Luftföroreningar utomhus (kapitel 2)

advertisement
Luftföroreningar utomhus (kapitel 2)
Petter Ljungman
2017-05-29
Petter Ljungman
1
Luftföroreningar
 Partiklar av olika storlekar (PM10, PM2,5)
 Gaser (Ozon, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid)
 Polycykliska kolväten, lättflytiga organiska
ämnen
2017-05-29
Petter Ljungman
2
Källor till partikelutsläpp
2017-05-29
Petter Ljungman
3
Partikelhalter i svenska storstäder
2017-05-29
Petter Ljungman
4
Kväveoxidutsläpp
2017-05-29
Petter Ljungman
5
Antal dygn med ozonhalter högre än gränsvärdet
2017-05-29
Petter Ljungman
6
Upplevd luftkvalitet
2017-05-29
Petter Ljungman
7
Upplevda besvär av bilavgaser
2017-05-29
Petter Ljungman
8
Besvär av utemiljön hos personer med astma/allergi
2017-05-29
Petter Ljungman
9
Dödlighet
Hjärt- och kärlsjukdom
2017-05-29
Lungsjukdom inklusive cancer
Petter Ljungman
10
Hjärt- och kärlsjukdomar
 Åderförkalkning och hjärtinfarkt
 Hjärtsvikt
 Rytmrubbningar inklusive hjärtstopp
 Högt blodtryck
 Stroke
2017-05-29
Petter Ljungman
11
Lungsjukdomar
 Astma hos barn och vuxna
 Försämrad lungfunktion
 Allergiutveckling
 Infektioner
 Lungcancer
2017-05-29
Petter Ljungman
12
Fosterutveckling
Demens
Metabolt syndrom
2017-05-29
Petter Ljungman
13
Tack!
2017-05-29
Petter Ljungman
14
Download