En studie om barns hälsa i Västerbotten

En studie om barns
hälsa i Västerbotten
– Inbjudan till dig som blivande förälder
Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar
hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt.
Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Västerbottens läns landsting.
All forskning som genomförs i studien är godkänd av en etikprövningsnämnd.
VARFÖR NORTHPOP-STUDIEN?
Vårt mål är friska och välmående barn. De senaste
decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar. Vi vet att
den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar
fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv
och miljö samspelar under graviditet och barndom. För
att förstå hur tidiga riskfaktorer påverkar senare hälsa
behöver vi följa barnen under hela uppväxten.
kommer att samlas in. All insamling är godkänd av en
etikprövningsnämnd och inga deltagare kommer att
kunna identifieras i publicerade forskningsresultat.
Uppgifter hämtas från journaler för mor, partner och
barn från sjukhus, mödravårdscentral, barnavårdscentral, elevhälsan samt från nationella kvalitetsregister
(Graviditetsregistret, Svenskt neonatalt kvalitetsregister,
barnhälsovårdens- och elevhälsans kvalitetsregister) vid
Statistiska Centralbyrån (folkbokföringsuppgifter samt
uppgifter om bland annat utbildning och sysselsättning)
och Socialstyrelsen (Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsens patientregister och Läkemedelsregistret).
HUR GÅR STUDIEN TILL?
VAD KOMMER ATT UNDERSÖKAS?
Vi avser att undersöka blivande föräldrars hälsa och
livsstil under graviditeten, samt hur barnet efter födelse
och under uppväxt påverkas av läkemedel, matvanor och
miljö. Vi studerar också betydelsen av de bakterier som
alltid finns i mun och tarm, och som är viktiga för att immunförsvaret, ämnesomsättningen och kroppen i övrigt
ska utvecklas normalt. Vi är också intresserade av ärftliga
faktorer.
Kompletterande information relaterad till mammans,
partnerns och barnets hälsa och levnadsförhållanden
2
NORTHPOP
Vi följer ditt barns utveckling från mammas mage fram
till 7 års ålder. Därefter kan ytterligare uppföljningar bli
aktuella om etikprövningsnämnden godkänner det. När
barnen fyller 18 väljer de själva om de önskar fortsätta i
eventuella uppföljande studier.
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst,
utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. I så fall
kommer inte heller någon forskning att ske på insamlat material. Om du avbryter ditt deltagande kommer
detta givetvis inte på något sätt att påverka din eller ditt
barns framtida behandling eller omhändertagande inom
hälso- och sjukvården.
VAD VI BER MAMMAN GÖRA
Du får vid olika tillfällen besvara frågeformulär via
webben som gäller din och barnets hälsa, sjukdom,
matvanor och levnadsvanor. Frågeformulären rör även
barnets utveckling och beteende.
Under graviditeten får du besvara tre frågeformulär
och en extra mängd blod (10 ml) lämnas i samband
med det rutinmässiga blodprovet i graviditetsvecka 28
på mödravårdscentralen. I detta blodprov kommer vi att
undersöka markörer för kost och miljöfaktorer som kan
påverka barnet under graviditeten. Sedan får du frågeformulär när barnet är 3 månader, 9 månader, 18 månader,
3 år och 7 år. En månad efter förlossningen önskar vi att
du lämnar ett bröstmjölksprov (20 ml) för att undersöka
bakteriesammansättning och miljöfaktorer. All provinsamling är frivillig, men av stor vikt för den fortsatta studien.
VAD VI BER PAPPAN/PARTNERN GÖRA
Under din partners graviditet får du besvara tre frågeformulär via webben som gäller hälsa, sjukdom, matvanor och levnadsvanor i övrigt.
OLIKA SÄTT ATT FYLLA I FRÅGEFORMULÄR
Frågeformulären kan fyllas i med hjälp av dator, surfplatta eller mobil. Du kan också få pappersformulär om
du hellre önskar det.
NORTHPOP
3
Tidslinje för insamling av prover och frågeformulär i Northpop.
I magen
Nyfödd
3 månader
1 månad
Salivprov
Blodprov
Bröstmjölksprov
Avföringsprov (Barn)
Frågeformulär
Pricktest
Urinprov (Barn)
Avföringsprov (Barn)
PROVER OCH UNDERSÖKNINGAR AV BARNET
Efter förlossningen tas ett blodprov (10 ml, motsvarande
cirka 2 teskedar) från navelsträngen. Detta är helt smärtfritt för mamma och barn och görs i samband med att
andra rutinprover tas från navelsträngen.
I detta blodprov kommer vi att undersöka markörer för miljöfaktorer som kan ha påverkat barnet under
graviditeten. Vi kommer även att undersöka variationer i
specifika gener som är kopplade till risken att utveckla de
sjukdomar som studeras.
Saliv- och avföringsprover samlas in från barnet innan
hemgång från BB och vid 1, 9 och 18 månader samt vid
3 och 7 års ålder. I dessa prover kommer vi att undersöka
hur immunsystemet och bakteriesammansättningen ut4
NORTHPOP
vecklas. Vid 1 månads ålder samlas urin från barnet in för
undersökning av miljöfaktorer. Personal på förlossningen
eller BB visar hur provtagningen utförs innan hemgång
från BB.
Denna information finns även att hitta på Northpops
hemsida www.northpop.se. Resterande prover när
barnet blir äldre tas i hemmet av er föräldrar och lämnas
in på barnavårdscentralen i samband med rutinbesöken
där.
Uppgifter om omgivningsfaktorer samt barnets kost,
hälsa, tillväxt och utveckling samlas in via frågeformulär
som föräldern fyller i.
För att se om barnet utvecklar allergisk sjukdom kommer ni att erbjudas att lämna ett frivilligt blodprov som
3 år
9 månader
7 år
18 månader
tas på barnet vid 18 månader och 7 års ålder. Vid 7 års
ålder erbjuds ni ett ”pricktest” som utförs på huden. Med
dessa undersökningar kommer vi att undersöka om barnet
reagerar mot vanliga allergiframkallande ämnen. En del av
barnen erbjuds att mäta hur mycket de rör på sig under
några kortare perioder med en sorts stegräknare.
HANTERING AV PROVER
Insamlade prover kommer att förvaras frysta i en biobank
placerad vid Norrlands universitetssjukhus. Proverna
sparas i kodad form och kodnyckeln förvaras så att
obehöriga inte har tillgång till den. Proverna får endast
användas för de ändamål som godkänts av etikprövningsnämnden.
NORTHPOP
5
att ske i vetenskapliga tidskrifter på ett sådant sätt att
inga enskilda individer kan identifieras. Ifall vi upptäcker
att något provsvar är avvikande, kommer studieläkare i
varje enskilt fall att fatta beslut om eventuell utredning.
Du kan en gång per kalenderår skriftligen begära ett
kostnadsfritt registerutdrag över de uppgifter som finns
om dig och ditt barn, samt en översiktlig beskrivning om
vilken forskning som gjorts. Enligt Personuppgiftslagen
kan du även begära rättelse om någon uppgift skulle visa
sig vara felaktig.
FINNS DET NÅGRA RISKER?
Vi förväntar oss inga särskilda risker. Innan eventuell
blodprovstagning bedövas barnets hud med bedövningskräm för att minimera obehaget, och provet tas av
en van forskningssjuksköterska. Pricktest på huden när
barnet fyllt 7 år innebär endast ett minimalt obehag.
FINNS DET NÅGRA FÖRDELAR?
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
OCH SEKRETESS
Alla svar och resultat i studien, så kallade personuppgifter,
kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av
dem. Insamlade personuppgifter kommer att bevaras så
länge de behövs för att nå målet med forskningsprojektet
och därefter kommer de att förstöras. Prover och kodade
uppgifter och prover för analys kan komma att skickas
till samarbetande forskare inom och utanför EU/EES i
samarbetsprojekt. Detta sker efter att respektive samarbetspartner uppvisat att de innehar integritetsskydd som
motsvarar det som gäller enligt svensk Personuppgiftslag
(SFS 1998:204).
FORSKNINGSETISK PRÖVNING
Den regionala etikprövningsnämnden har granskat och
godkänt detta projekt. Sparade prover och data kan
komma att användas för annan hälsorelaterad forskning
och i sådant fall kommer en ny etisk prövning att göras.
Den regionala etikprövningsnämnden bedömer om ni
behöver kontaktas igen, för att lämna ett nytt samtycke i
sådana forskningsprojekt. Som tidigare beskrivits är allt
deltagande frivilligt.
INFORMATION OM RESULTAT OCH RÄTT TILL
REGISTERUTDRAG
På projektets hemsida www.northpop.se kommer ni
att kunna logga in och se en grafisk presentation av ert
barns tillväxt och utveckling samt resultat av allergitester. Nyheter om studien och nya forskningsresultat
kommer att presenteras på hemsidan. På hemsidan ges
även tips om barnets kost och hur man främjar barnets
utveckling. Övriga analysresultat kommer inte att lämnas ut rutinmässigt, utan publicering av resultat kommer
6
NORTHPOP
Det enskilda barnet kommer inte att ha några fördelar.
I ett större perspektiv kommer undersökningen att ge
viktig information om hur vi kan förebygga, diagnostisera
och behandla astma, allergier, fetma, övervikt och beteendeproblem (t ex ADHD).
FÖRSÄKRING OCH ERSÄTTNING
Barnet är försäkrat via patientskadeförsäkringen på
samma sätt som inom sjukvården. Studien medför inga
extra kostnader för er. Reseersättning kan eventuellt bli
aktuellt vid besök på forskningsmottagningen.
ANSVAR OCH KONTAKTUPPGIFTER
Ansvariga forskare för projektet är professor Magnus
Domellöf, docent/överläkare Christina West, professor
Ingrid Mogren, docent/överläkare Sven-Arne Silfverdal
och fil dr/dietist med specialisering inom pediatrik Inger
Öhlund, samtliga verksamma vid Västerbottens läns
landsting och Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå
universitet.
FÖR VIDARE INFORMATION
KAN DU KONTAKTA:
Professor Magnus Domellöf
Postadress:
Institutionen för klinisk vetenskap,
Pediatrik, Umeå universitet, 901 85 Umeå
Tel: 090-785 21 28
E-post: [email protected]
Studiebarnmorska Hanna Nyström
Tel: 072-245 45 57
E-post: [email protected]
www.northpop.se
NORTHPOP
7
www.northpop.se
För provinsamling och förvaring av provmaterial är Västerbottens läns landsting huvudman och personuppgiftsansvarig.
Umeå universitet är huvudman och innehar personuppgiftsansvar vid forskning som genomförs av
universitetsforskare.
Postadress:
Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå
Tel: 090-785 00 00 (växel)
E-post: [email protected]
Postadress:
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tel: 090-786 50 00 (växel)
E-post: [email protected]