Principbeslut kring livsmedel i offentliga kök

advertisement
MOTION
2016-09-05
Nyköping
Principbeslutkringlivsmedelioffentligakök
Nyköpingskommunarbetaridagaktivtmedupphandlingochinköpavlivsmedel,
kommunenställerkravpådjurskyddochharmålsättningarförandelekologiska
produkter.AllianseniNyköpinganserdockattdetbörfinnasenstarkarepolitisktuttalad
ambitionkringdenmatsomserverasivårakök.
LänsstyrelsensmålsättningärattSödermanlandmedomnejdskavarasjälvförsörjandepå
livsmedelår2045.Förattnådetmåletkrävsgodaförutsättningarförregionens
livsmedelsproducenter.Menförsvårandeomständigheterförsvenska
livsmedelsproducenterärattdereglerochkravSverigesätteruppfördeninhemska
produktionenärsträngareänimångaandraländer,detgörsvenskmatdyrareochdärmed
fårvårasvenskaproducentersvårareattkonkurrerameddenbilligareimporteradematen.
Denfinskaregeringenharnyligenfattatettprincipbeslutomattifortsättningenenbart
efterfrågaansvarsfulltproduceradeproduktervidstatligaoffentligaupphandlingarav
livsmedelochmåltidstjänster.DetinnebärattFinlandsregeringharbeslutatattsammakrav
somställspålandetsbönderochdjurhållareskaställasävenvidlivsmedelsupphandlingar.
VianserattSverigebörföljaFinlandsexempelochattNyköpingskommunbörtainitiativi
frågan.Detskulleinnebäraenökadandelinhemskaråvarorivåraoffentligakök,ochbättre
förutsättningarförsvenskaochsörmländskaproducenter.Förkommunenskulledetockså
kunnabetydaflerarbetstillfällen,menävenenstörremiljönyttadålokal/inhemsk
livsmedelsproduktionminskarbehovetavlångvägatransporter.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att
utredakonsekvensernaochmöjligheternaavattNyköpingskommunfattarett
principbeslutomattlivsmedelsomupphandlasochköpasinförserveringi
offentligakökskamötasammakrav,somställspåsvenska
livsmedelsproducenter.
Anna af Sillén (M)
Axel Wevel (C)
Sofia Remnert (L)Marita Göransson (KD)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards