Motion - Utbildningsutskottet - Ungdomsparlamentet

Motion - Utbildningsutskottet
Motion gällande:
Hur kan Stockholms Stad få fler elever motiverade att gå i skolan och därigenom minska
elevavhoppen?
Problemformulering
Skolverkets undersökningar visar att hela 28 %, det vill säga drygt en fjärdedel, av Stockholms
gymnasieelever inte går ut gymnasiet inom 4 år efter påbörjad 1gymnasieutbildning. Redan efter
första året hoppar 5 % av gymnasieeleverna av, vilket motsvarar 1 - 2 personer i en klass med
32 elever.
Orsaker
Enligt Tema Ungas undersökning är mobbning, brist på pedagogiskt stöd och fel programval
några av de största anledningarna till avhopp. Undersökningen visar att 46 % av de 379 elever
som intervjuades uppger att mobbning och trakasserier från både jämnåriga och lärare var
orsaken till att de hoppade av gymnasieutbildningen.2 25 % av alla som hoppade av ansåg att
det pedagogiska stödet inte var tillräckligt.
Många ungdomar anser också att klasserna är alldeles för stora, vilket bidrar till en stökig och
otrygg arbetsmiljö som orsakar en sämre undervisningsnivå och i sin tur ökade elevavhopp.3
Konsekvenser
Elevavhoppen kan leda till många konsekvenser både på en individnivå och samhällsnivå.
Personer utan gymnasieexamen har ej högskolebehörighet och därigenom kan de inte få högre
utbildning. Arbetslösheten är dubbelt så hög för dem som avbryter sina gymnasiestudier.4
Staten förlorar pengar på utbetalning av bidrag och uteblivna skattepengar, på grund av den
höga arbetslösheten. Det som kostar vid gymnasieavhopp är att folk blir arbetslösa och då
kommer staten betala ut pengar i bidrag, många av de som hoppar av gymnasiet hamnar i
individuella problem, som missbruk och psykisk ohälsa. Det kostar pengar för sjukvården.
Därför kostar gymnasieavhoppen ungefär 260 miljarder kronor per årskull genom hela
personernas liv.5 Många outbildade unga kommer senare i framtiden leda till lågutbildad
1
2
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/14vt/stockholm.pdf
http://www.temaunga.se/skolavhopp
http://www.ur.se/Produkter/182653-Dropouts-Bristande-pedagogiskt-stod
4
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0505_2013A01_BR_AM78BR1303.pdf
5
http://www.ur.se/Produkter/182649-Dropouts-Kostnader-och-konsekvenser
3
arbetskraft inom många branscher, vilket kan leda till stora problem med bristande kompetens
på arbetsmarknaden.
Men arbetslöshet är också sammankopplat med problem för den enskilde individen. T ex finns
det en stor risk att man hamnar i ett långvarigt utanförskap, om man inte har ett arbete att gå till.
Socialt utanförskap kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, och arbetslösa är överrepresenterade
i statistik om psykisk ohälsa. Även risken för kriminalitet och andra sociala problem ökar. Enligt
en rapport av Stockholms kommun och landsting hamnar ungdomar med hög frånvaro och låg
utbildningsnivå lättare i destruktiva livsmönster. Personer med hälsofarliga beteenden såsom
missbruk och andra destruktiva livsmönster är överrepresenterade bland personer utan
gymnasieutbildning.6 Detta är inte bara destruktivt för individen, men kostar även samhället i
form av kostnader för vård.
Åtgärdsförslag
Att motverka mobbning och trakasserier genom att…
●
●
●
Ge skolor större ansvar för utsatta elever. Man kan även göra uppföljning av den utsatta
elevens situation obligatorisk.
Ta till med hårdare konsekvenser för den som mobbar eller trakasserar. För att
motverka detta problem är en bra början att prata med mobbarens vårdnadshavare. Men
om offret fortfarande utsätts för mobbning eller trakasserier kan man exempelvis byta
klass på mobbaren. Om det inte hjälper bör man stänga av mobbaren från skolan
temporärt eller permanent.
Öka resurserna inom elevvården. I detta ingår att kuratorn är närvarande alla skoldagar
och alla elever ska ha tillgång till denna. Vi vill även öka deras ansvar.
Att öka det pedagogiska stödet och motverka psykisk ohälsa genom att…
●
●
●
Ha läxhjälp på skolan som ska vara kostnadfri och tillgänglig för varje elev. Detta ska
vara obligatoriskt för varje skola i Stockholm. För eleverna är läxhjälpen frivillig.
Anställa fler utbildade speciallärare och specialpedagoger på varje skola. Det bör finnas
tillräckligt många specialpedagoger för att kunna hjälpa alla elever som behöver det.
Göra läraryrket mer attraktivt. Detta bör åtgärdas genom att höja löner för läraryrket,
minska det administrativa arbetet och höja kunskapskraven för varje enskild lärare.
.
Att förbättra skolmiljön genom att…
●
6
Ge eleven en chans att kunna påverka sitt arbetssätt genom att exempelvis ge eleven
studierna som ska genomföras under en veckas gång så får eleven själv bestämma hur
http://www.temaunga.se/sites/default/files/tioorsaker.pdf
●
●
man ska genomföra arbetet. Låta eleven vara med att bestämma
examinationsplanering.
Minska klassernas storlek. Gränsen för klassantalet ska ligga på cirka 20 elever.
Öka lärarens auktoritet genom att ha rätt att skicka ut elever som stör arbetsron. Varje
skola ska ha gemensamma regler gällande arbetsron i klassrummet.
Med dessa förslag kommer fler elever bli motiverade att gå i skolan och därigenom
minska elevavhoppen.