Principbeslut kring livsmedel i offentliga kök

advertisement
MOTION
2016-09-05
Nyköping
Principbeslutkringlivsmedelioffentligakök
Nyköpingskommunarbetaridagaktivtmedupphandlingochinköpavlivsmedel,
kommunenställerkravpådjurskyddochharmålsättningarförandelekologiska
produkter.AllianseniNyköpinganserdockattdetbörfinnasenstarkarepolitisktuttalad
ambitionkringdenmatsomserverasivårakök.
LänsstyrelsensmålsättningärattSödermanlandmedomnejdskavarasjälvförsörjandepå
livsmedelår2045.Förattnådetmåletkrävsgodaförutsättningarförregionens
livsmedelsproducenter.Menförsvårandeomständigheterförsvenska
livsmedelsproducenterärattdereglerochkravSverigesätteruppfördeninhemska
produktionenärsträngareänimångaandraländer,detgörsvenskmatdyrareochdärmed
fårvårasvenskaproducentersvårareattkonkurrerameddenbilligareimporteradematen.
Denfinskaregeringenharnyligenfattatettprincipbeslutomattifortsättningenenbart
efterfrågaansvarsfulltproduceradeproduktervidstatligaoffentligaupphandlingarav
livsmedelochmåltidstjänster.DetinnebärattFinlandsregeringharbeslutatattsammakrav
somställspålandetsbönderochdjurhållareskaställasävenvidlivsmedelsupphandlingar.
VianserattSverigebörföljaFinlandsexempelochattNyköpingskommunbörtainitiativi
frågan.Detskulleinnebäraenökadandelinhemskaråvarorivåraoffentligakök,ochbättre
förutsättningarförsvenskaochsörmländskaproducenter.Förkommunenskulledetockså
kunnabetydaflerarbetstillfällen,menävenenstörremiljönyttadålokal/inhemsk
livsmedelsproduktionminskarbehovetavlångvägatransporter.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att
utredakonsekvensernaochmöjligheternaavattNyköpingskommunfattarett
principbeslutomattlivsmedelsomupphandlasochköpasinförserveringi
offentligakökskamötasammakrav,somställspåsvenska
livsmedelsproducenter.
Anna af Sillén (M)
Axel Wevel (C)
Sofia Remnert (L)Marita Göransson (KD)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards