Utgångspunkter

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Syftet med programmet
 ”Samhällsvetenskapsprogrammet är ett
högskoleförberedande program. Efter examen från
programmet ska eleverna ha kunskaper för
högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt
område.”
Vad innebär högskoleförberedelse?
Till exempel:
• Lära att lära
• Kritiskt tänkande
• Källkritiskt förhållningssätt
• Digital kompetens
• Hantera stora textmängder
• Kreativitet och entreprenörskap
• Belysa frågor ur flera perspektiv
• Problemlösningsförmåga
• Vetenskapligt förhållningssätt
Examensmålen
Examensmålen
- centrala kunskapsområden och perspektiv
Förstå samspelet
Lära om demokrati,
kommunikation, etik, genus och
miljö
individ – grupp – samhälle
Insikt i människans varierande
livsvillkor
Lära om samhällens
strukturer, verksamheter och
funktioner
Från det lokala till globala
Att förstå maktrelationer
Att kunna beskriva
samhällsförhållanden i
Sverige och världen
.
Att kunna anlägga ett
historiskt perspektiv
Examensmålen
- centrala förmågor
Behärska olika
kommunikations och
presentationsformer
kunna källkritiskt söka,
sovra och bearbeta
information
Kunna pröva och tillämpa
olika teorier och metoder
Kunna skriva, läsa, tolka och
förstå olika typer av texter
Kunna formulera egna
och utreda andras
frågeställningar
Kunna diskutera olika
lösningar på problem
Vara medveten om olika
vetenskapliga perspektiv samt ha ett
vetenskapligt förhållningssätt
Behärska olika
skriv- och talsituationer
.
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) på S:t Eriks gymnasium
- Medier, Information, Kommunikation
SAMEDP11
SA - Samhällsprogrammet
Medier, information och kommunikation Från HT 2014
Poängplan Timplan som gäller från HT2014
Summa
Kurs Kurskod
åk1
åk2
Gymnasiegemensamma kurser
HT
VT
Engelska 5
50
50
åk3
VT
Engelska 6
50
50
100
Historia 1b
50
50
100
25
25
100
50
50
Idrott och Hälsa
25
25
Matematik 1b
50
50
Matematik 2b
HT
poäng
HT
VT
100
100
Naturkunskap 1b
100
50
Religion 1
25
Samhällskunskap 1b
50
50
Svenska/SAS 1
50
50
Svenska/SAS 2
50
25
100
50
100
100
50
50
Svenska/SAS 3
100
50
50
100
Programgemensamma kurser
Filosofi 1
50
Moderna språk 1
50
50
50
Moderna språk 2
100
50
50
Psykologi 1
100
50
50
Inriktningskurser
Journalistik, reklam & info 1
50
Medieproduktion 1
50
50
Medier,samhälle & kommunik. 1
50
50
50
100
100
100
Psykologi 2
50
50
50
50
100
50
50
100
50
50
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete
Programfördjupning
Samhällskunskap 2
Film- och TV-produktion 1
50
50
Medieproduktion 2
Ljudproduktion 1
50
100
50
100
100
Indviduella val
50
Summa
425
425
850
450
900
50
50
450
400
50
200
350
750
2500
Gymnasiegemensamma ämnen – SA
 Svenska
 Engelska
 Matematik
1,2,3
5,6
1b, 2b
 Idrott och hälsa
 Historia
 Samhällskunskap
 Religionskunskap
 Naturkunskap
1b
1b
1
1b
300 p
200 p
200 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
1150 p
Programgemensamma karaktärsämnen – SA
 Moderna språk
200 p
50 p
50 p
 Filosofi
 Psykologi 1
Tot:
300 p
Inriktningskurser för programmet samt
programfördjupning på S:t Eriks
Obligatoriska Inriktningskurser för programmet:
 Journalistik, information och reklam 1
100 p
 Medieproduktion 1
100 p
 Medier, samhälle och kommunikation 1
100 p
 Psykologi 2a
50 p
Programfördjupning på S:t Eriks gymnasium
 Samhällskunskap 2
 Ljudproduktion 1
 Medieproduktion 2
 Film- och TV-produktion 1
Tot:
100 p
100 p
100 p
100 p
750 p
Inriktning medier, information och kommunikation
Huvudsyfte med inriktningen:
• …att förstå mediernas roll i samhället
• …att förstå hur media påverkar människor individuellt och i grupp
• …att kunna använda rätt medieteknik för att förmedla olika typer av
budskap
• …att förstå det grundläggande om journalistik, information och reklam
• …att praktiskt öva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter
• …att öva praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva
kommunikationsformer
Programfördjupning
Karaktärisering av varje årskurs för Samhällsprogrammet
S:t Eriks gymnasium
År ett: Introduktion
 Under år ett läser eleverna, dels grundläggande
kärnämneskurser men även flera av de grundläggande
karaktärsämneskurserna.
 Syftet är att direkt få börja arbeta med det som är kärnan i
inriktningen, medieämnena men samtidigt att man fortsätter
med moderna språk samt har de grundläggande kärnämnena.
 Årskursen ska ge kunskaper och insikter som framför allt
under år två och tre kommer att utveckla elevernas förmåga
att arbeta inom medieområdet.
 I ettan introduceras de grundläggande färdigheterna i
journalistik, textkommunikation, radio/ljudproduktion,
webbproduktion,.
Årskurs ett ges följande kurser:
Gymnasiegemensamma kurser 450 p
Engelska 5
Idrott och Hälsa
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Svenska/SAS 1
Programgemensamma kurser 100 p
Moderna språk 1
Inriktningskurser / Programfördjupning 250 p
Medier, Samhälle, Kommunikation 1
Medieproduktion 1
Ljudproduktion 1
Totalt 800 p
År två: Fördjupning
 Under år två bygger vi framför allt vidare på
kärnämneskurserna. Men här introduceras även
karaktärsämnena Journalistik… och Film och TV.
 Karaktärsämnena lär eleverna mera om själva hantverket, hur
det går till rent praktiskt.
 Eleverna lär sig vidare om hur journalistik, underhållning,
kommunikation, information och reklam samspelar i de
olika kommunikationsformaten, tidningar, webb, radio, TV,
film, foto, musik.
Årskurs två ges följande kurser:
Gymnasiegemensamma kurser 450p
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och Hälsa
Matematik 2b
Svenska/SAS 2
Programgemensamma kurser 150p
Religion 1
Moderna språk 2
Programfördjupning / Inriktningskurser 200p
Journalistik, kommunikation, information 1
Film- och TV-produktion 1
Individuella val 100 poäng
Valfri 100p kurs.
Totalt 900 p
År tre:
 Under år tre ligger fokus på att vidareutveckla de färdigheter
inom karaktärsämnena som förvärvats i årkurs ett och två.
Här finns även möjlighet att läsa steg två eller steg tre i
kurser som fördjupar de redan förvärvade kunskaperna och
färdigheterna. Antingen åt det praktiska hållet eller åt det
teoretiska hållet
 Genom gymnasiearbetet kommer eleverna självständigt att
kunna fördjupa och utveckla sig inom något av
karaktärsämnena.
Årskurs tre ges följande kurser:
Gymnasiegemensamma kurser 250 p
Naturkunskap 1b
Religion 1
Svenska/SAS 3
Programgemensamma kurser 50 p
Psykologi 1
Filosofi 1
Programfördjupning / Inriktningskurser 250 p
Samhällskunskap 2
Psykologi 2
Medieproduktion 2
Gymnasiearbete 100 p
Individuellt arbete 100p kopplat till programmålen
Indviduella val 100 p
Valfri 100p kurs.
Totalt 750 p
Vad händer efter gymnasiet?
-Utbildningsalternativ
 Arkeologi










Informationskunskap
Psykologi
Beteendevetenskap
Internationell ekonomi
Religionsvetenskap
Bibliotekskunskap
Internationellt arbete
Sociologi
Etnologi
Journalistik
Statsvetenskap
Utvecklingsstudier
Freds- och konfliktvetenskap
Juridik
Förvaltningskunskap
Lärarutbildning
Genusvetenskap
Geografi
Medie- och kommunikationsvetenskap
Personalvetenskap
Reklamhögskolor
Download