handbok om personlig assistans för arbetsgivare

advertisement
HANDBOK OM PERSONLIG
ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
Esbo stad | Social- och hälsovårdssektorn | Familje- och socialtjänster | Handikappservice
Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok om personlig assistansverksamhet för
arbetsgivare och assistenter från 6.2.2008.
Innehåll
1.Inledning..............................................5
12.Vikarier................................................17
2. Rekrytering av arbetstagare...........6
13.Familjeledighet..................................17
Assistentens arbete med barn...................6
3.Arbetsavtal..........................................7
14. Andra skäliga och nödvändiga
kostnader som anställandet av en
personlig assistent föranleder.......17
4. Arbetsgivarens ansvar och
skyldigheter........................................8
Resekostnader............................................. 18
Utlandsresa................................................... 18
Överföring av arbetsgivarförpliktelser ...9
5. Arbetstagarens skyldigheter..........9
6. Arbetstiden och därtill hörande
ersättningar...................................... 10
Kvällsarbete.................................................. 10
Lördagsarbete.............................................. 10
Söndagsarbete............................................. 10
Nattarbete..................................................... 10
Helgdagsersättning ................................... 10
Mertids- och övertidsarbete .................... 10
7. Arbetstagarens lön och betalning
av lönen...............................................11
Uppföljning av arbetstiden (timlista)........11
Erfarenhetstillägg........................................12
8. Lagstadgade försäkringar och
avgifter................................................12
Den lagstadgade
olycksfallsförsäkringspremien..................13
9.Företagshälsovård........................... 14
10.Arbetarskydd.................................... 15
11. Arbetstagarens insjuknande och
olycksfall............................................ 16
15.Semester........................................... 18
Semesterlön..................................................19
Semesterpenning.........................................19
Rätt till ledighet och semesterersättning.19
16. Permittering och annat plötsligt
avbrott i arbetet............................... 19
17. Avslutande av
anställningsförhållande................ 20
Uppsägning eller hävning av arbetsavtal
från arbetsgivarens sida........................... 20
Uppsägning eller hävning av arbetsavtal
från arbetstagarens sida............................21
18. Lagar som gäller för personlig
assistans............................................22
19. Rådgivning och handledning om
arbetsgivarmodellen för personlig
assistans............................................22
Ansvarsområdet för arbetarskydd
vid Regionförvaltningsverket i Södra
Finland...........................................................22
Andra handböcker.......................................23
Työnantaja....................................................24
Espoon kaupunki.........................................24
Työntekijä......................................................24
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 3
4 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
1. Inledning
Personlig assistans är en individuell tjänst
avsedd för handikappade vars syfte är att
möjliggöra ett självständigt liv och ett fullödigt
deltagande i samhället.
I praktiken innebär personlig assistans att
den handikappade får en personlig assistent
som hjälper honom eller henne att klara av
dagliga sysslor. Tack vare assistansen får den
handikappade möjlighet att göra självständiga
val och delta i fritidsverksamhet, hobbyn,
studier, arbete eller samhällelig verksamhet.
Den personliga assistenten arbetar enligt den
handikappades önskemål och anvisningar.
Handboken innehåller handledning och
anvisningar om viktiga frågor kring
anställningsförhållanden och arbetsgivarskap.
Handboken är avsedd för en handikappad
som är arbetsgivare. Den tar upp Esbo
stads allmänna principer för ersättning
för kostnader som orsakats av anställning
av en assistent. Handikappservicen ger
arbetsgivaren råd i frågor om arbetsgivarskap.
Arbetsgivaren, dvs. den handikappade,
ansvarar för ledningen av assistentens arbete
samt för att ge denne anvisningar.
Behovet av personlig assistans bedöms
tillsammans med en socialarbetare eller en
annan anställd inom handikappservicen.
Bedömningen görs i samband med
utarbetandet av en klientplan eller en ansökan
om personlig assistans. Samtidigt bedöms det
bästa sättet att ordna personlig assistans.
Bestämmelser om personlig assistans finns
i lagen om service och stöd på grund av
handikapp (handikappservicelagen 380/1987).
Enligt lagen kan personlig assistans ordnas på
fyra sätt. Dessa är:
• personlig assistent
• arbetsgivarmodellen
• servicesedel
• tjänst som kommunen själv ordnar
• tjänst som kommunen köper
Personlig assistans kan också ordnas genom
att kombinera ovannämnda sätt. Esbo ordnar
personlig assistans på tre sätt:
• enligt arbetsgivarmodellen, där den
handikappade fungerar som arbetsgivare
åt assistenten
• enligt systemet med servicesedel,
där den handikappade själv
väljer och beställer den assistans
han eller hon behöver bland de
servicesedelproducenter som staden
godkänt
• som köpta tjänster, där staden väljer en
serviceproducent och beställer personlig
assistans för den handikappade.
Med arbetstagare avses i denna anvisning
en personlig assistent som står i
anställningsförhållande till den handikappade.
Med arbetsgivare avses i denna anvisning
en handikappad eller en person som denne
befullmäktigat, som anställer en arbetstagare
för personlig assistans i enlighet med stadens
servicebeslut.
Om du är medlem i förbundet Heta
(Henkilökohtaisten Avustajien
Työnantajien Liitto ry) är du skyldig
att följa såväl bestämmelserna i den
allmänna arbetslagsstiftningen som
arbetskollektivavtalet mellan förbundet
Heta och Förbundet för den offentliga
sektorn och välfärdsområdena JHL rf samt
villkoren som ingår i det. För arbetsgivare
som hör till förbundet Heta ersätter
Esbo stad de kostnader som orsakas av
anställning av assistenter i enlighet med
arbetskollektivavtalet mellan förbundet Heta
och JHL.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 5
2. Rekrytering av arbetstagare
När du söker en personlig assistent bedömer
du tillsammans med socialarbetaren ditt
behov av hjälp antingen per dag eller per
vecka. Bedömningen ligger till grund för
fastställandet av assistentens arbetsuppgifter,
planeringen av dennes arbetstid, samt
hurdana egenskaper du förutsätter av din
assistent. Vid behov kan du även anställa
flera assistenter inom ramen för det timantal
som fastställts i ditt servicebeslut. Kom
ihåg dock att först erbjuda dina eventuella
deltidsanställda extra arbete innan du
anställer en ny assistent.
Ur servicebeslutet gällande personlig assistans
framgår hur många timmar personlig
assistans du har beviljats och hur stor andel av
assistentens lönekostnader staden kommer att
ersätta.
Assistentens uppgift är att hjälpa dig med
vardagliga sysslor som du nödvändigt behöver
hjälp med. Assistenten ska hjälpa dig med
de uppgifter som du annars själv skulle
sköta, men inte klarar av på grund av din
funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan
handla om uppgifter i det dagliga livet hemma
eller utanför hemmet. Arbetet görs enligt de
anvisningar du har gett och under din uppsyn.
Du kan publicera din ansökningsannons på
TE-tjänsternas webbplats på adressen www.
te-tjänster.fi.
Socialarbetarna inom personlig assistans
vid handikappservicen i Esbo stad hjälper
dig med rekryteringen, utarbetandet av en
ansökningsannons och fastställandet av
uppgifterna.
Assistentens arbete med barn
Som arbetsgivare ska du kräva att få se ett
utdrag ur straffregistret om arbetstagarens
arbetsuppgifter permanent och väsentligt
inbegriper arbete med barn under 18 år.
Straffregisterutdraget ska vara under sex
månader gammalt. Arbetsgivaren ska be om
att få se straffregisterutdraget, men han eller
hon får inte spara det i eget arkiv eller skicka
det till handikappservicen.
Arbetstagaren beställer ett
straffregisterutdrag från
Rättsregistercentralen på adressen http://
www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index.html.
Som arbetsgivare rekryterar du, intervjuar
sökandena och väljer arbetstagare. Innan du
skriver en ansökningsannons fundera och
anteckna hurdan hjälp du behöver, var och
när assistenten ska sköta sina uppgifter och
hurdan arbetstagare är lämpligast att sköta
arbetet.
Enlig handikappservicelagen kan en anhörig
eller annan närstående till den handikappade
inte fungera som personlig assistent (t.ex.
make eller maka, barn, förälder, mor- eller
farförälder, sambo, syskon), om detta inte
av särskilt vägande skäl kan anses förenligt
med den handikappades intresse. Om en
närstående till dig arbetar som din assistent
ska detta anges i ditt servicebeslut.
6 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
3. Arbetsavtal
En personlig assistent står alltid
i ett anställningsförhållande.
Anställningsförhållandet bygger på ett
arbetsavtal mellan arbetstagaren och
arbetsgivaren. Avtalet ska helst ingås skriftligt.
Assistentens uppgiftsbeskrivning och arbetets
innehåll fastställs i arbetsavtalet. Genom
arbetsavtalet förbinder sig arbetstagaren att
utföra arbetet på avtalade villkor.
Som arbetsgivare kan du bestämma följande
saker:
• Vad arbetstagaren, dvs. din assistent,
gör (innehållet i arbetet)
• Hur arbetstagaren, dvs. din assistent,
utför sitt arbete (sättet att utföra
arbetet)
• När arbetet utförs (arbetsskift)
• Var arbetet utförs (arbetsplats)
Som arbetsgivare ingår du ett arbetsavtal med
alla dina arbetstagare, också visstidsanställda
och vikarier. Arbetsavtalet upprättas i
regel skriftligen och undertecknas i två
likalydande exemplar. Det ena avtalet behåller
arbetsgivaren och det andra får arbetstagaren.
Du kan använda dig av en färdig
blankettbotten då du upprättar ett arbetsavtal.
Du får den från Esbo stads handikappservice.
Om arbetsavtalet undertecknas av en annan
person än den handikappade, ska denna
person vara befullmäktigad på behörigt sätt
(t.ex. intressebevakare, vårdnadshavare), vilket
ger honom eller henne rätt att handla på den
handikappades vägnar. Den handikappade
leder alltid arbetet.
Om någon annan undertecknat arbetsavtalet
på den handikappades vägnar, ska även
assistanstagarens namn anges i arbetsavtalet
utöver arbetsgivarens och arbetstagarens
namn.
Det lönar sig att i arbetsavtalet ange
• arbetsgivarens namn (den
handikappade)1
• arbetstagarens namn (assistentens
namn)
• eventuell prövotid2
• om det gäller ett arbetsavtal som gäller
tillsvidare eller för viss tid3
• tidpunkt då arbetet börjar (datum)
• huvudsakliga arbetsuppgifter4
• plats där arbetet utförs5
• lön6 (timlön eller månadslön),
avlöningsperiod och avlöningsdag
• arbetstid
• uppsägningstid7
• tystnadsplikt8
1 Eller en intressebevakare eller vårdnadshavare.
2 Prövotiden kan vara högst fyra månader. Under prövotiden kan såväl arbetsgivaren som arbetstagaren
häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. I ett anställningsförhållande för viss tid kan prövotiden vara
högst hälften av anställningens längd.
3 I ett arbetsavtal för viss tid ska man ange anställningsförhållandets längd och grunden för visstidsanställning. Ett arbetsavtal för viss tid kan ingås endast
på vissa lagenliga grunder (t.ex. vikariat eller tidsbundet behov av hjälp). Huvudregeln är alltid ett avtal
som gäller tills vidare.
4 I arbetsavtalet anges de huvudsakliga arbetsuppgifterna och frasen ”andra uppgifter som arbetsgivaren
anvisar”.
5 Om arbetet utförs både hemma och utanför hemmet räcker det vanligen att du anger din adress. Om
arbetet däremot utförs till exempel endast på din arbetsplats ska du ange adressen till arbetsplatsen. Om
arbetet kräver långa restider bör det också nämnas i
avtalet.
6 Lönebeloppet som Esbo stad ersätter framgår av ditt
servicebeslut om personlig assistans.
7 Gäller i regel endast avtal som gäller tills vidare.
8 Arbetsgivaren kan förutsätta att arbetstagaren iakttar fullständig tystnadsplikt när det gäller arbetsgivarens och hans eller hennes familjs angelägenheter.
Detta avtalar man om separat. Därtill lönar det sig att
komma överens om att sekretessförbindelsen gäller
också efter det att anställningsförhållandet upphört.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 7
Då en vårdnadshavare till ett handikappat
barn undertecknar arbetsavtalet ska
vårdnadshavaren sträva efter att handla i
enlighet med barnets bästa. Att ta hänsyn
till barnet bästa innebär bland annat att
den personliga assistansen ska trygga
barnets utveckling till självständighet och
mognad till ansvarsfullhet samt främja en
balanserad utveckling och välbefinnande.
Barnet ska ha en möjlighet att delta i och
påverka fastställandet av assistentens
arbetsbeskrivning och sätt att arbeta. Barnet
ska ges information om personlig assistans på
ett sätt som lämpar sig för hans eller hennes
ålder och utvecklingsnivå.
• Be om skattekort av arbetstagaren.
Skicka det till byråsekreteraren för
handikappservice.
• Ta reda på om arbetstagaren är
berättigad till erfarenhetstillägg.
Fyll i en blankett för ansökan om
erfarenhetstillägg.
• Skicka arbetstagarens basuppgifter
(namn, adress, kontonummer,
personbeteckning) till
handikappservicen. Du kan lämna in
uppgifterna till exempel genom att
skicka en kopia av arbetsavtalet.
Handikappservicen skickar uppgifterna till
löneräkningen.
Kom ihåg följande då du upprättar ett
arbetsavtal:
4. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
Som arbetsgivare och arbetsledare ska du ta
hand om följande uppgifter:
• Berätta för arbetstagaren om
arbetsuppgifterna och hurdan hjälp du
vill få.
• Följ arbetslagstiftningen och
arbetsavtalet du upprättat.
• Se till lönebetalningen och
personalhälsovården.
• Planera arbetstagarens arbetstid minst
sju dygn i förväg och följ upp den
arbetade arbetstiden.
• Ge arbetstagaren råd om säkra
arbetssätt och upplys honom eller
henne om bestämmelser som gäller
arbetssäkerheten och arbetsplatsen.
Som arbetsgivare ska du iaktta följande
bestämmelser:
• Du får inte ge arbetsuppgifter som
strider mot lagen eller god sed.
• Du ska beakta arbetstagarens fysiska och
yrkesmässiga förutsättningar att klara av
de uppgifter du anvisar honom eller henne.
• Du kan bestämma över arbetstagarens
verksamhet endast under arbetstid. Du
får inte ingripa i arbetstagarens fritid.
• Du får inte avvika från arbetstagarens
lagstadgade rättigheter förutom
på ett sätt som är fördelaktigt
för arbetstagaren. Fäst dock
uppmärksamhet vid vad staden ersätter.
• Du får inte kränka arbetstagarens
privatliv. Det är bra att komma överens
om tystnadsplikt både för arbetsgivarens
och för arbetstagarens del.
8 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
Överföring av
arbetsgivarförpliktelser
Om du vill kan du överföra till exempel
planeringen av arbetsskift till en annan
person eller lönebetalningen till Esbo stad.
Om du överför dina arbetsgivarförpliktelser
till någon annan, ska du meddela om saken
till handikappservicen. Ditt ansvar som
arbetsgivare överförs dock inte till den
som sköter uppgifterna, utan du ansvarar
fortfarande som arbetsgivare för att dessa
uppgifter utförs.
Du kan ge Esbo stad i uppdrag att ta hand om
lönebetalningen på dina vägnar. Då sköter
Esbo stads löneräkning betalningen av lön
till din arbetstagare. Din personliga assistent
står dock inte i anställningsförhållande
till Esbo stad, utan staden sköter endast
lönebetalningen.
Uppdraget ska alltid göras skriftligt och
tillkännages arbetstagaren. Du får en blankett
för att ge uppdrag från handikappservicen.
Om du inte vill använda Esbo stads
lönebetalningstjänst kan du själv sköta
lönebetalningen till din arbetstagare. Då
ska du själv se till att även de lagstadgade
avgifterna betalas. Du får ersättning för
arbetstagarens lön och de lagstadgade
avgifterna genom att uppvisa kvittona.
5. Arbetstagarens skyldigheter
Arbetstagarens skyldighet är att utföra de
arbetsuppgifter som fastställts i arbetsavtalet
enligt de anvisningar som arbetsgivaren
gett. Arbetstagarens viktigaste skyldigheter
är att noggrant utföra de arbetsuppgifter
som du gett och att följa arbetstiderna,
bestämmelserna om arbetssäkerhet, lagarna
och arbetsavtalet.
Arbetstagaren ska iaktta god sed och saklighet
i sina arbetsuppgifter.
Om arbetstagaren är missnöjd med sina
arbetsuppgifter eller anställningsförhållanden
ska han eller hon ta upp saken med sin
arbetsgivare. En god arbetstagare respekterar
sin arbetsgivares privatliv och talar inte
osakligt om denne inför andra. Tystnadsplikten
kan man avtala om i arbetsavtalet.
Till arbetstagarens skyldigheter hör att sköta
sina egna arbetsuppgifter och inte ingripa i
arbetsuppgifter som andra arbetstagare utför.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 9
6. Arbetstiden och därtill hörande ersättningar
Planeringen av arbetstagarens arbetsskift
utgår i princip från hurdant behov av hjälp
den handikappade, dvs. arbetsgivaren, har.
I arbetsgivarens servicebeslut om personlig
assistans anges det beviljade antalet
timmar och möjligheten till kvälls-, lördags-,
söndags- och nattarbete samt arbete under
vardagshelger. Arbetsgivaren definierar när,
var och under vilken tid på dygnet eller under
veckan han eller hon behöver assistans.
Arbetstidslagen bestämmer dock hurdana
arbetstider man kan låta arbetstagaren
utföra. Enligt arbetstidslagen är den ordinarie
arbetstiden för en arbetstagare högst åtta
timmar om dygnet och 40 timmar i veckan.
Enligt lagen ska arbetstagaren under de 24
timmar som närmast följer på arbetsskiftets
början ges en oavbruten vilotid på minst 11
timmar.
Kvällsarbete
För arbete som utförs under vardagar (från
måndag till fredag) mellan klockan 18 och
23 betalas ordinarie timlön förhöjd med 15
procent.
Lördagsarbete
För arbete som utförs lördagar mellan klockan
6 och 23 betalas ordinarie timlön förhöjd med
20 procent.
Söndagsarbete
För söndagsarbete, med vilket avses
arbete som utförs på söndagar,
nyårsdagen, trettondagen, långfredagen,
påskafton, annandag påsk, första maj,
Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton,
midsommardagen, alla helgons dag,
självständighetsdagen, julafton, juldagen och
annandag jul betalas ordinarie timlön förhöjd
med 100 procent.
Nattarbete
För arbete som utförts på natten, dvs. mellan
klockan 23 och 6, betalas ordinarie timlön
förhöjd med 30 procent. När det gäller
nattarbete ska 26 § i arbetstidslagen iakttas.
Helgdagsersättning
Helgdagsersättning betalas för första maj,
självständighetsdagen, julafton, juldagen
och annandag jul om dessa infaller på en
annan dag än lördag eller söndag och om
arbetstagarens anställningsförhållande varar
minst två veckor.
Om arbetsgivaren inte kunnat ge
arbetstagaren dessa dagar lediga, betalas för
arbete som utförts under en helgdag timlön
förhöjd med 100 procent utöver den normala
månads- eller timlönen. Lönen innehåller
helgdagsersättning för en förlorad ledig dag
samt ersättning för söndagsarbete.
Mertids- och övertidsarbete
Mertidsarbete är arbete som utförs
utanför den arbetstid som man avtalat
om i arbetsavtalet eller på annat sätt. För
mertidsarbete betalas enkel timlön för utförd
arbetstimme. Övertidsarbete är arbete som
utförs utöver den ordinarie arbetstiden.
10 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
7. Arbetstagarens lön och betalning av lönen
Esbo stad ersätter de lönekostnader som
uppstår på grund av personlig assistans
i enlighet med ditt servicebeslut. Av
beslutet framgår också det totala antalet
timmar som beviljats för assistans och som
grundar sig på en individuell bedömning av
behovet. Ersättningen beviljas från det att
anställningsförhållandet börjar.
Som arbetsgivare har du möjlighet att betala
en större lön till din arbetstagare än vad Esbo
stad ersätter. Om lönen du betalar är större
än den lönenivå som kommunen fastställt,
ersätter kommunen dock endast den lön som
staden meddelat. Då ska du som arbetsgivare
betala den överskridande andelen.
På samma sätt står staden endast för de
lagstadgade avgifter som gäller den personliga
assistans som beviljats dig. Om du betalar
en högre lön än vad som fastställts i ditt
servicebeslut står du själv för sidokostnader
o.d. för den del de överskrider det belopp
som stader ersätter. Kom ihåg att betala de
lagstadgade avgifterna för den överskridande
delen.9
För timanställda betalas lönen som timlön
minst två gånger i månaden i enlighet med de
uppgifter som arbetsgivaren lämnat in. Om
Esbo stad betalar lönen för dina arbetstagare
med månadslön och en regelbunden
veckoarbetstid, betalas lönen den sista
vardagen i månaden.10
9 Sådana avgifter är socialskyddsavgifterna, arbetspensionsförsäkringsavgifterna, arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier, de lagstadgade avgifterna för
olycksfallsförsäkring och avgifterna för den obligatoriska företagshälsovården.
10 För arbetstagare med månadslön betalas lönen för
den första månaden i princip den sista dagen i samma
Tillägg betalas på basis av timlistorna den
sista dagen i följande månad. Lönen är
skattepliktig inkomst för arbetstagaren.
Du kan ingå ett uppdragsavtal med Esbo
stad om lönebetalningen. Då ska du lämna in
uppgifter om din arbetstagare (namn, adress,
kontonummer, personbeteckning) till staden.
Du kan lämna in uppgifterna till exempel
genom att skicka en kopia av arbetsavtalet till
handikappservicen.
Om staden sköter om lönebetalningen till din
arbetstagare, ska du lämna in arbetstagarens
skattekort till byråsekreteraren vid Esbo
stads handikappservice. Skriv på skattekortet
arbetsgivarens (den handikappades) namn.
Uppföljning av arbetstiden
(timlista)
Du ska följa upp antalet arbetstimmar som din
arbetstagare utför med hjälp av en timlista, på
basis av vilken lönen betalas.
Om Esbo stad sköter om lönebetalningen
till din arbetstagare, ska du lämna in en
uppföljning av arbetstiden (timlista) till
handikappservicen.
Skicka uppgifterna till adressen:
Handikappservicen
Personlig assistans
PB 2513
02070 ESBO STAD
Du kan skicka timlistan också per e-post
([email protected]) eller lämna in den
direkt till handikappservicens kontor (under
kontorets öppettider).
Du kan också skicka uppgifterna via Esbo
stads samservicekontor i ett kuvert med
handikappservicens adress (avgiftsfri tjänst).
månad.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 11
Erfarenhetstillägg
Esbo stad ersätter arbetstagarens
erfarenhetstillägg som lönekostnader
för arbetsgivaren. Som arbete som
berättigar till erfarenhetstillägg anses de
arbetsmånader under vilka arbetstagaren
arbetat som personlig assistent eller med
andra därmed jämförbara uppgifter, och
som uppgår till minst 35 timmar eller 14
arbetsdagar sammanlagt eller fördelade
på flera anställningsförhållanden. I början
av anställningsförhållandet eller i samband
med att erfarenhetstillägget samlas in är
arbetstagaren skyldig att med hjälp av
arbetsintyg eller på annat sätt skriftligt (t.ex.
löneintyg) påvisa erfarenhet från andra
anställningsförhållanden som kan räknas till
godo.
Arbetstagaren kan be om ett arbetsintyg av
sin tidigare arbetsgivare. Av arbetsintyget ska
framgå datumen då anställningsförhållandena
inletts och deras längd samt gärna en så
noggrann beskrivning som möjligt av mängden
arbete som utförts.
Kontrollera tiden som berättigar till
erfarenhetstillägg ur arbetstagarens
arbetsintyg i original. Timlönen höjs med
erfarenhetstillägget så att den aktuella lönen
ökar efter första (1), tredje (3) och femte (5)
fulla arbetsåret med 1 procent. Assistentens
arbetsintyg skickas inte till handikappservicen.
Meddela handikappservicen procentandelen
för erfarenhetstillägg med en blankett
för ansökan om erfarenhetstillägg. Skicka
en anmälan om erfarenhetstillägg till
handikappservicen alltid då åren som
berättigar till erfarenhetstillägg arbetats in.
8. Lagstadgade försäkringar och avgifter
Utöver lönekostnaderna som orsakas av att en
arbetstagare anställs ersätter Esbo stad också
de lagstadgade avgifter och ersättningar som
arbetsgivaren står för.
Om du gett staden i uppdrag att sköta
lönebetalningen, tar den hand om
socialskyddsavgifterna i samband med
lönebetalningen till arbetstagaren.
Försäkringarna ska vara i kraft när
anställningsförhållandet inleds. Om du gett
staden i uppdrag att sköta lönebetalningen, tar
den hand om följande försäkringar:
Arbetstagarens
arbetspensionsförsäkringspremie
Arbetstagarna är försäkrade enligt lagen
om pension för arbetstagare (ArPL). Staden
sköter på arbetsgivarens vägnar om att
betala assistentens pensionsavgift direkt till
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera.
Den lagstadgade
arbetslöshetsförsäkringspremien
Staden betalar på dina vägnar arbetstagarens
arbetslöshetsförsäkringspremie till
Arbetslöshetsförsäkringsfonden.
12 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
Den lagstadgade
olycksfallsförsäkringspremien
Olycksfallsförsäkringspremien ingår i det
lagstadgade socialskyddet. Försäkringen
ersätter de kostnader och förlorade
arbetsförtjänster som ett olycksfall i arbetet
eller yrkessjukdom orsakar.
Arbetsgivaren ska själv anskaffa en lagstadgad
olycksfallsförsäkringspremie genast då
anställningsförhållandet börjar. Försäkringen
är arbetsgivarspecifik. Du behöver inte
avsluta eller ändra på din försäkring om
du får en ny arbetstagare. Däremot ska du
skriftligt avsluta försäkringsavtalen hos
försäkringsbolagen då din personliga assistans
enligt arbetsgivarmodellen upphör.
Du kan lämna in en betalningsförbindelse
som du får från handikappservicen till
försäkringsbolaget. Försäkringsbolagen
skickar en försäkringsfaktura till Esbo stad.
Om du betalar fakturan själv, skicka ett kvitto
på betalningen till staden. Staden ersätter dig
betalningen mot kvitto.
Av den lagstadgade
olycksfallsförsäkringspremien ersätts till
exempel:
• Ett olycksfall som skett i arbetet eller
under omständigheter som beror på
arbetet på arbetsplatsen, i ett område
som hör till arbetsplatsen, under resan
från bostaden till arbetsplatsen eller vice
versa eller när arbetstagaren sköter ett
arbete på arbetsgivarens vägnar.
• Som olycksfall i arbetet ersätts en skada
som uppkommit under en kort period på
högst ett dygn och som inte ersätts som
yrkessjukdom (såsom ömhet i muskler
eller senor som uppkommit i samband
med arbetsrörelser).
Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd
händelse som orsakas av en yttre faktor
oberoende av den försäkrades vilja och leder
till en skada eller en sjukdom hos honom eller
henne.
Ytterligare upplysningar om
olycksfallsförsäkringspremien och
olycksfall som ersätts får du hos
Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) www.
tvk.fi/sv/.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 13
9. Företagshälsovård
Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001)
ska en arbetsgivare ordna förebyggande
företagshälsovård för sina arbetstagare.
Plötsligt insjuknande och sjukvård ingår inte i
den lagstadgade företagshälsovården.
Som en del av den lagstadgade
företagshälsovården:
• Hänvisa din nya arbetstagare till
en hälsokontroll för nyanställda då
anställningsförhållandet börjar.
• Berätta för arbetstagaren om eventuella
risker för hälsan som kan uppstå
i assistentarbetet och ge råd i hur
assistenten kan undvika farorna (t.ex.
hjälpmedel, ergonomiska sätt att lyfta
upp dig).
• Om din arbetstagare har en skada,
funktionsnedsättning eller sjukdom
som påverkar utförandet av arbetet,
ska du följa hur denne klarar av sina
arbetsuppgifter.
• Ge dina arbetstagare anvisningar om
åtgärder som de ska vidta för att få
första hjälpen vid ett olycksfall eller
insjuknande.
• Se till att det finns tillräckligt med
ändamålsenlig utrustning för första
hjälpen på det ställe där du får assistans.
I anslutning till beslutet om personlig assistans
får du en betalningsförbindelse med hjälp av
vilken du kan komma överens om ordnandet
av den lagstadgade företagshälsovården för
assistenterna med affärsverket Företagshälsan
i Vanda. I Esbo ligger affärsverkets enhet i
Hagalund.
För att avtala om
företagshälsovårdstjänsterna, skicka
en kontaktblankett till affärsverket
Företagshälsan i Vanda för upprättande
av avtal. Blanketten finns bifogad till ditt
beslut om personlig assistans. Du kan också
skriva ut blanketten på adressen http://www.
vantaantyoterveys.fi/asiakkaaksi.
Blanketten ska skickas till:
Affärsverket Företagshälsan i Vanda
Verksamhetsstället i Dickursby
Konvaljvägen 11 A
01300 VANDA
eller [email protected]
Efter det skickar affärsverket ett avtal om
företagshälsovård till arbetsgivaren för att
undertecknas. En företagshälsovårdare
kontaktar arbetsgivaren för att tillsammans
upprätta en verksamhetsplan.
Eftersom Esbo stad står för
företagshälsovårdkostnaderna ska du
skicka en fullmakt till staden för att ansöka
om ersättning för företagshälsokostnader
från Folkpensionsanstalten. En modell för
fullmakten skickas tillsammans med beslutet
om personlig assistans.
Fullmakten ska skickas till:
Handikappservicen
PB 2513
02070 ESBO STAD
Hälsokontrollen för nyanställda är en
hälsoundersökning, vars syfte är att utreda
om arbetstagaren med tanke på sin hälsa
är lämplig att arbeta som din assistent.
Esbo stad ersätter i princip som en del av
hälsoundersökningen följande undersökningar
och åtgärder:
Hälsokontroll för nyanställda
• Grundläggande hälsokontroll av
arbetstagaren (t.ex. längd, vikt,
blodtrycksmätning, undersökning av
synen)
• Blodprover
• Vid behov förstärkningsvaccination mot
Tetanus-d
• Handledning och rådgivning (t.ex.
företagshälsovårdens anvisningar,
anvisningar gällande olycksfall i arbetet)
14 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
Dessutom gör företagshälsovården en
arbetsplatsutredning. Vanligen görs
arbetsplatsutredningen som en telefonintervju.
Assistenten kan också berätta om sitt
arbete och sina anställningsförhållanden
under hälsokontrollen. Vid behov kan
företagshälsovården besöka arbetsplatsen
och säkerställa att den lämpar sig för arbetet
och att de risker som arbetet förorsakar har
bedömts.
Arbetstagaren ska ge dig
företagshälsovårdens utlåtande om hur han
eller hon lämpar sig som din assistent.
Du kan också avtala om företagshälsovården
med ett företag som du själv valt. Då betalar
du själv för tjänsten och ansöker själv om
ersättning från Folkpensionsanstalten. Ansök
därefter om ersättning för den resterande
andelen från handikappservicen.
10.Arbetarskydd
Som arbetsgivare ansvarar du för
arbetarskyddet på arbetsplatsen. Enligt
arbetarskyddslagen är du skyldig att sörja för
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
Du ska beakta de omständigheter som hänför
sig till arbetet, anställningsförhållandena och
arbetsmiljön i övrigt samt arbetstagarens
personliga förutsättningar. Som arbetsgivare
introducerar du dina arbetstagare i
förhållandena på arbetsplatsen, i rätta
arbetsmetoder och bestämmelserna om
säkerhet.
Ytterligare uppgifter om arbetarskydd får du
från Arbetarskyddscentralen www.ttk.fi/sv.
Se till följande som en del av arbetarskyddet:
• Eliminera faror och farliga situationer
som observerats i assistentens
arbete eller arbetsmiljö (t.ex. svåra
arbetsställningar, belastningsskador)
• Sträva efter att minska farorna redan
innan arbetet börjar (t.ex. försäkra dig
om att lämpliga hjälpmedel används).
• Handled arbetstagaren i att fästa
uppmärksamhet vid identifieringen av
faror och rätta förfarandesätt för att
förebygga farliga situationer.
• Betona arbetssätt som är säkra för
arbetstagaren och upplys denne om
rätta arbetsmetoder, arbetsrörelser och
arbetsställningar.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 15
11. Arbetstagarens insjuknande och olycksfall
Arbetstagaren ska omedelbart meddela
arbetsgivaren om han eller hon på grund av
sjukdom inte kan utföra sitt arbete. Det lönar
sig att komma överens om att arbetstagaren
lämnar in ett intyg av läkare eller
hälsovårdare om sjukdomen genast den första
sjukledighetsdagen. Intyget ska inte skickas
till handikappservicen. Vi rekommenderar att
arbetsgivaren sparar intyget i två år.
Meddela arbetstagarens sjukledighet
omedelbart till byråsekreteraren vid
Esbo stads handikappservice med en
frånvaroblankett. Då beaktas sjukledigheten
vid lönebetalningen.
Om anställningsförhållandet pågått i minst
en månad har arbetstagaren rätt att få full
lön för insjukningsdagen och därpå följande
nio vardagar (1+9). Om sjukfrånvaron
fortsätter längre ansöker arbetstagaren om
dagpenning från Folkpensionsanstalten. I
anställningsförhållanden som pågått under
en månad har arbetstagaren rätt att få 50
procent av sin lön.
• Ge arbetstagaren ett försäkringsintyg
som han eller hon kan lämna in
på den plats där vården ges. Med
försäkringsintyget får arbetstagaren
avgiftsfritt vård för sin skada till exempel
på en hälsostation.
• Anmäl olycksfallet till försäkringsbolaget
med en blankett för anmälan om
olycksfall. Du kan skriva ut blanketten på
adressen www.tvk.fi/sv/.
Olycksfallet ska ske antingen i arbetet (medan
arbetet utförs) eller i förhållanden som beror
på arbetet (på arbetsplatsen eller ett område
som hör till arbetsplatsen, under resor
mellan bostaden och arbetsplatsen eller vice
versa, då arbetstagaren sköter ärenden på
arbetsgivarens vägnar).
Allvarliga olycksfall ska alltid anmälas också
till handikappservicen och polisen. Ett
allvarligt olycksfall leder till en svår skada
eller döden. Skadan är svår om den med hög
sannolikhet är permanent och försvårar det
normala livet.
Arbetstagaren får lön för sjukfrånvaron på
basis av en arbetsskiftsplan som upprättas
i förväg. De arbetstimmar som planerats
för arbetstagarens sjukfrånvaro ska anges
i timlistan. Om ingen arbetsskiftsplan
upprättats för sjukfrånvaron, räknar man ut
en genomsnittlig lön för sjukledigheten för
arbetstagaren.
Arbetstimmarna för en fast anställd assistents
sjukfrånvaro minskar inte de assistanstimmar
som du beviljats, trots att du anger dem i
timlistan. Under assistentens sjukledighet
ersätts de kostnader som orsakas av att
anställa en vikarie.
Om din arbetstagare råkar ut för ett olycksfall
i arbetet, gör så här:
• Arbetstagaren ska meddela
arbetsgivaren omedelbart om händelsen.
16 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
12.Vikarier
Om du brådskande behöver en
vikarie (t.ex. under samma dag) kan
arrangemangen göras med hjälp av
servicesedeln för personlig assistans, som
köpt tjänst eller som hemvårdsbesök.
Om ditt servicebeslut inte innehåller en
bestämmelse om vikariearrangemang,
kontakta din socialarbetare för att avtala om
arrangemangen.
Om du behöver en långvarig vikarie ska du
själv söka en vikarie och ingå ett avtal för
viss tid med honom eller henne för den tid
din fast anställda assistent har sjukledighet,
semester, familjeledighet eller annan frånvaro.
Staden ersätter de kostnader som orsakas av
anställningen av en vikarie.
13.Familjeledighet
Med familjeledighet avses moderskaps-,
faderskaps- eller föräldraledighet.
Arbetsgivaren är inte skyldig att betala
arbetstagaren lön för familjeledighetstiden.
Esbo stad ersätter inte lönen för assistenten
för denna tid. Arbetstagaren kan ansöka om
dagpenning för familjeledighetstiden från
Folkpensionsanstalten.
Anmäl arbetstagarens ledighet till
handikappservicen med arbetstagarens
frånvaroblankett.
14.Andra skäliga och nödvändiga kostnader
som anställandet av en personlig assistent
föranleder
Du kan få ersättning också för sådana skäliga
kostnader som assistansen och arbetstagaren
föranleder och som är nödvändiga för att
assistansen kan ordnas. Nödvändiga kostnader
anses vara sådana, utan vilka assistansen
inte vore möjlig att ordna eller utan vilka
assistansen inte kunde fortgå.
Esbo stad ersätter dessa kostnader på basis av
en separat ansökan. En socialarbetare fattar
ett separat servicebeslut om saken.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 17
Resekostnader
Utlandsresa
Staden ersätter arbetstagaren de nödvändiga
resekostnader som orsakas av att arbetet
utförs på ett annat ställe än på arbetstagarens
normala arbetsplats. Till exempel ersätts
assistentens resekostnader och måltider
då han eller hon reser med arbetsgivaren.
Arbetsgivarens resekostnader ersätts inte.
När det gäller personlig assistans utomlands
är det bra att begära ett servicebeslut
från handikappservicen i ett så tidigt
skede som möjligt. För tiden som går åt
för en utlandsresa ersätts den personliga
assistentens lönekostnader och övriga
kostnader (t.ex. resekostnader, kostnader för
inkvartering) i enlighet med servicebeslutet.
Om den handikappade arbetsgivaren behöver
extra timmar personlig assistans under resan
ska han eller hon ansöka om dessa med en
separat ansökan.
15.Semester
Arbetstagaren intjänar semester under
arbetade dagar på de grunder som fastställs i
semesterlagen (162/2005). Som arbetsgivare
ska du se till att arbetstagaren har möjlighet
till semester.
Kvalifikationsåret inleds i början av
april (1.4) och avslutas i slutet av mars
(31.3). Med semesterperiod avses tiden
mellan 2.5 och 30.9. En arbetstagare är
berättigad till semester under två vardagar
för varje full kvalifikationsmånad om
anställningsförhållandet före utgången av
kvalifikationsåret har fortgått utan avbrott
en kortare tid än ett år och 2,5 vardagar om
anställningsförhållandet fortgått över ett
år. Semesterlagen (162/2005) innehåller en
förteckning över dagar som vid beräknandet
av semester anses vara likställda med
arbetade dagar.
Semester ges under semesterperioden
som sommarsemester vid den tidpunkt
som arbetsgivaren bestämmer. Den
del av semestern som överskrider 24
semesterdagar ges efter semesterperioden
som vintersemester vid den tidpunkt som
arbetsgivaren bestämmer före ingången av
följande semesterperiod.
Arbetsgivaren ska i god tid bestämma
tidpunkten för assistentens semester i
enlighet med semesterlagen. Arbetsgivaren
ska se till att vikarier är arrangerade innan han
eller hon beviljar semester. Staden ersätter
de kostnader som orsakas av att anställa
en vikarie under assistentens semester. Ett
arbetsavtal ingås med vikarien för samma
tid som den fast anställda assistenten är på
semester,
Anmäl arbetstagarens semester i god tid till
handikappservicen med en frånvaroblankett
för arbetstagare (minst en månad före
den planerade semestern). Fyll inte i
arbetstagarens arbetstimmar i timlistan för
semesterperioden.
Om Esbo stad sköter lönebetalningen på dina
vägnar meddelar staden dig assistentens
semesterdagar före slutet av april. Samtidigt
meddelar staden att de semesterdagar som
inte tagits ut föregående år ska tas ut före
slutet av september innevarande år.
18 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
När anställningsförhållandet upphör betalar
Esbo stad semesterersättning för de
semesterdagar som inte tagits ut.
Semesterlön
Semesterlönen ska betalas till arbetstagaren
innan semestern börjar. Om semestern delats
upp, betalas innan varje semesterperiod börjar
den del av semesterlönen som motsvarar
semesterperioden i fråga. För en högst sex
dagar lång semesterperiod får semesterlönen
betalas på den lönebetalningsdag som normalt
iakttas inom anställningsförhållandet.
Meddela semestern skriftligt till
handikappservicens byråsekreterare en månad
före arbetstagarens planerade semester.
Semesterpenning
Esbo stad ersätter semesterpenningen till
personliga assistenter. Semesterpenning
betalas från semesterersättningen också när
anställningsförhållandet upphört, förutsatt att
anställningsförhållandet oavbrutet fortgått i
minst fyra månader.
Semesterpenningen är 50 procent
av semesterlönen. Staden betalar
semesterpenning till personliga assistenter
som får semester.
Rätt till ledighet och
semesterersättning
En timanställd som inte intjänar semester
har rätt att få två vardagar lediga per
kalendermånad om han eller hon vill under
den tid anställningsförhållandet pågår.
Arbetstagaren är inte tvungen att använda sin
rätt till ledighet.
En timanställd som inte intjänar semester
och därmed inte får semesterpenning får
semesterersättning. Semesterersättningen
beror på anställningsförhållandets längd och
är 9 procent om anställningsförhållandet
pågår under ett år eller 11,5 procent om
anställningsförhållandet pågår i över ett år.
Semesterersättningen betalas i samband med
ledigheten innan den inleds. För en högst sex
dagars ledighet betalas semesterersättningen
på den lönebetalningsdag som normalt iakttas
i anställningsförhållandet.
16.Permittering och annat plötsligt avbrott i
arbetet
Med permittering avses att utförandet av
arbete och betalningen av lön tillfälligt
avbryts genom arbetsgivarens beslut eller
med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av
arbetsgivaren, medan anställningsförhållandet
i övrigt består (arbetsavtalslagen 55/2001).
I princip får endast arbetstagare med
arbetsavtal som gäller tills vidare permitteras.
Arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare
antingen för viss tid eller tills vidare. Ett
avbrott i arbetet kan behövas i situationer där
arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda
arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren
inte kan ordna annat lämpligt arbete. En
arbetstagare kan permitteras till exempel om
arbetsgivaren hamnar på sjukhus eller inleder
rehabilitering. I dessa situationer permitteras
arbetstagaren för viss tid (högst 90 dygn).
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 19
I princip får visstidsanställda inte
permitteras. Arbetsgivaren får permittera
en visstidsanställd arbetstagare endast om
arbetstagaren är vikarie för en ordinarie
arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt
att permittera den ordinarie arbetstagaren om
han eller hon vore i arbete.
Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett
skriftligt meddelande om permittering minst
14 dagar innan permitteringen börjar. Innan
meddelande om permittering lämnas ska
arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att bli
hörd.
Under permitteringen betalas ingen
lön till assistenten. Assistenten har rätt
att ta emot annat arbete och rätt till
arbetslöshetsersättning medan han eller hon
är permitterad.
Om en arbetstagare är permitterad tills vidare,
ska arbetsgivaren minst sju dagar innan
arbetet återupptas meddela detta, om inte
något annat har avtalats.
Om arbetet förhindras plötsligt av en
orsak som beror på arbetsgivaren, t.ex.
denne hamnar på sjukhus, fortsätter
lönebetalningsskyldigheten i regel i högst 14
dagar från det att permitteringen meddelats.
Under denna tid ska arbetstagaren få en
förklaring om orsakerna till att arbetet avbryts
och en bedömning av tiden.
Om arbetstagaren är förhindrad att utföra
sitt arbete på grund av en eldsvåda eller
en exceptionell naturtilldragelse som har
drabbat arbetsplatsen eller av en annan av
arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende
liknande orsak (t.ex. arbetsgivarens bortgång),
har arbetstagaren rätt att få lön för den tid
hindret varar, dock för högst 14 dagar.
Om arbetsgivaren omkommer har både
delägarna i dödsboet och arbetstagaren rätt
att häva arbetsavtalet.
17.Avslutande av anställningsförhållande
Ett anställningsförhållande kan hävas på
arbetstagarens eller arbetsgivarens initiativ
eller efter gemensam överenskommelse. Ett
arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör
utan uppsägning när den avtalade tiden
löper ut eller det avtalade arbetet blir färdigt.
Ett arbetsavtal som ingåtts tills vidare hävs
genom en uppsägning som ska delges den
andra avtalsparten.
Uppsägning eller hävning
av arbetsavtal från
arbetsgivarens sida
Som arbetsgivare kan du säga upp ett
anställningsförhållande inom ramen för
de uppsägningstider som fastställts i
arbetsavtalslagen.11 Om du säger upp ett
arbetsavtal utan att iaktta uppsägningstiden
kan du bli skyldig att ersätta en olaglig
uppsägning.
Du kan säga upp ett arbetsavtal som gäller
tills vidare endast av vägande sakskäl. Som
sakliga och vägande grunder för uppsägning
som har samband med arbetstagaren kan vara
till exempel:
• allvarligt brott mot eller åsidosättande
av sådana förpliktelser som följer av
anställningsförhållandet
11 Esbo stad ersätter lönen för uppsägningstiden i enlighet med arbetsavtalslagen (längden på uppsägningstiden beror på hur långt anställningsförhållandet är).
20 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
• en väsentlig förändring av de personliga
arbetsförutsättningar på grund av vilka
tjänsteinnehavaren inte längre kan klara
av sina arbetsuppgifter.
Det handlar om uppsägning av ekonomiska
orsaker eller av produktionsorsaker om
arbetet har minskat väsentligt eller varaktigt.
I praktiken innebär detta oftast att en
handikappad arbetsgivare inte längre får
ersättning av kommunen för att anställa en
personlig assistent.12
Du ska genomföra uppsägningen inom skälig
tid från det att du fått kännedom om grunden
för uppsägning.
Du kan inte säga upp din arbetstagare på
följande grunder:
• Arbetstagaren har en sjukdom eller
ett handikapp eller har råkat ut för
ett olycksfall, om inte hans eller
hennes arbetsförmåga på grund
därav har minskat väsentligt och för
så lång tid att det inte rimligen kan
förutsättas att arbetsgivaren fortsätter
avtalsförhållandet.
• Arbetstagaren deltar i en stridsåtgärd.
• Arbetstagaren har politiska,
religiösa eller andra åsikter som inte
överensstämmer med dina.
• Arbetstagaren deltar i samhälls- eller
föreningsverksamhet.
• Arbetstagaren anlitar rättsskyddsmedel.
Om du häver din arbetstagares
anställningsförhållande ogrundat kan du enligt
arbetsavtalslagen föreläggas att betala en
ersättning som motsvarar 3–24 månaders lön.
Om du upplever att du måste säga upp din arbetstagare, kan du be om råd och handledning
av en socialhandledare vid Esbo stads handikappservice, tfn 050 326 0085.
12 Arbetsgivaren ska erbjuda arbete till sin före detta arbetstagare, som han eller hon sagt upp av ekonomiska
orsaker eller produktionsorsaker och som fortfarande
söker arbete vid arbets- och näringsbyrån, om arbetsgivaren inom nio månader från det att anställningsförhållandet upphört behöver arbetstagare för att sköta
samma eller liknande uppgifter som den uppsagda
arbetstagaren utfört.
Du får råd också från ansvarsområdet för
arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket
i Södra Finland, tfn 02950 16000, e-post
[email protected]
En arbetsgivare får endast av synnerligen
vägande skäl häva ett arbetsavtal så
att det genast upphör. Som sådana skäl
kan betraktas ett så allvarligt brott mot
eller åsidosättande av arbetstagarens
förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller
av lag och som är av väsentlig betydelse
för anställningsförhållandet att det inte
skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren
fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid
uppsägningstiden varar.
Om arbetstagaren har varit frånvarande från
arbetet minst sju dagar utan att under denna
tid till arbetsgivaren ha anmält giltigt skäl
till sin frånvaro, har arbetsgivaren rätt att
anse arbetsavtalet hävt räknat från början av
frånvaron.
Uppsägning eller hävning
av arbetsavtal från
arbetstagarens sida
En personlig assistents anställningsförhållande
kan upphöra genom att arbetstagaren säger
upp sitt arbetsavtal. Arbetstagaren behöver
inte ange en särskild grund för uppsägningen.
Arbetstagaren är däremot skyldig att iaktta
den uppsägningstid som antingen avtalats
om i arbetsavtalet eller om vilket föreskrivs
i arbetsavtalslagen. En arbetstagare som är
anställd för viss tid kan säga upp sitt arbetsavtal
endast om man avtalat om uppsägningstiden
i arbetsavtalet. Arbetstagaren kan också skilt
komma överens om saken med arbetsgivaren.
En arbetstagare får häva arbetsavtalet så
att det genast upphör om arbetsgivaren så
allvarligt bryter mot eller åsidosätter sina
förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller
av lag och som är av väsentlig betydelse
för anställningsförhållandet att det inte
skäligen kan förutsättas att arbetstagaren
fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid
uppsägningstiden varar.
HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 21
18.Lagar som gäller för personlig assistans
www.finlex.fi
• Lagen om service och stöd på grund av
handikapp (380/1987)
• Lagen om klientens ställning och
rättigheter inom socialvården
(812/2000)
Lagar som binder arbetsgivaren:
• Arbetsavtalslagen (55/2001)
• Semesterlagen (162/2005)
• Arbetstidslagen (605/1996)
• Lagen om företagshälsovård (1383/2001)
• Statsrådets förordning om principerna
för god företagshälsovårdspraxis,
företagshälsovårdens innehåll samt den
utbildning som krävs av yrkesutbildade
personer och sakkunniga
• Lagen om kontroll av brottslig bakgrund
hos personer som arbetar med barn
(504/2002)
19.Rådgivning och handledning om
arbetsgivarmodellen för personlig assistans
Rådgivning och handledning om personlig
assistans samt arbetsgivarfrågor får du
av en socialhandledare vid Esbo stads
handikappservice, tfn 050 326 0085.
Ansvarsområdet för
arbetarskydd vid
Regionförvaltningsverket i
Södra Finland
Timlistor, skattekort o.d. för personliga
assistenter: byråsekreterarnas telefontid
mån–ons och fre kl. 9–10, tors kl. 12–13, e-post
[email protected]
Jouren för välmående i arbetet
• Svarar på frågor kring arbetshälsa
(bland annat psykosocial belastning,
trakasserier och osakligt bemötande och
diskriminering i arbetslivet).
Byråsekreterarna betjänar arbetsgivarna efter
släktnamnet. Ta reda på telefonnumret till
din byråsekreterare http://www.esbo.fi/sv-FI/
Social_och_halsovard/Handikappservice.
På handikappservicens webbplats hittar du
också blanketter och ytterligare anvisningar
om personlig assistans.
Jouren för anställningsfrågor
• Ger råd i frågor om arbetsavtal,
lön, arbetstid, semestrar och andra
frågor relaterade till villkoren för
anställningsförhållandet.
Jouren för arbetsmiljöfrågor
• Ger råd om hur man kan förbättra
förhållandena på arbetsplatsen och
utveckla arbetarskyddsverksamheten på
arbetsplatsen.
• Ger råd om säkerheten av arbetslokaler,
arbetsmetoder, maskiner och utrustning.
22 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE
Du kan ta kontakt per telefon, brev, e-post
eller genom att besöka ansvarsområdet för
arbetarskyddet (i Helsingfors).
Kontaktuppgifter: tfn 02950 16000, e-post
[email protected]
Besöksadress:
Södra Finlands regionförvaltningsverk
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Bangårdsvägen 9/PB 110
00521 HELSINGFORS
Kunder tas emot utan bokad tid måndag–
fredag kl. 9–11.30 och 12.30–15.
Andra handböcker
https://www.thl.fi/sv/web/handbok-forhandikappservice
På webbplatsen Assistentti.info kan du
ladda ner handböcker på finska som hjälper
arbetsgivaren:
www.assistentti.info/fi/aineistot/oppaat
www.assistentti.info/fi/aineistot/
ladattavatjulkaisut
• Handboken Henkilökohtainen avustaja
-järjestelmä ja työlainsäädäntö.
• Handboken PomOpas för arbetsgivare
till personliga assistenter.
• Handboken Työsuojelutietoa - opas
henkilökohtaisen avustajan työnantajille.
• Handboken Henkilökohtainen apu turvallisesti.
• Handboken Ensiaskeleet työnantajana.
• Handböckerna Rekrytointiopas I och II.
• Handboken Uusi avustajan ABC.
Henkilökohtaisen avustajan
perehdyttämiseksi.
Heta-förbundet har publicerat en videofilm på
finska om hur det är att vara arbetsgivare till
en personlig assistent. http://heta-liitto.fi/
Personlig assistans är en
individuell tjänst avsedd för
handikappade vars syfte är att
möjliggöra ett självständigt liv
och ett fullödigt deltagande i
samhället. Personlig assistans
ordnas bland annat enligt
arbetsgivarmodellen där den
handikappade är arbetsgivare till
sin assistent.
Denna handbok är avsedd för
en handikappad person som
är arbetsgivare. Handboken
innehåller handledning och
anvisningar om viktiga frågor
kring ett anställningsförhållande
och arbetsgivarskap. Den tar upp
Esbo stads allmänna principer
för ersättning för kostnader som
orsakats av anställning av en
assistent.
Työnantaja
• Toimii työnjohtajana.
• Noudattaa
työlainsäädäntöä ja
työsopimusta.
• Suunnittelee
työvuorot.
• Perehdyttää ja ohjaa
avustajan työtä.
Työntekijä
• Suorittaa työnjohtajan
antamat tehtävät.
• Noudattaa työaikoja,
määräyksiä ja
työsopimusta.
• Kunnioittaa
työnantajan
yksityisyyttä.
Espoon kaupunki
• Arvioi ja tekee
päätöksen henkilökohtaisesta
avusta.
• Ohjaa ja neuvoo
työnantajaa.
• Huolehtii
toimeksiantosopimuksella
palkanmaksusta
sekä sosiaaliturvamaksuista
Download