Ryggradsdjur
• Skelett
• Stadga
• Skydd
• Ben
• Brosk
Fiskar
• Benfiskar
• Broskfiskar
Väl utvecklade sinnen
• Sidolinjeorgan
• Stim
• Lukt
• Smak
• Lax
Rovdjur?
• Karpfiskar
• Hajar
Fiskar
Gälar
Simblåsa
Lungfiskar
Laxvandring
Lek
• Rom
• Mjölke
Nytta med fisk
• Omega 3
• Yrke
• Överfiskning
• Gifter
Fiskodling
Groddjur
• Från fiskar
• Amfibier
• Giftiga
Arter
• Grodor
• Paddor (Aga)
• Salamandrar
Grodors utvecklingsfaser
Kräldjur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ormar
Krokodiler
Sköldpaddor
Ödlor
Inre befruktning
Ägg eller levande ungar
Växelvarma
Dvala
Fridlysta
Ormar
• Ca 3500 arter
• Huggorm
• Snok
• Hasselsnok
• Nästan döva
• Bra lukt
• Vibrationer
• Gifttänder
• Taipan
Ödlor
• Fisködla
• Flygödla
• Sandödla
• Skogsödla
• Kopparödla
Fåglar
• Från dinosaurier – fåglar
• Dun
• Ruggning
• Luft passerar lungorna två gånger
• Luftsäckar
• Effektiv matspjälkning
• Jämnvarma
Specialisering
Fåglars beteende
• Fågelsång
• Ruvning
• Kamouflage
• Flytt
• Medfödda
• Inlärda
Däggdjur
• Diar
• Kloakdjur
• Pungdjur
• Moderkaksdjur
• Inre befruktning
• Jämnvarma
• Klimattåliga
• Dvala
• Vintersömn
Matvanor
• Tanduppsättning
Evolutionslära
•Evolutionsteorin – naturvetenskapens modell för
att förklara verkligheten
•Alla accepterar inte vetenskapens förklaring.
Exempel på andra förklaringsmodeller är till
exempel kreationismen
Vad är evolution?
-
evolution betyder utveckling
-
evolutionsteorin beskriver hur alla jordens arter utvecklats från
enklare former av liv till mer avancerade varelser. Exempelvis
från encelliga organismer till flercelliga.
-
förklarar hur jordens mångfald av arter uppkommit genom att
arter delats i flera grenar. Till exempel delar människoaporna
ursprung i en gemensam stamfader.
• De olika stadierna i däggdjurs fosterutveckling
påminner om fosterutvecklingen hos fiskar, groddjur
och kräldjur.
Charles Darwin
• Tanken om att det pågår en
ständig evolution är inte ny.
Redan i antikens grekland
förekom dessa tankar.
• Det som gjorde Charles
Darwin berömd var att han
presenterade en mekanism
som på ett trovärdigt sett
förklarade hur evolutionen
går till, Denna mekanism
kallas naturligt urval
Evolutionens drivkrafter
Naturligt urval – I alla arter finns det variationer mellan individer. Vissa individer har anlag som ger
dem konkurrensfördelar i jämförelse med de som saknar dessa anlag. (skalbaggs-exempel)
De individerna som är bäst anpassade till sin omgivning har störst chans att överleva och fortplanta
sig. På så sätt förs de anpassade anlagen vidare och arten kan långsamt förändras – evolvera.
Mutationer – En mutation är en slumpmässig förändring av den genetiska koden hos en organism.
Mutationerna gynnar det naturliga urvalet eftersom de bidrar till att skapa de variationer som
finns mellan individerna.
• Slumpen/Genetisk drift – en annan faktor som påverkar
evolutionen är genetisk drift, vilket är detsamma som
slumpmässiga faktorer. Dessa kan vara exempelvis jordbävningar,
vulkanutbrott och översvämningar.
Människans utveckling
Primater (herredjur)
• Halvapor
• Apor
• Människoapor
Sydapor (Australopithecus)
• 3-4 milj. År
• Östafrika
• Öppen terräng
• Upprätta
Homo habilis
• 2 milj år
• Tillverkar redskap
Homo erektus
•
0,5-1,8 milj år
•
Stor spridning
•
Ökande intelligens
•
Eld
•
Kläder
•
Skydd
•
Vandrade ut ur Afrika
•
Java och Pekingmänniskan
Homo sapiens
• 400 000 år
Neandertalmänniskan
• Neanderthal 1856
• Levde samtidigt
• Styrka
• Kraftigt byggda
• Grottor
• Religiösa handlingar
• Begravning
• 30 000 år
Homo sapiens sapiens
• Nutidsmänniskan
• Afrika
• 50 000 år
• Vapen
• Välutvecklad hjärna