Rutiner gällande mobbning och annan kränkande behandling

advertisement
Handlingsplan för hantering
kränkande behandling.
av
diskriminering,
trakasserier
och
Nivå A
Handlingsplan för händelser som av eleven INTE upplevs som kränkande.
För att kunna arbeta förebyggande mot kränkande behandling ska personal på Skegrie skolan
göra följande:
1. Ansvarig personal antecknar händelsen. (mycket kortfattat)
2. Lyfter i samtal med elever fram deras åsikter.
Om händelsen fortfarande inte upplevs kränkande av eleven avslutas ärendet.
Anteckningen sätts in i pärmen ”Kränkande behandling”.
Ansvarig: Den som sett händelsen eller den som arbetslaget utsett.
Nivå B
Handlingsplan när eleven upplever sig kränkt
Information om händelsen ges till
1. processledaren
2. övriga arbetslaget på al-möte
Händelsen utreds /dokumenteras av person utsedd i al. Här kan man rådgöra med LBT.
Blankett ”Utredning av diskriminering och kränkande behandling” används och sätts in i
pärmen ”Kränkande behandling”.
Information om att utredning gjorts ges via mail till berörd fritidsavdelning eller ansvarig
klassföreståndare beroende på var utredningen skett.
De i utredningen angivna åtgärderna genomförs.
Uppföljning av åtgärderna görs i al.
Blankett ”Uppföljning av utredning…”
Ansvarig: Pl
Nivå C
Handlingsplan av händelsen som inte avslutats på Nivå B
Anmälan samt kopia av utredning och uppföljningen lämnas till LBT. Blankett ”Anmälan
av…”
LBT fattar beslut om om de åtar sig ärendet. Blankett ” Beslut om…”.
Ärendet kan också returneras till al.
Anmälan lämnas till rektor av uppgiftslämnaren. Rektor vidarebefordrar anmälan till
Bildningsnämnden om LBT åtagit sig ärendet.
Se Likabehandlingsteamets arbetsgång Skegrie skola.
Skegrie 2012-12-18
Download