LIVSMEDELSPOLICY

advertisement
Strategi Program Plan
Policy
Riktlinjer Regler
Styrdokument
LIVSMEDELSPOLICY
ANTAGET AV: Kommunstyrelsen
DATUM: 2015-06-03
ANSVAR UPPFÖLJNING: Kost
GÄLLER TILL OCH MED: 2019-06-03
Våra styrdokument
[Normerande]
Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
Regler – Absoluta gränser och ska-krav
[Aktiverande]
Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
2
Syfte
Livsmedelspolicyn syftar till att säkerställa att hög livsmedelskvalitet hålls genom att vi kan
ställa krav på de livsmedelsproducenter som upphandlas till kommunala kök. Policyn ska
även ta hänsyn till att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och skyddas mot lidande
samt att miljöstörningar begränsas.
Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose vårt behov av energi och
näringsämnen, utan även för vår livskvalitet. Måltiderna som serveras på förskolor och skolor
i kommunen ska bidra till att grundlägga goda matvanor och skapa ett positivt
förhållningssätt till måltiden som en höjdpunkt på dagen. Ett förhållningssätt som
förhoppningsvis bidrar till en sund livsstil livet igenom.
Våra matvanor och livsmedelsval påverkar framtidens klimat och miljö. Maten påverkar
miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser, övergödning och utfiskning. Men maten
kan också ha positiva effekter så som på odlingslandskapet och den biologiska mångfalden.
Kriterier vid upphandling
Baskraven i Miljöstyrningsrådets (MSR) vägledande dokument, krav och kriterier ska utgöra
grunden vid upphandling. Livsmedel som upphandlas till kommunen ska uppfylla
kvalitetskrav enligt gällande EG-förordningar, EU-regler och förordningar,
livsmedelslagstiftning, livsmedelsförordning, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets
föreskrifter. Där den svenska livsmedelslagstiftningen/ djurskyddslagstiftningen/
miljölagstiftningen kompletterar EU:s lagstiftning ska även den svenska lagstiftningen eller
annan motsvarande kravnivå följas.
Miljöhänsyn
-
För fisk och skaldjur ska krav ställas som motsvarar kriterierna för MSC (Marine
Stewardship Council, certifierat hållbart fiske) eller KRAV.
-
Produkten ska vara förpackad i emballage som inte tillför produkten skadliga ämnen.
Ekologiska livsmedel
Ekologiska livsmedel är rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel,
varken arom, färg eller konserveringsmedel. I det ekologiska lantbruket används inga
kemiska bekämpningsmedel och inget handelsgödsel. Djuren får röra sig fritt både inne och
ute. Genmodifierade grödor är inte tillåtet. Förvaltningen följer de politiska antagna beslut
om inköp av ekologiska livsmedel.
Utförande
Ambitionen är att göra det möjligt för mindre företag att lägga konkurrenskraftiga anbud.
Genom att dela upp livsmedelsupphandlingarna i mindre varugrupper så blir detta möjligt
för de mindre företagen.
Minskad klimatpåverkan
De val som görs när livsmedel köps in till kommunala verksamheter påverkar klimatet olika
mycket. Vid planering av måltider ska de kommunala köken tänka enligt följande:

Släng inte maten

Konsumera inte mer mat än nödvändigt
3

Minska på kött- och mejeriprodukter

Servera inte mat som har flygtransporterats

Välj MSC märkt fisk

Välj frukt och grönsaker efter säsong
4
Download