Hur känner jag igen en mobbad elev

advertisement
Hur känner jag igen en mobbad elev? !
!
BETEENDEFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED TIDIGARE Mobbningens följder och spår syns hos eleverna på många säQ. Många signaler som kan tyda på mobbning borTörklaras oUa med andra problem som hör Vll barn-­‐ och ungdomsVden. Om en familjemedlem insjuknar plötsligt, om föräldrarna skiljer sig, om det uppstår konflikter mellan syskon och föräldrar eller om det förekommer arbetslöshet i familjen kan det påverka hela familjens liv och ta sig i uQryck genom symptom hos barn och unga. De symptom som beskrivs nedan behöver alltså inte enbart bero på mobbning Det väsentliga är oUa om det har skeQ en förändring i barnets beteende jämfört med Vdigare. Om en elev som Vdigare har tyckt bra om skolan t.ex. plötsligt blir ovillig och undviker aQ gå Vll skolan, är det skäl aQ reagera och följa med situaVonen och fundera över vad förändringen kan bero på. AQ föra saken på tal är det klart rakaste och klaraste säQet. Man måste ändå komma ihåg aQ barnet eller den unga kanske inte är så villig aQ beräQa om situaVonen, ens för sina föräldrar. Därför utgör eQ respekTullt säQ aQ tala och aQ visa aQ man stöder barnet vikVga ramar för diskussionerna. !
NÅGRA TECKEN SOM KAN TYDA PÅ ATT MOBBNING FÖREKOMMER Om eleven Vll skillnad från Vdigare, !
har förlorat apVten och säger oUa aQ maten inte är rädd för aQ gå Vll eller från skolan, eller smakar plötsligt ändrar sin vanliga skolväg gråter sig själv Vll sömns, har mardrömmar inte vill åka skolbuss eller annan ordnad skoltransport tappar bort sina saker (keps, mössa, böcker, häUen, penal osv.) regelbundet ber om aQ få bli skjutsad med bil eller ledsagad av en vuxen ber om aQ få eller stjäl pengar (för aQ ge åt mobbaren eller dennas medlöpare) eller upprepade gånger slarvar överhuvudtaget är ovillig aQ gå Vll skolan, bort sin fick-­‐ eller veckopeng, uteblir från skolan eller lekVonerna utan en klar orsak får oförklarliga blåmärken, sår och skråmor klagar på aQ han eller hon är sjuk de morgnar då det är skoldag blir tjurig, läQretlig och ”besvärlig” oUa är utan kompisar och inte heller längre tar hem kommer hem från skolan med t.ex. trasiga kompisar på besök kläder eller smutsig väska vägrar beräQa vad som oroar eller är fel, eller oUa ger kommer hem och är hungrig (har inte icke-­‐trovärdiga förklaringar Vll det ovanstående
vågat äta skolmat) förändras och blir Vllbakadragen, tyst och ser ut aQ ha förlorat självförtroendet förändras och blir mera stressad och ångesTylld
!
INGA ENSKILDA TECKEN BERÄTTAR MED SÄKERHET ATT BARNET UTSÄTTS FÖR MOBBNING. Varje lärare/ skolpersonal/förälder känner siQ barn och hans eller hennes säQ aQ visa siQ illamående på. Det väsentliga är oUa om det har skeQ en förändring i beteendet i förhållande Vll det Vdigare, t.ex. om eQ barn som Vdigare tyckt om aQ gå i skolan plötsligt inte längre vill gå dit. Om det inte går aQ hiQa någon förklarlig orsak Vll förändringen, finns det orsak aQ diskutera både med barnet och med skolans personal huruvida det är möjligt aQ barnet utsäQs för mobbning.
!
Handboken finns i sin helhet på: ttp://www.kivakoulu.fi/handbok )
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards