av¯ån¯spension

advertisement
TRYGGH E T
P E NS IONE R
SPARA & P LA C E R A
P R I VATV Å R D
BA N K TJ Ä N S TE R
FI NANSI ELLA TJ Ä N S TE R
av¯ån¯spension
– fatta rätt beslut vid övertali¯het
bra att veta
A Avgångspension kan tecknas i form av
tjänstepension eller som direktpension.
Tjänstepension ger arbetsgivaren
avdragsrätt vid betalning av premien.
Skandias avgångspension skapar trygghet när det uppstår brist på
arbete och därmed övertalighet hos arbetsgivaren. Skandia erbjuder
skräddarsydda lösningar anpassade till arbetsgivarens förutsättningar
och behov. Vår kunskap och erfarenhet underlättar besluten och gör
friställningsprocessen enklare.
Direktpension kan villkoras och samordnas med annan ersättning och har
avdragsrätt vid pensionsutbetalningen.
B Avgångspension utbetalas från friställningstidpunkten fram till ordinarie pensionsålder, 65 år.
C För att den anställde inte ska få lägre
pension från 65 år kan arbetsgivaren
slutbetala tjänstepension och även kom-
förutsättnin¯ar
Av olika skäl kan en arbetsgivare tvingas att
minska sin personalstyrka. Ett alternativ kan
vara avgångspension. En överenskommelse
sker då mellan arbetsgivaren och fackförbund eller mellan arbetsgivaren och den
anställde. I praktiken förhandlar man bort
en del av turordningsreglerna. Effekten blir
att äldre medarbetare får möjlighet att gå i
pension i förtid medan yngre får behålla sina
jobb. Avgångspensionering är ett erbjudande
som den anställde accepterar på frivillig
basis.
professionellt stöd
Att friställa personal är en känslomässig process. Skandias kombination av kunskap och
erfarenhet hjälper arbetsgivaren att hantera
situationen på ett professionellt sätt. Vi
ser till att arbetsgivaren får ett bra beslutsunderlag och att den anställde får tydlig
pensera för bortfall av allmän pension.
D När försäkringstiden (tid fram till utbetal-
information. Vi beräknar arbetsgivarens kostnader, avdragsmöjligheter och framställer
de handlingar som behövs för att genomföra
avgångspensionen. Dessutom är vi flexibla
och kan snabbt räkna ut konsekvenserna av
olika alternativ samt anpassa erbjudandet om
förutsättningarna förändras.
ningstidpunkt och utbetalningstid) är tillsammans kortare än 60 månader räknas
det som kort försäkringstid med särskilda
regler avseende produkt, premieavgift
och återbäringsränta. Det kan också
innebära en begränsad avdragsrätt för
premiebetalning till tjänstepensioner.
E Överskott uppstår bland annat om
skräddarsydda lösnin¯ar
utfallet från förvaltningen blir högre än
Innehållet i erbjudandet om avgångspension
kan variera. Med Skandia är möjligheterna
många. Avgångspensionen kan även innehålla slutbetalning av tjänstepensionen och
kompensation för bortfall av den allmänna
pensionen. Vi beräknar kostnaderna för
detta. Vi erbjuder både tjänstepension, som
är avdragsgill vid tecknandet, och direktpension där arbetsgivaren har avdragsrätt
på utfallande belopp vid pensionsutbetalningen.
garanterat belopp. Arbetsgivaren väljer
vad Skandia beräknat som framtida
om eventuella överskottsmedel ska fördelas till arbetsgivarens överskottsfond
eller till den anställde. Vid val av egen
överskottsfond kan arbetsgivaren räkna
upp avgångspensionen med vald indexering. Uppräkningen finansieras i första
hand från överskottsfonden. Om inte
överskottsmedlen räcker till fakturerar
Skandia arbetsgivaren. Fördelade överskott är inte garanterade.
20058:3 / CITAT MARCOM
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards