Likabehandlingsplan Ramdala skola 2008

advertisement
Likabehandlingsplan Ramdala skola 2008
080616
Förebyggande arbete:












Läraren ansvarar för vilka grupper som eleverna ska jobba i.
Vi har etiska samtal i klasserna.
Vi tränar målmedvetet gränssättning, respekt, ansvar, normer och värderingar
samt att stå emot grupptryck.
Genom att öppet och i naturliga sammanhang tala om rätten att vara den man
är och vikten av att respektera varandra arbetar vi med att motverka alla
former av mobbning/diskriminering och kränkning.
Vi arbetar för att eleverna ska känna igen och motverka kränkningar.
Vi eftersträvar en öppen dialog mellan personal och föräldrar. Tendenser till
kränkande behandling tas upp i samtal med elever och vårdnadshavare.
Förväntansdokumentet hålls levande bland både elever, personal och
föräldrar genom att dess innehåll regelbundet tas upp.
Varje klass gör regler, där varje elev känner sig delaktig.
Alla vuxna på skolan bryr sig, lägger sig i och ingriper direkt.
Det finns alltid vuxna ute på förmiddagsrasten enligt ett rastvaktsschema.
Personalen har regelbundet återkommande konferenser angående elevernas
välbefinnande.
Minst en gång per termin undersöker vi om eleverna känner sig trygga och
respekterade genom frågor som ges till alla elever och föräldrar inför
utvecklingssamtalet.
När mobbning/kränkning uppstått:








I första läget agerar alla vuxna som upptäcker någon form av
kränkning/mobbning genom att påtala och tillrättavisa dem som
mobbar/kränker och informerar hemmen.
Fortsätter kränkningen/mobbningen tas det upp tillsammans med arbetslaget
och rektor informeras. Sedan bestämmer vi hur man ska arbeta vidare med
situationen.
Utreda och förhindra är skolledningens skyldighet.
Det första samtalet ska vara med den som blivit utsatt, med uppföljning inom
14 dagar.
Därefter samtal med medlöparna och ledaren, en i taget. Upplys om att man
vet att de mobbar/kränker, att man ser mycket allvarligt på situationen och att
mobbningen/kränkningen omedelbart måste upphöra, med uppföljning inom
14 dagar.
Meddela hemmen om situationen och att samtal har ägt rum. Berätta vilka
insatser personalen gör och vad som förväntas av föräldrarna.
Elevhälsokonferens genomförs.
Om beteendet inte kan förändras, informeras föräldrarna om att sociala
myndigheter kopplas in. Polisanmälan kan också vara aktuell i vissa fall.
Barn och elever skall berätta för någon vuxen när mobbning/kränkning uppstår, när
en kamrat har det svårt. Detta är aldrig detsamma som att skvallra!
Download