Aktiv Ungdom, tillsammans med Rädda Barnen

advertisement
Aktiv Ungdom, tillsammans med Rädda Barnen, kommer under 2016 att påbörja ett
samarbete i metoder som hanterar och hjälper mot utanförskap och trakasserier. Tillsammans
kommer vi att ta fram konkreta metoder för att ha en verksamhet fri från mobbning,
kränkningar och diskriminering. Vår vision är att ha en konkret handlingsplan för våra
värdegrunder som varje enskild förening får arbeta fram med våra metoder där alla barn och
ungdomar ska känna sig trygga i vår verksamhet för att eftersträva en nolltolerans mot
kränkande behandling och trakasserier.
Materialet, som är ett projekt som heter ”High Five”, kommer att arbetas fram tillsammans
med föreningarnas egenvalda representanter. I materialet finns fem steg som vi kommer att
förhålla oss till. I korthet går stegen ut på följande:
Steg 1 Vi lägger grunden för hela arbetet genom att gå igenom olika begrepp och lära mer
om FNs Barnkonvention och vad föreningen vill.
Steg 2 Vi diskuterar hur läget ser ut i vår förening. Finns det tillfällen då barn känt sig
kränkta? Favoriseras någon grupp? Finns beteenden som vi aktivt vill motverka?
Steg 3 Hur kan vi förebygga kränkningar, mobbning och utanförskap? Vad gör vi om det
ändå inträffar? Vi gör en åtgärdstrappa.
Steg 4 Vi diskuterar hur föreningen ska agera vid misstanke att ett barn far illa, vi formulerar
mål, blir konkreta och fördelar vem som gör vad.
Steg 5 Hur håller vi planen levande? Hur informerar vi alla i föreningen och hur följer vi upp
vårt arbete?
Projektet vill göra en tydlig hantering för vad man kan göra om man känner sig orolig eller
misstänker att någon far illa. I förbundets egen krishanteringsplan står det tydligt vad man kan
göra om man känner en oro och hur man går till väga. Oro ska alltid tas på allvar och med
projektet vill vi skapa rutiner för föreningen att förhålla sig till.
High Five kommer att erbjudas på träffar distriktsvis där varje förening får utse några
personer till träffarna. Det kan vara aktiva medlemmar, ledare, styrelsemedlemmar och/eller
föräldrar. Mer information kommer efter sommaren.
Föreningen får kunskap om FNs barnkonvention och får kunskaper om hur man kan använda
detta i sin egen verksamhet i praktiken. De får också kunskaper om hur man förebygger,
upptäcker och hanterar diskriminering och kränkande behandling. Tillsammans i sin
föreningsgrupp får de göra en konkret och förebyggande handlingsplan.
Det kommer att tas fram ett förslag på föreningsbrev med information som kan skickas till
föräldrar till barnen i föreningen.
Föreningen kommer att få ett High Five märke som visar att föreningen är aktiv i arbetet och
kan visa upp detta på sin hemsida.
Vi vill erbjuda High Five till våra föreningar för att säkerställa att våra barn och ungdomar
känner sig trygga i all vår verksamhet. Vi vill att det ska finnas en konkret handlingsplan om
en situation uppstår och en förebyggande plan för varje förening.
Download