Vision och Värdegrund

advertisement
Vision och Värdegrund
Nyköpings Ungdomsfullmäktige
2/6
Innehållsförteckning
Inledning.............................................................................................. 3
Syfte .................................................................................................... 3
Vision................................................................................................... 4
Primära mål................................................................................................5
Sekundära mål ...........................................................................................5
Värdegrund.......................................................................................... 6
Demokratiskt ..............................................................................................6
Partipolitiskt obundet ..................................................................................6
Religiöst obundet .......................................................................................6
Alkohol- och drogfritt ..................................................................................6
Ideellt .........................................................................................................6
3/6
Inledning
Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) startades 1995 och består av ungdomar från
Nyköpings högstadie- och gymnasieskolor. NU:s huvudsakliga syfte är att ge ungdomar
möjligheter att påverka i Nyköpings kommun, göra politiken mer levande samt att öka
kvalitén på de beslut som rör ungdomar. Nyköpings Ungdomsfullmäktige jobbar även för
att ge ett ungdomligt synsätt till Nyköpings politiker.
Syfte
Vision och Värdegrunden ska fastställa organisationens syfte, värderingar och
mål. För att Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska kunna utföra sitt uppdrag
behövs riktlinjer för verksamheten.
Alla beslut som Nyköpings Ungdomsfullmäktiges styrelse och ledamöter fattar
ska grundas och ha stöd i organisationens Vision och Värdegrund.
Dokumentet Vision och Värdegrund ska användas för intern såväl som extern
marknadsföring.
Ungdomsfullmäktiges Vision och Värdegrund ska vara ett levande dokument
som ledamöterna själva tolkar.
Dokumentet ska antas och vid behov revideras på kongressen inför varje
mandatperiod.
4/6
Vision
Alla ungdomar som går i skolan eller bor i Nyköping
ska känna att de har inflytande över Nyköpings
Ungdomsfullmäktige som i sin tur ska ha ett reellt
inflytande på politiken i Nyköpings Kommun.
5/6
Primära mål
Alla ungdomar som bor eller går i skolan i Nyköping ska känna till sin rätt att
vara med och påverka politiken i Nyköpings Kommun genom Nyköpings
Ungdomsfullmäktige.
Alla politiker i Nyköping ska känna till Nyköpings Ungdomsfullmäktiges
verksamhet.
All skolpersonal i Nyköping ska känna till Nyköpings Ungdomsfullmäktiges
verksamhet.
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska arbeta för att stärka demokratin ute på
skolorna och tydliggöra motionsrätten till Nyköpings Ungdomsfullmäktige.
Sekundära mål
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska inför varje mandatperiod besöka
Nyköpings högstadie- och gymnasieskolor med syfte att informera alla elever
om verksamheten samt ge eleverna möjlighet att själva engagera sig i
Nyköpings Ungdomsfullmäktige.
Genom att aktivt förmedla kunskap om Nyköpings Ungdomsfullmäktiges
verksamhet till politiker och tjänstemän i Nyköpings Kommun ska vi öka
medvetenheten om organisationen.
Genom att aktivt förmedla kunskap om Nyköpings Ungdomsfullmäktiges
verksamhet till skolpersonal på fristående skolor i Nyköping ska vi öka
medvetenheten om organisationen.
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska i sitt arbete med elevdemokrati vända sig
till elevråden på högstadie- och gymnasieskolor i Nyköping.
Vi ska tydliggöra att motionsrätten till Nyköpings Ungdomsfullmäktige inte bara
gäller ledamöter utan alla ungdomar i Nyköping.
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska inhämta och sprida information från och
till de nationella och internationella nätverken organisationen ingår i.
6/6
Värdegrund
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska vara:
Demokratiskt
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska alltid ta ställning mot alla former av
diskriminering samt organisationer som inte har en demokratisk värdegrund.
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska aktivt jobba för mångfald och allas lika
värde.
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska alltid värna om demokratin, i den egna
organisationen samt hos samarbetspartners.
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska sträva efter mångfald i organisationen.
Detta innefattar även en jämn könsfördelning.
Partipolitiskt obundet
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska jobba med politisk påverkan men aldrig ta
ställning i partipolitiska frågor.
Alla är välkomna till Nyköpings Ungdomsfullmäktige oavsett partipolitisk
tillhörighet eller avsaknad av sådan.
Religiöst obundet
Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska vara religiöst obundet.
Alla är välkomna till Nyköpings Ungdomsfullmäktige oavsett religiös åskådning
eller avsaknad av sådan.
Alkohol- och drogfritt
Alla aktiviteter som Nyköpings Ungdomsfullmäktige håller i ska vara alkoholoch drogfria.
När ledamöterna representerar Nyköpings Ungdomsfullmäktige ska de alltid
vara alkohol- och drogfria.
Ideellt
Ledamöterna i Nyköpings Ungdomsfullmäktige engagerar sig ideellt och får
tillbaka kunskap, erfarenhet och meriter.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards