Mall, exempel 2: Avtal mellan Företaget Kunden och Firma

advertisement
Avtal mellan Företaget Kunden och Firma Språkkonsult
med org. nr 000000-0000
Uppdraget kommer att utföras av språkkonsult NN.
Tidsplan
Projektet X pågår från (åååå-mm-dd) till (åååå-mm-dd). Uppdragets art och
omfattning Firma Språkkonsult åtar sig att språkligt bearbeta de texter som
skrivs inom ramen för projekt X och anpassa dessa till läsarna och syftet.
Det innebär att förbättra dispositionen, rubrikerna, ordvalet,
meningsbyggnaden, stilen och tonen, sambanden och logiken. Dessutom
ingår slutlig korrekturläsning.
Arbetsformer
Texterna sänds som datafiler i x-format direkt från respektive skribent i
projektet till språkkonsulten och tillbaka. Arbetet förutsätter att det finns
möjligheter till diskussioner per telefon eller e-post mellan skribenterna och
språkkonsulten. Projektledaren, skribenterna och språkkonsulten kommer
vid arbetets början överens om gemensamma riktlinjer för diposition,
rubriksättning och termval.
Ansvar
Språkkonsulten åtar sig inget ansvar för texternas sakinnehåll.
Arvode
Konsulten debiterar 000 kr i timmen för textgranskning och de möten som
behövs för uppdraget. Utlägg för resor och övernattningar betalas av
Företaget Kunden. Moms tillkommer. Konsulten betalar F-skatt.
Faktura
Firma Språkkonsult fakturerar månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är
30 dagar.
Y-köping åååå-mm-dd.
underteckn.
Företaget Kunden
underteckn.
Firma Språkkonsult
Download