Ordningsregler

advertisement
Ordningsregler för Horsbyskolans elever inom
Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem
Vi vill alla ha en trivsam skola/fritidshem, där var och en kan känna sig
lugn och trygg. Därför måste alla hjälpas åt, ta ansvar, visa hänsyn och
vara rädda om varandra. Vi har tre grundläggande regler:
Respektera dig själv och ditt lärande!
Respektera andra och deras lärande!
Respektera skolans/fritidshemmets miljö!
Detta innebär att:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Vi ger oss själva och våra kamrater arbetsro så att vi får de bästa
förutsättningarna att lära.
Vi engagerar oss i undervisningen och frågar om vi behöver hjälp.
Vi hjälper varandra – både under lektioner, raster och under
fritidshemsvistelsen.
Vi använda inte våld, såsom att slå, sparka eller ge smärtsamma
grepp.
Vi använder ett vårdat språk och utsätter ingen för mobbning eller
andra kränkningar.
Vi tar inte med föremål som kan skada oss själva eller andra.
Vi är rädda om vår miljö och förstör, skräpar ner och klottrar inte.
Vi cyklar inte på skolgården med privata cyklar under ordinarie
verksamhet.
Vi tar inte med godis och tuggummi till skolan/fritidshemmet utan
lärarens tillåtelse
Vi lämnar inte skolans/fritidshemmets område utan tillåtelse.
Vi kastar inte snöboll.
Vi klättrar inte i träden.
Skolan/fritidshemmet ansvarar inte för värdesaker du har med dig.
Om du har med dig något som stör undervisningen eller en annan aktivitet
på skolområdet under skoltid får lärare eller rektor omhänderta denna. Du
får tillbaka den vid dagens slut.
”Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder
som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för
att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande”
(Skollagen kap 5, § 7)
Om du bryter mot våra ordningsregler under skoltid gäller följande:
1. Omedelbar tillsägelse
2. Samtal (enskilt eller i grupp) samt kontakt med vårdnadshavare.
3. Utvisning ur undervisningslokalen* för högst återstoden av ett
undervisningspass.
4. Kvarsittning* – beslut om att en elev ska stanna kvar i skolan
högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller
infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.
5. Utredning om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller
uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en
allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Åtgärder
skall sedan vidtas för att få eleven att ändra sitt beteende.
6. Skriftlig varning - Efter en utredning får rektorn besluta att tilldela
eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla
information om vilka åtgärder (skollagen 5 kap §§ 12-14) som kan
komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.
*åtgärderna omfattar ej elever i förskoleklass.
Mobbning och kränkande behandling hanteras enligt skolans
Likabehandlingsplan
Om du bryter mot våra ordningsregler under fritidshemsvistelsen
gäller följande:
1. Omedelbar tillsägelse
2. Samtal (enskilt eller i grupp)
3. Samtal med vårdnadshavare
4. Byte av aktivitet för att avbryta det negativa beteendet.
5. Utredning följt av systematiska åtgärder för att bryta beteendet och
ge rätt stöd.
Förväntningar
Ordningsregler
På oss som personal:
o Att ge barnen de bästa förutsättningarna i sin
kunskapsutveckling.
o Att ge omsorg, trygghet, bekräftelse och visa respekt.
o Att vi har en god kontakt med vårdnadshavarna.
På dig som elev:
o
o
o
Att du alltid gör ditt bästa så att du är nöjd med dig själv och ditt
arbete
Att du skapar en god arbetsro för dig själv och andra
Att du är rädd om dina och andras saker
På dig som vårdnadshavare:
För att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan
är det viktigt
o Att du stöttar och hjälper ditt barn.
o Att du har en god kontakt med verksamheten
Horsbyskolan
Box 201, Södergatan
524 23 HERRLJUNGA
Rektor Anna Wetterbrandt tel 0513-17446
www.herrljunga.se/horsby
Horsbyskolan
Förskoleklass, Grundskola och
Fritidshem
Reviderad 2012-04-04
Download