Regionmöte på ALB - Sveriges Lekterapeuter

advertisement
Regionmöte på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
30 september 2011
Närvarande: Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska och Uppsala.
Vi började med att delge varandra om läget på våra lekterapier.
– Olof och Åsa (Uppsala) berättade att Akademiska har fått en halvtidstjänst för en
syskonstödjare som är kopplad till lekterapin. Olof har sökt tjänsten och fått den.
– Åsa (Uppsala) berättade och visade boken ”På lek och allvar”, en bok om bildstöd
vid förberedelse. Åsa har gjort boken tillsammans med en sjuksköterska. Den går att
beställa gratis på mail: [email protected]
– Kristina och Annika (ALB) visade avledningsbilder som de tagit fram och laminerat i
A3 format. Dessa bilder är ett komplement till det avledningsmaterial som finns i
behandlingsrummen. Idén kommer från Birmingham där de arbetar mycket med den
typen av avledning. Tips på bra avledningsböcker bifogas.
– Anja (Sachsska) berättade om en förberedelse bok inför MUC som hon håller på att
arbeta fram.
– Annika (ALB) tipsade om Ericastiftelsens bra och billiga utbildningar och kurser
inom specialpedagogik som ger högskolepoäng. www.ericastiftelsen.se
– Ann (ALB) berättade att de tagit kontakt med olika museipedagoger som ska
komma till lekterapin och ha ”workshops”. Några ställer upp gratis.
Kent och Gudrun (ALB) har deltagit i konferensen ”Lek 2011” på Vimmerby
Concept Park. På initiativ av Kent är Vimmerby Concept Park (VCP) är intresserade
av att starta en utbildning för pedagoger och kulturarbetare på barnsjukhus som ger
högskolepoäng. Linköpings universitet och Vimmerby kommun är bl.a. kopplade till
VCP. Tanken är att kursdeltagarna ska vara yrkesverksamma under utbildningens
gång och att utbildningen ska vara uppbyggd med tre byggklossar:
Värdegrundsfrågor och meningsutbyten
Upplevelse
Övande och reflekterande i arbetet mellan utbildningstillfällena.
Utbildningsförslaget togs emot positivt på mötet och Kent arbetar vidare med frågan.
http://vimmerbyconceptpark.wordpress.com
En sjuksköterska från ECMO föreläste om den verksamheten. Gå in på
www.karolinska.se och läs, mycket intressant.
Britt-Marie Ygge, ALB´s vårdutvecklare, berättade om det nystartade
Kvalitetsrådet. Sjukhusledningen har skapat ett kvalitetsråd som ska förbättra
kvalitet och säkerhet på ALB. En viktig del är Bemötande och Kommunikation där
pedagogernas kunskaper kommer att spela en viktig roll när bemötandet av
patienter, anhöriga samt kollegor ska förbättras.
I kvalitetsrådet diskuteras också vikten av att sjuksköterskor gör likadant vid t.ex.
venflonsättning, detta för att patienter och föräldrar ska bli trygga i vården. Det finns
problem med att många gör på olika sätt och att de inte hinner förbereda barn på vad
som ska hända. Vi pratade om vikten av en dialog mellan sjuksköterskor och
lekterapeuter i denna fråga.
Tack för en trevlig och givande dag ALB!
Vid pennan
Lotta Ahnland Nordfors
Sachsska Barnsjukhus
Bilaga 1
Exempel på avledningsböcker som tagits fram av lekterapeut och
bibliotekarie på Astrid Lindgrens Barnsjukhus:
Kait Eaton
Martin Handford
Rebus
Richard Scarry
På bondgården (en bok med luckor och annat kul)
Hitta Hugo bland monster och pirater
Massor av ord och saker att hitta
Bilar och traktorer och annat som rullar
Rotraut Susanne Berner
Rotraut Susanne Berner
Rotraut Susanne Berner
Rotraut Susanne Berner
Stora Vinterboken
Stora Vårboken
Stora Sommarboken
Stora Höstboken
Rüna & Sami Kaarla
Sven Nordqvist
Thé Tjong-Khing
Ulrik T. Skafte & Rune Johansen
Mumintrollet hjälper till
Var är min syster?
Var är tårtan?
Lui & leksakerna
Download