Nättraby skolområde

advertisement
Nättraby skolområde
Reviderad 2014-11-10
Likabehandlingsarbete i Nättraby skolområde
Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling
Nättraby skolområde har valt att sammanfoga de två planerna för likabehandlingsarbetet till en, dvs likabehandlingsplanen (enligt 3
kap. 16 § diskrimineringslagen) och planen mot kränkande behandling (enligt 14a kap. 8 § skollagen).
Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa verksamheter fria från diskriminering, om barnens mänskliga rättigheter och om att
förverkliga FN:s barnkonvention i förskola, skola och fritidshem.
I planen hittar du definition av begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I texten räknar vi inte upp samtliga
diskrimineringsgrunder. Det är underförstått att vi menar alla som anges i definitionen.
Gemensam vision
Visionen inom Nättrabyskolområde är att alla (barn såväl som vuxna) i våra verksamheter behandlas rättvist och inte diskrimineras.
Ingen kränkande behandling får förekomma.
Vi vill att våra verksamheter ska vara kända för ett gott klimat där alla känner sig trygga och respekterade där vi främjar personlig
utveckling. Det ska finnas möjligheter för alla att arbeta och utvecklas till att bli en empatisk individ med stark självkänsla.
Främjande arbete
I Nättraby skolområde arbetar vi aktivt och förebyggande genom bland annat följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fortlöpande arbete med värdegrunden och diskussioner om människors lika värde.
Kontinuerliga samtal och öppenhet mellan kollegor där vikten av ett bra bemötande av barn och elever medvetandegörs.
Trivselregler/ordningsregler.
Ett vårdat språk är en självklarhet.
Kamratstödjarorganisation.
Jämställdhetsnätverk
Vuxna finns med barnen på rasterna och på gården.
Lokalanpassning för specifika funktionshinder/-nedsättning.
Sex och samlevnadsundervisning utgår inte från heterosexualitet.
Demokratiarbete bland annat genom klassråd, elevråd, föräldraråd och föräldramöten.
Elevhälsoarbete på individ- grupp- och organisationsnivå.
Trivselenkäter genomförs och följs upp.
Planer och policydokument
Likabehandlingsarbetet i Nättraby skolområde berörs av flera andra planer och policydokument. En heltäckande bild av det
förebyggande och främjande arbete som görs får du när du tar del av nedanstående planer;
•
•
•
•
•
•
•
Handlingsplan mot mobbning, reviderad i maj -14
Handbok för kamratstödjare
Jämställdhetsplan
Elevärendegång
Arbetsmiljöplan
Trivsel-/ordningsregler
Handlingsplan mot antidemokratiska företeelser
Definitioner
Diskriminering
Diskriminering är när verksamheten på osakliga grunder behandlar ett barn/en elev sämre än andra och missgynnandet har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt (missgynnas med en direkt koppling till någon diskrimineringsgrund)
eller indirekt (en tillsynes neutral regel eller tillämpning som i praktiken missgynnar ett barn/en elev).
Trakasserier och kränkande behandling
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns/en elevs
värdighet. De kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man
kommer, sänkningar), texter och bilder (lappar, sms, mms, foton, msn mm)
Befogade tillsägelser
Personal måste ibland tillrättavisa ett barn/en elev för att skapa en god miljö för hela gruppen. En befogad tillrättavisning är inte en
kränkning i lagens mening, även om barnet/eleven i fråga kan uppleva det som kränkande.
All personal har handlingsplikt! Skulle någon personal kränka ett barn/en elev handhas ärendet alltid av ansvarig rektor.
Kartläggning och nulägesanalys Nättrabyskolan
För att få en nulägesbild av klimatet på skolan använder vi följande kartläggningsmetoder;
Personal, föräldrar och barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klassråd
Kamratstödjarverksamhet
Trivselenkäter
Attitydundersökning åk 5 och 8
Utvärderingar i elevråden f-5 och 6-9
Temperaturmätare på AP-träffar
Klassrumsbesök
Klasskonferenser
Hälsosamtal inom skolhälsovården
Föräldraråd
Kartläggningen visar i stort att skolan har ett lugnt klimat och en positiv stämning bland både vuxna och elever. En jämförelse
mellan vårtermin och starten på höstterminen, visar att hösten börjat mycket positivt. Enstaka fall av upplevd kränkning har
förekommit och personalen har då agerat snabbt och kraftfullt med positivt resultat.
Trängseln i matsalen under vissa tider har framkommit som en möjlig risk för problem. Inget har rapporterats av kränkande karaktär,
men mängden elever ger en risk att bli osynlig i mängden. Har också åtgärdats dels med utbyggnad av matsalen samt bättre
flödestider.
Av tidigare åtgärder som skolan beslutat om, har bla följande varit mest effektiva (impulskontroll, varselvästar till rastvakter,
handlingsplaner i enskilda klasser).
Mål och åtgärder Nättrabyskolan
Mål för läsåret 2014/15-2015/16
•
Alla elever och föräldrar ska uppleva att skolan agerar kraftfullt och effektivt vid alla kända fall av mobbning eller kränkning.
•
Minimera risker på skolans område/lokaler mot mobbing, kränkning, tillbud och skador.
•
Elevers hälsa på Nättrabyskolan
•
Vi-känslan på hela skolan ska öka ytterligare.
Åtgärder

Vi-stärkande aktiviteter som exempelvis Årundan, juldanser, kick-offer, uppträden mm, erbjuds alla elever
om utrymme ges. Läsprojekt genomförs för alla elever i åk F-2.

Riskanalys görs ang ställen på skolan där risk föreligger för ev mobbing ,tillbud och skador.

Undersöka /kartlägga elevers hälsa i åk 3-9 i samarbete med Lunds Universitet.

Enskilda elever med behov av träning i impulskontroll avseende rädsla, oro, ledsamhet och aggression,
erbjuds träning av utbildad personal.

I klasser som i trivselenkät/hälsosamtal visar på problem görs handlingsplan med skolhälsovård, mentorer
och lärare.

Uppföljning av resultaten på Attitydundersökningen på klassnivå i åk 5 och åk 8.

Värdegrundsarbete på klassnivå följs upp. Gärna med fokus på våra förebyggande lektioner i klasserna.
Rutiner för akuta åtgärder Nättrabyskolan
Utredning och hantering
I skolans mobbningsplan finns beskrivet hur ett ärende hanteras på olika nivåer. Allas handlingsplikt poängteras, liksom vikten av
dokumentation. Samma ärendegång följs i hela likabehandlingsarbetet. Observera att om ett ärende innebär att personal kränker ett
barn/en elev är det alltid rektor som hanterar ärendet.
När en händelse föranleder åtgärder är det av yttersta vikt att följa upp över tid.
Dokumentation
Vid all utredning är det viktigt att dokumentera. Personalen har tillgång till en mall för dokumentation. Skolans mall för
åtgärdsprogram kan också användas. I allvarliga fall som leder till Elevhälsamöte dokumenteras händelser och åtgärder i ett
elevhälsaprotokoll.
Uppföljning och utvärdering
Skolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling följs upp fortlöpande.
Vid uppstartsdagarna augusti 2014 ges arbetslagen i uppdrag att beskriva aktivteter för att nå målen, samt bedöma måluppfyllelsen
av ovanstående mål och analysera resultatet. De får också beskriva åtgärder för utveckling som blir grunden för kommande
Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling.
Download