Programmet kan laddas ner HÄR (msword 41,5 kB)

advertisement
Konferensprogram CEPI, Malmö 17-18 oktober 2012
17/10
13.00 – 13.30
Inledning
Information om nya CEPI, ny organisation och nya verksamhetsområden
Margareta Östman professor, Lars Hansson professor
13.30 – 14.00
Regeringens satsning på psykiatrin, vad händer med miljarderna?
Kerstin Evelius, ämnessakkunnig PRIO- Psykisk ohälsa, Socialdepartementet
14.00 – 14.30
Våld och psykisk sjukdom: Vad är svaret?
Martin Grann, professor, forskningschef Kriminalvården
14.30 – 15.00
Kaffepaus
15.00 – 15.20
Om psykiatrilagsutredningens förslag till ny tvångspsykiatrilag och nya regler
för psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen –
tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd)
Jerry Eriksson, kammarättslagman, särskild utredare
15.20 – 15.40
Öppen tvångsvård – vetenskap, ideologi och rättssäkerhet
Stefan Sjöström, Docent
15.40 – 16.00
Bättre vård mindre tvång. SKL:s arbete med tvångsvård (prel)
Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL
16.00 – 16.20
Behövs en särlagstiftning kring tvång inom psykiatrin?
Torbjörn Tännsjö, professor
16.20 – 16.30
Bensträckare
16.30 – 16.45
Sammanfattning av tvångsvård ur olika perspektiv
Sten Levander, professor
16.45 – 17.30
Paneldebatt om tvångsvård
Samtalsledare: Sten Levander
Deltagare: Jerry Eriksson, Stefan Sjöström, Ing-Marie Wieselgren, Torbjörn
Tännsjö
17.40-18.30
Boklansering och mingel i Vinterträdgården
Rehabilitering och stöd i återhämtning vid psykiska funktionshinder. Möjlighetens
metoder för en ny praktik
Hur vård, stöd och rehabilitering bättre kan stödja återhämtning är temat
i en färsk antologi. Tjugo skribenter - forskare, professionellt verksamma och
personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom beskriver metoder för en ny
praktik. Alla som deltar vid konferensen är välkomna till boklansering
i Vinterträdgården intill foajén. Värdar för boklanseringen är Gothia förlag och
Socialpsykiatriskt forum
18.30
Middag
18/10
08.30 – 08.50
Psykisk ohälsa i en mångkulturell kontext – en studie om mänskligt lidande och
resiliens
Karin Ingvarsdotter, Dr. med. Vet.
08.50 – 09.10
Att möta utmaningarna under psykosocial rehabilitering – vägar till
välbefinnande för invandrade från mellanöstern
Parvin Pooremamali, Dr. med. Vet.
09.10 – 09.30
Upplevelser av daglig aktivitet för personer med psykisk funktionsnedsättning
Elisabeth Argentzell, leg arbetsterapeut, med dr.
09.30 – 09.50
Individual Placement and Support (IPS): Från social exklusion till arbete – Vilket
stöd krävs?
Annika Lexén, doktorand
Kaffepaus
10.20 – 10.50
11.00 – 12.00
Illness management and recovery (IMR) – ett psykosocialt program för att
främja återhämtning vid svår psykisk sjukdom
Richard Färdig, leg psykolog, fil dr
Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC)
Jed Boardman, Consultant Psychiatrist/Senior Lecturer in Social Psychiatry
Download