Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Nättraby ro
061017, rev. 080903
LIKABEHANDLINGSPLAN
Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionshinder. Den ska också motverka annan kränkande behandling. Lagen
tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen.
Denna plan är vägvisare för barn, elever och vuxna i Nättraby ro förskola, fritidshem och
skola F-9, för att vi på bästa sätt skall fungera i gemenskap på skolan/förskolan. Planen
bygger på vår värdegrund om trygghet, respekt och ansvar som gäller i alla situationer mellan
barn-barn, barn-vuxen, vuxen-vuxen.
Mål



Att alla (barn såväl som vuxna) i våra verksamheter inom Nättraby rektorsområde
behandlas rättvist och inte trakasseras eller diskrimineras p g a kön, kultur,
funktionshinder, sexuell läggning eller religion.
Att det inte förekommer annan kränkande behandling.
Att ingen får utstå negativa konsekvenser, då någon anmäler brott mot lagen ”Förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”.
I Nättraby ro arbetar vi aktivt och förebyggande genom bl a följande:
 Fortlöpande arbete med värdegrunden och diskussioner om människors lika värde.
 Genom kontinuerliga samtal och öppenhet mellan kollegor, görs vi vuxna medvetna
om vikten av ett bra bemötande av barn och elever.
 Trivselregler/ordningsregler.
 Ett vårdat språk är en självklarhet.
 Kamratstödjarorganisationen.
 Jämställdhetsarbete.
 Vuxna finns med barnen på rasterna.
 Handikappanpassningar för det specifika funktionshindret/funktionsnedsättningen.
 Läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas enligt handlingsplan.
 Sex och samlevnadsundervisning utgår inte från heterosexualitet.
 Demokratiarbete/formellt elevinflytande bl a genom klassråd och elevråd – formellt
föräldrainflytande bl a genom föräldraråd och föräldramöten.
 Elevhälsans och elevvårdsteamets arbete på individ, grupp och organisationsnivå.
 Trivselenkäter genomförs för att få aktuell kartläggning av verksamheten och följs
sedan upp.
 Barn/elever ges möjlighet till delaktighet genom kamratstödjarutbildningar,
information vid läsårsuppstart, framtagande av trivsel-/ordningsregler m.m
 Våra planer görs kända vid läsårsuppstarten, läsårsinformation till
vårdnadshavare/elever och personal, presentationen av kamratstödjarverksamheten
och på våra hemsidor.
 Målsättningen är att fortlöpande bidra till kompetens hos personalen inom detta
område.
Att förebygga, motverka, utreda och förhindra är allas skyldighet.
På skolan arbetar vi utifrån följande ärendegång:
1
Lärare
Samtal
2
Vårdnadshavare
Samtal
3
Rektor och
vårdnadshavare
EVK
4
BUN
Lämplig åtgärd
Vi arbetar utifrån ett likabehandlingsperspektiv genom följande planer:








Jämställdhetsplan
Handlingsplan mot mobbning
Handlingsplan för kamratstödjare
Elevärendegång
Arbetsmiljöplan
Förskolornas handlingsplan mot kränkande behandling
Trivsel/ordningsregler
Handlingsplan mot antidemokratiska företeelser
Övrigt

Vid all utredning är det viktigt att dokumentera.

Om personal misstänks för kränkning av barn/elev skall skolledningen ansvara för
utredningen.

Likabehandlingsplanen ska utvärderas och uppdateras fortlöpande.