Uppmärksamhetssignalen – Behandling och tillstånd

advertisement
2016-11-14
Uppmärksamhetssignalen - Överkänslighet
Menyval: Överkänslighet - Övrigt - Allergen
Allergen
Bistick
Blötdjur
Etylenoxid
Fisk
Formalin
Getingstick
Jordnötter
Klorhexidin
Kräftdjur
Latex
Lupin
Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos)
Nötter
Parfym
Plåster
Selleri
Senap
Sesamfrö/Sesamolja
Sojabönor
Spannmål, som innehåller gluten
Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 19 mg/kg eller 10 mg/liter
Ägg
Annat - Födoämne
Annat - Insektsbett
Annat - Kemikalie
Menyval: Överkänslighet - Övrigt – Allergen - Reaktion
Allvarlig arytmi
Anafylaktisk reaktion
Angioödem
Astma
Blodtrycksfall
Diarré
Förvirring
Generaliserade kramper
Hudrodnad
Hudsvullnad
Irritation i mun och svalg
Irritation i näsa
Irritation i ögon
Klåda
Sida 1 av 7
2016-11-14
Kräkningar
Larynxödem
Lindrig till medelsvår urtikaria
Stevens-Johnssons syndrom
Svår urtikaria
Sänkt medvetandegrad
Toxisk epidermal nekrolys
Tungandning
Annat - Varning
Annat - Observation
Sida 2 av 7
2016-11-14
Uppmärksamhetssignalen – Smittsam sjukdom
Menyval: Smittsam sjukdom
Hepatit B
Hepatit C
HV
HIV
MRSA
Tarmbakterier som bildar ESBL
Tarmbakterier som bildar ESBLcarba
VRE
Annat - Smittämne i blod
Annat - Smittämne i form av multiresistenta bakterier
Sida 3 av 7
2016-11-14
Uppmärksamhetssignalen – Vårdrutinavvikelse
Menyval: Vårdrutinavvikelse
Beslut finns om att avsluta livsuppehållande behandling
Beslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning
Förskrivningsrestriktioner
Hotbild mot patient
Hotbild mot vårdpersonal
Hänvisning finns till en specifik vårdenhet
Ingår i annan studie
Ingår i läkemedelsstudier
Patienten accepterar ej blod- eller plastmatransfusion
Annat
Sida 4 av 7
2016-11-14
Uppmärksamhetssignalen – Behandling och tillstånd
Menyval: Behandling och tillstånd - Behandling
Antikoagulantiabehandling
Cytostatikabehandling
Dialysbehandling
Immunhämmande/immunmodulerande behandling
Kelatbehandling
Poliklinisk smärtbehandling
Strålbehandling
Syrgasbehandling
Annat - Varning
Annat - Observation
Menyval: Behandling och tillstånd - Tillstånd - Implantat
Anlagd AV-fistel
Biologisk hjärtklaffsprotes
Höftprotes
Implantat i ögat
Implantat inklusive stentar i bukens hålorgan
Implanterbar defibrillator
Insulinpump
Intrakraniella coils
Intrakraniella vaskulära klipps
Knäprotes
Kokleaimplantat
Mekanisk hjärtklaffprotes
Neurostimulering av diafragma
Pacemaker
PEG
Protes eller implantat i mun (exkl. tänder), näsa, hals
Retinalt implantat
Shunt i centrala nervsystemet
Stent i koronarkärl
Stent i kärl i buken
Stent i kärl i extremiteterna
Stent i kärl i huvud/hals
Stent i kärl i thorax
Stent i urinvägarna
Subkutan venport
Trakestomi
Urogenitala implantat
Annat - Implantat
Sida 5 av 7
2016-11-14
Menyval: Behandling och tillstånd - Tillstånd - Annat tillstånd
Addisons sjukdom
Akut porfyri
Anginoneurotiskt ödem
Aortaaneurysm (ej opererat och inte heller brustet)
Cerebralt aneurysm (ej åtgärdat och inte heller brustet)
Ehlers-Danios syndrom
Epilepsi
Fenylketonuri
Hereditär hemorragisk telangiektasi
Hereditär hypogammaglobulinemi
Hydrocefalus
Hypoparatyreoidism
Hyposplenism
Hörselnedsättning och dövhet
Koagulationsrubbningar
Loeyz-Dietz syndrom
Långt QT-syndrom
Malign hjärntumör
Malign hypertermikänslighet
Maple syrup urine disease
Marfans syndrom
Mastocytos
MCAD-brist
Metylmalonisk acidemi
Mitokondriesjukdomar
Moyamoyasjukdom
Muskeldystofi/myopatier
Myasthenia gravis
Myositis ossificans
Osteogenesis imperfecta
Paroxysmal nattlig hemoglobinuri
Pseudokolinesterasbrist
Pulmonell hypertension
Situs inversus
Synnedsättning och blindhet
Trombocytrelaterad sjukdom och ökad blödningstendens
Trombofili
Tuberös skleros
Wilsons sjukdom
Annat - Varning
Annat - Observation
Sida 6 av 7
2016-11-14
Menyval: Behandling och tillstånd - Tillstånd - Transplantat
Benmärgstranssplanterad
Hjärt- och lungtransplanterad
Hjärttransplanterad
Levertransplanterad
Lungtransplanterad
Njurtransplanterad
Pankreastransplanterad
Stamcellstransplanterad
Tarmtransplanterad
Annat - Transplantat
Sida 7 av 7
Download