav ville
vi underlätta för ungdomar och föräldrar, på
riktigt. Alla har vi svårt att få tiden att gå ihop och vi vill
ta bort ett stressmoment som finns hos alla familjer
med idrottande ungdomar. Det är svårt att hinna med
både sina studier och sin idrottssatsning, likväl som det
tar otroligt mycket kraft från föräldrarna att behöva
tjata om läxorna efter träningen.
Vi registreras som UF-företag den 1: sep 2013
som första företaget i Stockholm
Den 3/9 håller vi vårt första läxhjälpstillfälle i
Värmdö
Segeltorp hockey ansluter i början av
september månad
En marknadsundersökning gjordes med
resultatet att 80 % av tillfrågade föreningar
var intresserade av vår tjänst. 8o % av de
tillfrågade ungdomarna tyckte detsamma.
Under året deltog vi på en s.k. skolmässa
samt Våga Vara Egen 2014 på Älvsjömässan.
Vid årsskiftet kontrakteras SALK-tennis.
Vi bedrev 76st läxhjälpstillfällen fram tills
den 10 april.
Vi blir tilldelade ”Årets Tjänst” och ”Årets
UF-företag” i region Stockholm Syd.
Vi har under året marknadsfört oss på
Facebook, Instagram, Twitter och via vår
hemsida som är vår bas mot nya och aktuella
kunder.
Under året har vi lanserat två reklamfilmer.
Inlett ett samarbete med Östertälje tryckeri
som hjälpt oss upprätta en grafisk profil och
tryckt marknadsföring i form av DR till våra
mässor.
Övergripande mål
 Förena studier och idrott.
 Omsätta 35 000 kr.
 Få publicitet i media.
 Alltid tillfredsställa våra kunder.
 Ha en god marknadsföring och
profilering.
 Ha en bra sammanhållning i gruppen.
 Delta i tävlingar.
Vikten av att inte behöva välja Att stimulera och
aktivera ungdomar är det absolut viktigaste
tillsammans med omsorg för att hålla ungdomarna på
rätt bana. Man ska inte behöva välja mellan studier och
idrott. Tidigare har länken mellan studier och idrott saknats då skolan sett idrott som en timme på
schemat medan många idrottsklubbar säger sig vilja prioritera skolan vilket dock sällan är fallet när
lagen går in mot högsäsong. Vi förenar studier och idrott!
Tjänsten
Tjänsten i korthet
Grades of Glory UF bedriver läxläsning i samarbete med idrottsföreningar.
Läxläsningen sker i eller i anslutning till idrottsföreningens lokaler och hålls av en studiecoach.
Studiecoachen hjälper de idrottande ungdomarna att öka sina studieresultat och studiemotivation.
Läxläsningen riktar sig till ungdomsverksamheten i våra samarbetsföreningar. Vi har valt att rikta oss
4
till ungdomar i åldersspannet 6-17 år. Detta är en målgrupp som har ett stort behov av att få stöttning
med sina studier.
Tjänstens utformning
Läxläsningen sker på plats i eller i anslutning till idrottsföreningens lokaler. Vi på Grades of Glory utser
vid samarbetets start en projektledare för den nya föreningen som har valt att börja samarbeta med oss.
Projektledaren är ansvarig för verksamheten som bedrivs i föreningen och är ansvarig för
kundkontakten. Projektledaren är även personen som ansvarar för att lägga schema för fältarbetet, dvs.
vem i företaget som ska vara studiecoach och när. Verksamheten har utformats efter kundens önskemål
och alla nuvarande föreningar har valt lite olika upplägg, t.ex. när det kommer till hur många tillfällen i
veckan de vill erbjuda sin medlemmar läxläsning.
Beroende på vald utformning av samarbetsföreningen finns vi på plats 1-3ggr i veckan i föreningens
lokaler eller i direkt anslutning till dessa. Våra studiecoacher hjälper alla som vill ha hjälp med sina
läxor, provförberedelser och uppsatsskrivningar. Vanligtvis väljer föreningen en drop-in variant där
man får komma och gå som man vill efter behov och möjlighet. Vi hjälper under dessa tillfällen alla som
är mellan 6-17 år och är medlemmar i föreningen. Föreningen kan också välja att tillsammans med oss
anordna tillfällen för specifika lag eller åldersgrupper. Grades of Glory utformar tjänsten helt efter
föreningens önskemål och sköter även all marknadsföring som en del av priset. Det ända föreningen ska
behöva göra är att betala fakturan, resten sköter vi!
Fördelar med tjänsten

Möjligheten för idrottande ungdomar att lyckas med sina studier ökar, då de genom att komma på
läxläsningen förbättrar sina resultat och motivation till att plugga. När de kommer hem efter skolan
behöver de inte göra läxorna eller förbereda sig till sin examination i samma utsträckning eftersom
vi redan lagt tid på detta under läxläsningen.

Genom att hjälpa ungdomarna med studierna kan vi se till att de inte halkar efter i skolan samtidigt
som de frigör tid åt sin idrott. Värdefull tid som ofta försummas av ineffektivitet, skapas istället.
Ungdomarna får mer tid de kan lägga på sin idrott då pluggandet effektiviseras.

De idrottande ungdomarna får möjligheten att studera i en unik
miljö med människor som har samma intressen.. Läxläsningen
sker i grupp där medlemmar från olika lag deltar. Det blir både
roligare och mer motiverande för dem att plugga tillsammans med
andra människor. Det skapas vänskapsrelationer även utan
kontakter vilket också är bra för föreningen.

Föräldrar slipper tjata på ungdomarna när de kommer hem efter
träningen. Ett stressmoment försvinner även hos föräldrarna.

Samarbetsföreningarna får positiv PR från föräldrar, kommun och
andra intressenter då de kan erbjuda ett helhetskoncept som ger
medlemmen möjligheten att både klara av studierna och idrotten
på bästa sätt.

Föreningen vi samarbetar med kan förbättra sitt anseende gentemot andra föreningar. Våra
samarbetsföreningar kan locka nya medlemmar och använda vårt samarbete som en del i deras
marknadsföring.
Utveckling av tjänsten
Utvecklingen av tjänsten har handlat om att utforma en tjänst som känns optimal för kunden. Vi har
jobbat fram olika utformningar för att tillfredsställa kundernas behov och skapat de bästa
förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Upplägget kring t.ex. antalet tillfällen/vecka, fakturering,
5
och marknadsföring skiljer sig därför från förening till förening, av anledningen att föreningarna har
olika behov, önskemål, förutsättningar och förväntningar.
Vissa vill ha ett komplement till bastjänsten. I Segeltorp valde man en typ av utformning där syskon
utanför föreningen också fick delta på läxläsningen. Detta för att skapa ett ytterligare mervärde för
familjerna. Därför utvecklade vi den ”privata satsningen” där t.ex. äldre syskon till ett rabatterat pris
har getts tillgång till läxhjälpen. Föräldrarna till syskonen faktureras en mindre summa samtidigt som
vi kan fortsätta vara nischade och fokusera på idrottsföreningarna och vår kärnverksamhet. I Värmdö
har vi bytt lokal, tidpunkt för läxläsningen samt marknadsföringsstrategi för att lyckas locka fler
ungdomar till läxläsningen.
Kvalitet
Skillnaden mellan en studiecoach på Grades of Glory och någon av våra konkurrenter skiljer sig inte
mycket. Ålderna på studiecoacherna är ungefär densamma och kunskapsnivån likaså. Studybuddy och
övriga konkurrenter anställer studiecoacher som är 18 år gamla precis som vi och de som anställs har
likvärdiga kunskaper, betyg och engagemang.
Våra krav på framtida studiecoacher som anställs kommer vara att de ska visa på god social och
pedagogisk förmåga, ha goda ämneskunskaper samt ha en god förståelse för vilken typ av ungdomar de
kommer att coacha igenom studierna. Olika studiecoacher passar bra i olika sammanhang. Kontakten
mellan studiecoachen och de idrottande ungdomarna är otroligt viktig för verksamheten och är något
som går hand i hand med konceptets grund. Vi har själva varit i samma sitts som ungdomarna och
många gånger behövt välja mellan studier och idrott.
Framtiden kommer handla om kvalitetssäkring. Som en del av kvalitetssäkrandet av tjänsten är tanken
att vi ska upprätta ett program som varje studiecoach måste gå igenom innan anställning. Programmet
kommer bestå av ett färdighetstest där studiecoachens färdigheter testas rent kunskapsmässigt. Det
kommer också bestå av en intervju där studiecoach och arbetsgivare går igenom olika steg för att mäta
arbetstagarens kompetens och förutsättningar till jobbet.
Prissättning
Priskalkyl Värmdö Hockey
Vi bedriver totalt 22 tillfällen i Värmdö fram tills jul. Det
första tillfället erbjöd vi Värmdö gratis.
Alltså fakturerar vi för 21 tillfällen och
fakturerar totalt 12600 kr (600*21=
12600) Priskalkylen för Värmdö
Hockey som är vår största kund såg ut
enl. följande baserat på ett tillfälle.
Priskalkyl Segeltorp Hockey
Vi har bedrivit tolv
läxhjälpstillfällen i Segeltorps IF
fram tills februari och vi har fakturerat 660
kronor/tillfälle. Vår försäljning till Segeltorp har
uppgått till vilket sammanlagt blir 7920 kr.
Priskalkyl SALK Tennis
Priset vi fakturerat SALK har under året
legat på 540 kronor/tillfälle. Det sattes
under säljmötet med motiveringen – fler
tillfällen till ett något lägre pris.
510 kr förtjänst av
arbete
60 kr
1,5 h läxhjälp med
upp till 10 deltagare
*Resetraktamente
30 kr Material
**Uppskattning
600 kr Summa
570 kr förtjänst av
arbete
60 kr
1,5 h läxhjälp med
upp till 10 deltagare
*Resetraktamente
30 kr Material
**Uppskattning
660 kr Summa
450 kr förtjänst av
arbete
60 kr
1,5 h läxhjälp med
upp till 10 deltagare
*Resetraktamente
30 kr Material
**Uppskattning
540 kr Summa
6
Lägsta prissättning och dynamisk prissättning
Ett företag som inte är lönsamt håller inte i längden men prissättningen är ett av de känsligaste
momenten för ett företag. Man kan inte ta ut ett för högt pris samtidigt som man vill göra så stor vinst
som möjligt. Det lägsta priset vi kan ta per tillfälle beror på föreningens förutsättningar och antal
deltagare men förutsatt vi enbart behöver vara en studiecoach på plats som är avlönad har vi räknat
med att en lön per 100kr/h skall utgå. Detta ger en kostnad på 150kr/tillfälle för den anställda + skatter
och avgifter vilket gör att lönekostnaderna för den anställda blir ca 206kr per tillfälle. I framtiden
kommer vi ha anställda vars transporttid till och från läxläsning längre än läxläsningen. Därför har vi
kalkylerat med ett resetraktamente om 60kr vilket gör att den anställde kostar oss 266kr/tillfälle. Vi
räknar med att varje tillfälle ska täcka en timlön för administration etc. vilket gör att våra totala
kostnader utan skatt och avgifter för de egna uttagen blir lika med 416kr som också är vårt lägsta pris
per tillfälle. Resterande utgör företagets vinst och beror på kontraktets utformning med faktorer som
b.la. antal tillfällen, lokal, antalet deltagareetc.
Socialt entreprenörskap
Social hållbarhet handlar om att alla barn ska ha chansen att få rätt till en bra
utbildning, och därmed även hjälp till bra läxläsning. Vissa barn klarar läxorna
utan hjälp, men långt ifrån alla. Idrottsklubbar i Stockholm har generellt sett
en väldigt ansträngd ekonomi med höga hyror och andra kostnader. I och med
att vi vill kunna hjälpa många barn och många idrottsklubbar har vi valt att
sätta ett lågt pris. Vårt sätt att uppnå en god lönsamhet har varit att samla de
idrottande ungdomarna i grupp och erbjuda läxläsning till flera samtidigt.
På så sätt har vi kunnat motivera ett högre pris men ändå varit billigast på
marknaden när det kommer till läxläsning som inte är ideell. Vi gör läxläsning
möjligt för barn som inte annars hade haft råd med läxläsning. Därför är vi
ekonomiskt hållbara, både sett ur en företags- och en samhällsaspekt.
För att bidra till en positiv utveckling inom svensk ungdomsidrott har vi valt att:
• Budgetera en fond som ska hjälpa familjer som har det svårt att betala medlemsavgiften i våra
samarbetsföreningar. Utdelningen av fonden sker efter samråd med föreningarna för att göra största
nytta.
• Jobbat fram ett sätt som gör det billigt för alla med läxläsning. För att ideella verksamheter ska kunna
anlita vårt företag har vi hittat ett sätt att bedriva läxhjälp utan att ta flera hundra kronor betalt per
deltagare. Våra samarbetsföreningar har efter vårt förslag valt att höja medlemsavgiften med ett par
kronor per deltagare. Detta är ett sätt för klubbarna att finansiera läxläsningen. För 20-100kr extra per
år och medlem kan vi se till att samtliga i föreningen får tillgång till läxhjälp. Något ingen av våra
konkurrenter är i närheten av.
• Utforma föreläsningar som vi kan hålla i kampen mot mobbning i skolan och
inom idrotten. Tanken med detta är att det ska ske som ett komplement till
läxläsningen. Vi vet med vår egen erfarenhet att det förekommer mycket
mobbning överallt där ungdomar är aktiva, något vi vill stå upp emot för att
vara en del av samhällsutvecklingen och utveckla ungdomsidrotten. Tanken
med föreläsningar att de ska fungera som en del av de tjänsteutbud som
Grades of Glory i dagsläget erbjuder. Exempelvis kan ett lag samlas en
halvtimme innan sin träning och lyssna på vår föreläsning för att få en liten
tankeställare innan de börjar träna.
Marknaden och dess potential
Grades of Glory etablerar sig på marknaden
Skolan ser idrotten som en timme på schemat vilket är på tok för lite. Samtidigt säger sig många
idrottsföreningar prioritera skolan först men det är oftast bara för att lugna ner föräldrarna för stunden
samtidigt som studierna egentligen försummas. Detta är grunden till varför det inte finns någon länk
7
mellan studier och idrott, fören nu! Vi etablerar oss på en marknad som växer i raketfart. Med ett
hållbart koncept, lågt pris och dessutom en hållbar affärsmodell oavsett regering kan Grades of Glory se
till att barn får tid till det så otroligt viktiga idrottande utan att skolan glöms bort. Ett helhetstänk som
saknas både hos konkurrenter som tar skyhöga priser och hos politiker som tror att vi kommer få en
ändring av att prata om problemet. Man måste lyssna på ungdomarna och vi vet vad som motiverar
idrottande ungdomar. Man måste göra läxor kul och det finns inget bättre sätt att göra det på än att
göra det som motiverar, d.v.s. idrotten, till en del av den tråkiga läxläsningen.


Vi har utvecklat vår verksamhet i åldersgrupperna 14-17 år där allra flest slutar med sitt
föreningsidrottande. Vår tjänst kan göra att fler kan idrotta längre.
Riktat intensiv marknadsföring och legat på ungdomar och föräldrar i 10-14 års ålder, ett
åldersspann där allra flesta ungdomar i dagsläget är en del av föreningsidrotten och samtidigt
målgrupp för oss då allt fler läxor och prov kommer in i bilden. I denna åldersgrupp hade vi enligt
SCB undersökning år 2012 lite drygt 240,000 potentiella ungdomar som kunder.
Marknadsundersökning
Verkar vår tjänst intressant för er förening?
Denna undersökning genomfördes i
idrottsföreningar på totalt 40 personer. Vi
kontaktade styrelser, tränare samt andra med
inflytande och intresse i föreningen. Totalt
genomfördes undersökningen på tio personer från
fyra olika föreningar. Syftet med undersökningen
var att undersöka hur stort intresset för tjänsten var
i idrottsföreningar.
Skulle tjänsten göra ert medlemskap mer
attraktivt?
Denna undersökning gjordes på 50 föräldrar i våra
två samarbetsföreningar. Även om föreningarna är
våradirekta kunder var det uppenbart för oss att en
kartläggning av deras behov inte är tillräcklig.
Medlemmar och deras föräldrar kan sätta press på
föreningarna som därmed inser att det är en
konkurrensfördel att även erbjuda
läxhjälpstjänsten till sina medlemmar.
Direkt, relation och mun-till-mun marknadsföring
Hemsidan
- Skolmässor
Sociala medier
- Informativ, enkel
- Kundkontakt
- Våga Vara Egen 2014
- Broschyrer, flygblad,
informationsblad
- Föräldramöten
- Snack i
omklädningsrummen
- Ryktesspridning
- Info riktar sig till befintliga - Facebookgruppen
- Instagram
kunder och nya kunder.
- Twitter
- Varje kund har en flik.
- Kontaktuppgifter
Effektiv marknadsföring
8
Marknadskommunikation
I modellen ovan presenteras företagets marknadsföringskommunikation med fokus på hur
marknadsföringskanalerna används för att stärka Grades of Glory UF.
Vi har använt oss av direktmarknadsföring på skolmässor och Våga Vara Egen 2014 samt skapat
informationsbroschyrer och affischer. I och med att vi har marknadsfört oss i föreningarna genom att delta
på föräldramöten, snacka med medlemmarna i omkl.rummen och lagt ut marknadsföringsmaterial har vi
både lyckats ökat deltagarantalet på läxläsningen och fått bra respons från ledare, föräldrar och ungdomar.
Via vår hemsida kan befintliga kunder hålla koll på schemat för läxläsningen och få info om vad läxläsning
går ut på och gör för nytta. Nya kunder får information om vad vi gör och kan om de be finner intresse
kontakta oss. I våra sociala medier har vi under året publicerat bilder, nyheter mm. från verksamheten.
Facebooksidan uppdateras kontinuerligt och vi når ut till många användare.
Prisjämförelse
Diagrammet nedan visar en jämförelse av priser mellan
vårt företag och tre konkurrenter. Diagrammet är
baserat på de lägsta priset varje konkurrent erbjuder
efter godkänt RUT-avdrag. Vi på Grades of Glory
bedriver läxhjälpstillfällen där vi snittar 10
deltagare/tillfälle. Segeltorps IF som är en av våra
kunder betalar 600 kronor/tillfälle. Vi fakturerar
idrottsklubben, inte privatpersoner vilket innebär att
inte kan inte tillämpa RUT-avdraget vid fakturering.
Om man ser till priset per person och tillfälle och vi har
10 personer som är närvarande på läxhjälpen, betalar
klubben ändå endast 60 kronor per tillfälle och person,
ett pris som är upp till dryga 8 gånger billigare än våra
konkurrenter. Grades of Glory jobbar precis som de
flesta företag för att vinstmaximera, men vi tar också ett
socialt ansvar!
Pris/Person & Tillfälle
398
450
498
60
Grades of
Glory
Studybuddy My Academy ExtraCoach
Försäljning
Våra samarbetsföreningar
I dagsläget bedriver vi verksamhet i tre idrottsföreningar. Alla tre har valt att lite olika upplägg som
utformats efter medlemmarnas behov och önskemål. Vi är mycket glada över att tre så stora och
väletablerade föreningar valt att samarbeta med oss. Föreningarna som valt att förena studier och idrott
tillsammans med oss är:
47 tillfällen
17 tillfällen
12 tillfällen
9
Försäljningsdiagram
När vi skrev vår affärsplan satt vi som mål att vi skulle
omsätta 35.000 kronor. Målet var högt satt, det visste vi,
men vi hade tron på att vi skulle kunna nå det om vi låg i
och bedrev en bra verksamhet. Vi har nått vårt mål och
dessutom överträffat med ungefär 10 000 kr. Detta på
grund av att vi skapat kundnytta till våra
samarbetsföreningar. De är nöjda med oss och vill fortsätta
bedriva verksamheten. Därför har vi fortsatt bedrivit vår
verksamhet kontinuerligt utan avbrott och lyckats omsätta
mer än vad vi tidigare förutspått.
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Säljprocessen
Vår säljprocess inleds med att en person i säljstaben
kontaktar en förening, alternativt att en idrottsförening har
hört talas om oss genom ryktesspridning. Vi lämnar ett
erbjudande till klubben och träffar dem sedan på ett säljmöte för att
diskutera fram utformning. Därefter bedriver vi vår verksamhet.
Organisation
43720
33580
Omsättning
Utfall
Budget
Erbjud
ande
Nya
kunder
Ryktessp
ridning
Säljm
öte
Läxhj
älp
”Team Grades of Glory”
”Vi är teamet som inte tar en plats på avbytarbänken, utan
direkt tar en plats i den högsta divisionen.”
Grundstommen i Grades of Glory är organisationen och
medarbetarna och vårt mål med UF-året har varit att ta
vara på varandras olikheter på bästa sätt. Vi kom tidigt till
insikt om vi alla är både är olika och lika och att det är
något vi ska dra nytta av. Gruppens blandning av
kunskaper och kompetenser visade sig vara avgörande i
strävan efter att nå framgång under UF-året, och leverera
den absolut bästa tjänsten.
Vi har valt att se på gruppens sammanhållning och
organisation som ett fotbollslag med en spelande tränare:
”För att nå fram till det gemensamma målet krävs det att alla lagdelar fungerar, både för sig och
tillsammans. Vår ekonomichef är försvaret i fotbollslaget och ser till att vi inte släpper till för mycket
bakåt (håller kostnaderna nere). För att samspelet mellan försvar och anfall ska fungera krävs att
mittfältet kan förvalta försvarets spel vidare till anfall. Vår VD ser till att försvaret och anfallet inte
bara behöver slå bollar mellan kortlinjerna utan att laget istället kan spela bollen från försvar hela
vägen till mål och underlättar genom att lösa problem som uppstår där emellan. För att tillslut göra
mål krävs att man anfaller aggressivt och gör det bästa man kan med spelet man fått från försvaret
och mittfältet. Här marknadsför vår marknadschef oss mot kunderna så att vi tillslut får möjligheten
att göra mål (sluta avtal). I ett fotbollslag är de största stjärnorna viktiga för att laget ska kunna nå
det riktigt bra resultaten. Likt en manager i fotboll ser vår projektledare till att våra största stjärnor
(största kunder) är nöjda med tillvaron. En viktig kugge för att laget ska fortsätta utvecklas och
kunna hänga med i konkurrensen är att utvecklingsarbetet för att hitta nya pjäser till verksamheten
hela tiden är på högsta nivån. Likt en scout i fotboll letar vår utvecklingschef både nya kunder och
nya sätt att förbättra vår verksamhet. Till sist behövs någon som ser till att både helheten fungerar
och att individerna får chansen att utvecklas för att få de yttersta av sina kvalitéter. Därför delegerar
vår spelande tränare (VD) ut lämpliga uppgifter och följer upp arbetet kring verksamheten för bästa
möjliga resultat.
10
Medarbetare och rollindelning
Joakim Flink, VD
Som VD för ett nystartat tjänsteföretag handlar mycket om
kommunikation, både internt men också externt. Grunderna för att
bedriva en bra verksamhet skapas från början av det interna arbetet
med hög målsättning och motiverade medarbetare. I det interna
arbetet har mycket av arbetet inneburit planering och struktur för
att kunna leverera en bra tjänst ut emot kunden. Det externa
arbetet har mycket handlat om visioner, att få kunder att inse vad
som är möjligt samt att förmedla tjänsten fördelar ut emot externa
intressenter. En god kundkontakt i relationsbyggande syfte har varit
genomgående och mycket viktigt under det gångna året. Tillsammans
med mitt starka team ska vi fortsätta förena studier
och idrott!
Organisationsschema
Erik Alenrud, Ekonomichef
Som Ekonomichef i Grades of Glory UF ligger mitt ansvar på det finansiella planet och jag är
huvudansvarig för företagets administrativa arbete såsom rapporter och tävlingsbidrag. En
ekonomichef i ett UF-företagen har dessutom ansvar för att fakturera, bokföra, budgetera, skriva
delårsbokslut, och årsbokslut. I och med att jag och mina medarbetare har bedrivit fältarbetet i våra tre
samarbetsföreningar löpande har vi också kunnat fakturera dem löpande. Detta har resulterat i att vi
lyckats överträffa våra ekonomiska mål, bl.a. att omsätta mer än 35 000 kr. Grades of Glory har
utvecklats och vi kommer fortsätta utvecklas. Med en ekonomi som under året visat sig allt mer stabil,
har vi kunnat tillfredsställa våra kunder har genom att dela ut deltagarpriser samt upprättandet två
fonder som en del i vårt sociala engagemang. Detta hade inte varit möjligt utan vår stabila ekonomi.
Carl-Oscar Sturén, Projektledare
Det krävs mer än en bra affärsidé för att konceptet ska bli bra. Som projektledare har jag som främsta
uppgift att kvalitetssäkra tjänsten genom att ansvara för fältarbetet i sin helhet. Vidare har jag under
året också stått som ansvarig för andra projekt som exempelvis vår reklamfilm och SALK projektet.
Verksamheten har alltid haft goda förutsättningar. Med en tydlig ingång till Segeltorp Hockey så har vi
haft möjlighet till en tidig utveckling. Detta tog vi tillvara på och i dagsläget har vi tre föreningar som
alla ser positivt på vår verksamhet. Vi har utvecklats med raketfart under detta UF år och resan slutar
inte här.
Alva Sundquist, Marknadschef
Som marknadschef på Grades of Glory UF har jag främst ansvarat för hur företaget uppfattas av både
potentiella och befintliga kunder. Vi har skapat en logotyp som kommunicerar företaget tillsammans
med den aktiva marknadsföringen på Facebook, Instagram, och företagets egen hemsida. Tack vare den
genomförda marknadsundersökningen kunde företaget tidigt konstatera att intresset för tjänsten på
marknaden var ännu större än vad vi räknat med från början. Marknadsföringen i sin helhet har
bidragit till ett ökat intresse för företaget bland potentiella kunder samt ett högre deltagarantal på
läxläsning i respektive förening. Vi förtjänar den plats vi hittills har erövrat på marknaden och i
framtiden kommer vi garanterat ta upp mer utrymme än vad vi gör idag!
Erik Nytell, Utvecklingschef
Som utvecklingschef tar jag kontakt med nya föreningar och presenterar vår idé. Många föreningar är
villiga att ta ett socialt ansvar genom att också stötta sina idrottare med studierna. Min uppgift är att
övertyga dessa klubbar om att Grades of Glory har den bästa lösningen för att tillfredsställa dessa
behov. Utöver vår kärnverksamhet har vi startat en fond, samt belönat de som kämpar bäst i skolan och
på plan genom att dela ut priser i form av eftertraktad idrottsutrustning. Vi har ambitionen att fortsätta
utvecklas och har goda möjligheter att göra det.
Väsentliga händelser under året…
- Under Oktober månad rekryterades en ny person in i företaget, vår utvecklingschef, som jobbar med
utveckling av tjänsten och försäljning.
11
- Vi kom fram till ett lägsta pris som har legat till grund för samtliga priskalkyler.
-Vi kontakterade Segeltorp och Värmdö i september. Vi bedrev under början av UF-året tre
läxhjälpstillfällen i veckan.Vi kontrakterade SALK i december vilket ställde ännu mer krav gruppens
samarbete.
… Som resulterade i följande lärdomar
- Gruppdynamiken förändrades. Erik Nytell kom in som en frisk fläkt och rekryteringen av honom har
underlättat oerhört då vi blev ytterligare en person att fördela arbete på.
- Vi har förhandlat utifrån vårt lägsta pris och har lyckats sälja in konceptet bättre än förväntat.
-När vi fick började samarbeta med två föreningar satt vi upp ett schema för läxläsningen. Det vill säga
vem som skulle agera studiecoach i vilken förening och under vilken tid. Det blev en utmaning att hinna
med läxläsningen för oss alla men det löste vi genom att ha en bra planering.
- När vi kontrakterade SALK blev det ännu mer att göra på fältet. Carl-Oscar utsågs till projektedare och
är ansvarig för schemaläggning, kundkontakt och uppföljning.
Ekonomisk plan
(Perioden 1/9-2013 – 4/11-2014)
Resultaträkning (Perioden 1/92013 – 4/11-2014)
Intäkter
Nettoomsättning 1
43 720
Summa intäkter
43 720
Kostnader
Varukostnader 2
12
325
Profilkläder 3
Transport 4
3198
553
Materialinköp 5
Utställningar och mässor 6
Företagsförsäkringar 7
Deltagarpriser 8
Marknadsföring och PR
Personalkostnader 10
Summa kostnader
Periodens resultat
11
768
650
300
1418
9
438
1295
13
14
44
8945
34 775
Företaget omsättning under UF-året – Försäljning 91 %, prispengar 9 %
Varukostnad
3 Inköp av profilkläder till företagets medarbetare (Profilkläder och tryck)
4 Studiecoach åkte taxi från läxläsning i Värmdö till UF-mässa,
5 Inköp av material till montern under UF-mässan.
6 Mässavgift för utställning på VVE 2014.
7 Kostnad för registrering av UF-företaget.
8 Priser till deltagare som haft bäst närvaro på läxhjälpen bestående av idrottsutrustning.
9 Hyra av material till montern under UF-mässa.
10 Företagsmiddag vid kick-offs.
11 Fordringar till SALK Tennis (5400 kr) och Värmdö Hockey (3000 kr)
12 Företaget likviditet på banken och i kassan.
13 Alla i företaget investerade 100 kronor vid UF-årets början.
14 Perioden resultat visar företagets ekonomiska ställning.
15 Förtjänst per timme räknas ut genom att man dividerar antal utförda timmar med periodens resultat.
16 Vinstmarginalen räknas ut genom att dividera resultatet med den totala omsättningen.
1
2
Förtjänst/timme 15
Vinstmarginal 16
12
Finansiell ställning
Vid årets början sköt samtliga medlemmar i företag in 100 kronor vardera i företaget. Detta var pengar
som användas till t.ex. företagsregistrering och andra små utgiftsposter. Vi började bedriva
verksamheten redan i september månad och fakturerade vår första kund redan samma månad. Sedan
dess har vi bedrivit vår verksamhet löpande och därmed också kunnat fakturerar kontinuerligt. Vi har
en omsättning som uppgår till 43 720 kronor. Omsättningen har räknats på vår försäljning (39720
kronor) samt 4000 kronor i prispengar som kommer transfereras till vårt konto inom kort. Vi har
kostnader som uppgår till 8945 kronor där posterna är utspridda. Den största posten är för profilkläder
och ligger på 3198 kr. Fram tills idag har vi gått med vinst med 34 775 kronor. Vi är otroligt glada, nöjda
och stolta över vad vi lyckats åstadkomma och har redan sett över olika alternativ för hur vi skulle
kunna bedriva verksamheten vidare efter UF-årets slut.
Rådgivare
Mikael Falkbäck är företagsledare på Östertälje Tryckeri med stor kunskapsbas inom försäljning.
Mikaels kunskap och erfarenhet av att starta upp ett företag och leda det till framgång skapar goda
förutsättningar för oss att expandera och undvika problem på vägen. Mikael har även suttit med i
styrelser och varit ungdomstränare vilket gör att han kan se vår tjänst ur en potentiell kunds ögon. Vi
kommer att träffa Mikael minst en gång i månaden och diskutera företagets utveckling.
Johan Hopstadius jobbar med marknadskommunikation på UC. Han är expert på kundrelationer
och marknadsstrategi vilket gör honom till en "just-in-time" rådgivare för oss med tanke på att läxhjälp
som inte är ideell är ett diskuterat ämne just nu. Med Johans kunskaper kan vi hitta ett sätt att bemöta
eventuell kritik. Johan har idrottande barn vilket gör att han, precis som Mikael, kan se lösningar för
företaget och uppmärksamma hur vi framstår mot våra kunder. Vi kommer träffa Johan en gång i
månaden och diskutera marknadsstrategi och varumärke.
Underskrifter
Datum – 2014-04-04 - Stockholm
Jag har granskat Grades of Glory’s delårsrapport,
räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning för
perioden 2013-09-01-2014-04-04. Granskningen har utförts
enligt god redovisningssed. Jag tillstyrker: att
resultaträkningen och balansräkning fastställts och att
årsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen.
4 April, Susanne
Langkjaer_______________________________
Download