ARBETSAVTAL
□ nytt arbetsavtal
□ ändring av ikraftvarande arbetsavtal
Arbetsgivarens namn
Födelsetid
Arbetsgivarens adress
Postinr och -anstalt
Telefon
E-postadress
Arbetstagare
Personsignum
Adress
Postinr- och anstalt
Telefon
E-postadress
Släktförhållande till arbetsgivaren, vilket
Bor i samma hushåll
Bor i skilda hushåll
□
□
Kontonummer IBAN
Arbetsgivaren förbinder sig att mot ersättning utföra arbete åt arbetsgivaren under dennes ledning och övervakning.
Anställningsförhållandet inleds
Giltighetstiden för arbetsavtalet
_____/_____ 201_____
□
tillsvidare
□ på viss tid
( ____/____ 201___ tom. )
Määräaikaisuuden syy ____________________________________________
Prövotiden är ____ månader, under vilken båda avtalsparter kan avbryta avbetsavtalet utan uppsägningstid. (Arbetsavtalslagen 4§)
Uppsägningstid
□  enligt AKTA
□
enligt TES (Heta)
Arbetstid
Arbetstiden är _________ h/dag
_______ h/vka
□ ja
□ helgdagar
Arbetet omfattar skiftesarbete
Arbetet kan utföras;
/
/
□  nej
□ lördagar
__________ h/mån
□ söndagar
Om undantag avtals skilt _____________________________________
Lön
Lönen i början av arbetsförhållandet är _______ € / h.
Lön
□ månadslön (arbetstimmar______h/ vka )
□ timlön (Akta eller Heta)
(Akta)
Lön fortsätter…
Lönen utbetalas den 15:e dagen i månaden (i efterskott enligt timlistan för timanställda och innevarande månad för
månadsanställda). Timlistan skall inlämnas månadens sista vardag till handikappserviceavdelningen. För månadsanställda kan
löneutbetalningen avbrytas om inte timlistorna inlämnas regelrätt till handikappserviceavdelningen. Om du hör till Heta är din
assistent timanställd.
Övriga villkor gällande löneutbetalning: Ersättning enligt arbetsförhållande…
_____ Extra fastställda tillägg godkända av arbetsgivarens hemkommun enligt handikappservicelagen för
personliga assistenter (Akta).
_____ Arbetsgivaren hör till Heta-förbundet rf. och följer Hetaförbundets och JHL:s kollektivatal för
personliga assistenter.
Arbetsuppgifterna (i stora drag)
□ Hushållsuppgifter
□ Hjälp med att röra sig
□ Studier
□ WC-funktioner
□ Matlagning

□ Ärenden
□ Hjälp vid förflyttningar 
 □ I arbete

□Hjälp med påklädning 
□Hjälpa till vid kommunikation
□ Vård av barn
□ Hjälp med hygienen
□ Fritidsverksamhet
□ Hjälp med ätande
samt andra uppgifter som anvisas av arbetsgivaren.
Övriga villkor
Arbetstagaren förbinder sig till fullständig tystnadsplikt när det gäller arbetsgivarens och dennes familjs personliga
angelägenheter. Tystnadsplikten är ömsesidig.
2. Ifall arbetet avbryts pga arbetsgivarens sjukhus- eller annan anstaltvård, rehabilitering eller motsvarande oförutsedd orsak, skall
arbetstagaren permitteras.
Vem som permitterar, ifall arbetsgivaren är förhindrad att göra det; _________________________________________
1.
Detta avtal är uppgjort i två likadana exemplar, ett till var och en av avtalsparterna.
Därtill lämnas en kopia av arbetsavtalet till Vasa stads handikappserviceavdelning för löneutbetalning.
Datum och underskrift
_________________________________
ort
_____ / _____. 20 ___
tid
_____________________________________________
Arbetsgivare
_________________________________________________
Arbetstagare