Att ha personer med dövblindhet

advertisement
Att ha personer med dövblindhet, syn och eller hörselnedsättning
med vid visningar av utställningen
Av erfarenhet är det ett otroligt mervärde att ha med personer med dövblindhet vid
visningar och vid gruppbesök. Detta blir också avgörande för att t ex skolor ska få ut mer av
museibesöket. Att träffa en person som själv lever med dövblindhet blir en viktig del av
konstupplevelsen vilket leder till mer lyckat samarbete med skolorna. Och skolorna i sin tur
får en tydligare bild i hur de kan arbeta vidare med kroppen och sinnena efter besöket.
Kännbart står och vill verka för att arbeta MED och inte OM personer med dövblindhet. Om
er konstinstitution väljer och hittar samarbeten för detta stärks även Kännbart värdegrund
ytterligare!
Vad ska personen med dövblindhet göra?
-
Möta grupper och berätta om sig själv och sin syn- och hörselnedsättning, vilket
leder till frågor och diskussioner
-
Visa sin vita käpp
-
Visa sina hörseltekniska hjälpmedel (om personen bär detta)
-
Svara på frågor
Tips på hur ni får kontakt med person med dövblindhet som ni kan bjuda in som
arvoderad gäst:
-
Genom Kännbart får ni kontakt med den regionala föreningen för FSDB (Förbundet
Sveriges dövblinda) samt SRF (Synskadades riksförbund) senast på
introduktionsdagen
-
Genom att ni kontakar ert lokala ABF där oftast FSDB och SRF är medlemmar
-
Kontakt med lokala HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) /FSO
(Funktionsnedsattas samarbetsorgan) där FSDB och SRF i vissa län är medlemmar
Tidigare erfarenheter/så här gick kontakttagandet till:
-
ABF arrangerade en seminariedag där HSO, med dess medlemmar, bjöds in
tillsammans med konstinstitutionen. Här fick alla träffas och det bildades en
referensgrupp. De som ville anmälde sig till att vara med på visningar. Tillsammans
med konstpedagogerna spånades ett skolprogram fram.
Vilken ålder passar för att möta och diskutera med en inbjuden person?
-
Passar från åk 1 och uppåt.
Förslag på aktiviteter med person med dövblindhet:
-
Barnverksamhet
-
Samtal i hel eller halv skolklass. Förslag: samtal med halva gruppen medan den
andra upplever utställningen
-
Vara delaktig i workshops
Merkostnader/arvodering tillpersoner med dövblindhet
Har konstinstitutionen behov av tolk för att kunna kommunicera med personen med
dövblindhet kan vissa landsting kräva att arrangören (konstinstitutionen) står för
tolkkostnaden. (Se eget dokument, ”Vägledning vid tolkbeställningar".)
Förslag på arvodering till inbjuden person med dövblindhet
500 -700 kr för person via HSO eller FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) eller SRF
(Synskadades riskförbund)
Kostnad för tolk:
600-700 kr/h och tolk
- Timarvodet ökar vid kvällstid efter kl 19.00 samt lördagar och söndagar
Citat från tidigare konstinstitutioner:
”Vi är inne i en process, att jobba tillsammans istället för att jobba ”om”. Viktigt för oss att
folk själva får definiera vem de är. Naturligt att tänka så om alla grupper och inte bara när
det gäller specifika konstteman”
”Ja, det blir en kostnad för museet - men vi kan inte räkna med ideellt arbete”
”Vi vill jobba med och inte prata om personer med dövblindhet. Det kändes otroligt viktigt
och det har gett pedagogerna otroligt mycket. Vi kan ju nu fortsätta samarbetet med dessa
personer i andra sammanhang, nu när vi har lärt känna dem och hitta flera arenor där de
kan medverka.”
Tips på arrangemang från skolprogram på Västerbottens museum,
med inbjuden person med dövblindhet
-
Konstpedagog Ingela Wall 0738117801 eller 090 163911
Upplägg:

Introduktion i ring, ca 20 min
-
-
Presentation
Utställningen Kännbart: konstverken och konstnärerna – fokus på dövblindhet
Synnedsättning/blindhet – punktskrift, vit käpp, ledsagning, ledarhund
Hörselnedsättning/dövhet – teckenspråk, skriva på papper el. på mobil
Dövblindhet – olika grader av syn/hörsel, teckenspråk i hand/ på rygg, vit käpp med
röd markering
Våra 5 sinnen; vilka återstår att uppleva med om man är dövblind?
Inbjuden person med dövblindhet berättar
Kort om hur det var förr och att detta är första utställningen någonsin som
personer med dövblindhet kan uppleva en konstutställning. Aldrig funnits någon
utställning som vänder sig till personer med dövblindhet förut.
Demonstrera bemötande och ledsagning

Utställningen Kännbart, ca 30 min
-
Rum 1: 5-6 par: EN elev har ögonbindel och hörselkåpor, provar på att ha
dövblindhet och EN elev är ledsagare
Rum 2: 5-6 par: EN elev har ögonbindel, provar på att vara blind och EN elev är
ledsagare
-
-
 Efter ca 15 min: BYTE av roll och rum

Återsamling i ring, ca 15 min
-
Berätta om upplevelser
Frågor till personen med dövblindhet

Eleverna får uppleva utställningen Kännbart, utan ögonbindlar och
hörselkåpor - med alla sinnen, ca 15 min

Avslut, återsamling i ring, ca 10 min
-
Upplevelser, frågor
Download