Kristinehamns Värme AB Småhus 2017

advertisement
Redovisning av kostnader för fjärrvärme enligt
Energimarknadsinspektionens krav, EIFS 2009:3.
Kristinehamns Värme AB
Småhus 2017
Typexempel på fjärrvärmekostnad för småhus
Fjärrvärmepris - Småhus består av två priskomponenter, fast del (kr/år) och energipris (kr/kWh).
Båda dessa priskomponenter bidrar till den totala fjärrvärmekostnaden.
Prisuppgift för en nyanslutning till fjärrvärme beror på lokala förutsättningar och kan därför variera. Pris
för fjärrvärmeanslutning av ett småhus är för närvarande ungefär 65 000 kr inkl moms. För servisledning
längre än 15 m tillkommer 1 875 kr inkl moms per löpmeter. Med servisledning menas ledning mellan
fjärrvärmenätet och fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentral och andra installationstjänster offereras separat.
Vid mark med mycket berg kan det vara nödvändigt med sprängning för att möjliggöra förläggning av
fjärrvärmeledning, vilket då bekostas av kund.
Vid områdesvis nyanslutning, exempelvis ett större småhusområde, är anslutningspriset vanligtvis lägre.
Nyanslutningspriset bestäms av områdets lokala förutsättningar.
Fastighetskategori småhus
Årlig förbrukning
kWh
Total kostnad per år
kr
Varav under året fast del
kr
Varav under året rörlig del
kr
15 000
15 760
5 695
10 065
20 000
19 115
5 695
13 420
30 000
25 825
5 695
20 130
5 695
26 840
40 000
32 535
Kostnaderna är redovisade inkl moms.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards