Rekommendation angående beslut om nationell nivåstrukturering

Beslutsunderlag
Datum
2017-02-16
Rekommendation angående beslut om nationell nivåstrukturering
för tre åtgärder i cancervården
Ärende
Regionala cancercentrums samverkansgrupp (RCC i samverkan) har lämnat en rekommendation
till landsting/regioner som avser att godkänna och tillämpa nationell nivåstrukturering för tre
åtgärder i cancervården:
1. Kirurgisk behandling vid perihilära gallvägstumörer
att kurativt syftande kirurgi för perihilära gallvägstumörer ska utföras vid 2 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
2. Kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer
att kurativt syftande kirurgi vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer ska utföras vid 2
nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
3. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
att retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer ska utföras vid 2 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Se bifogat underlag från Regionala cancercentrums samverkansgrupp (RCC Samverkan dnr
11/3031). Underlaget innehåller även rekommendation om regional nivåstrukturering. Den
regionala delen hanteras i sjukvårdsregionens ordinarie arbete med regional nivåstrukturering.
Styrgrupp RCC Uppsala-Örebro sjukvårdsregion förordar att samverkansnämnden
rekommenderar landstingen/regioner att följa rekommendationen att godkänna och tillämpa
nationell nivåstrukturering enligt bifogat underlag och att styrgrupp RCC får i uppdrag att stödja
genomförandet och följa upp utfallet i sjukvårdsregionen.
Förslag till beslut
att rekommendera landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen
att tillämpa nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgisk behandling för perihilära
gallvägstumörer, kurativt syftande kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och
periampullär cancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer enligt bifogad
rekommendation från Regionala cancercentrums samverkansgrupp, RCC Samverkan dnr
11/3031 och
att respektive landsting/region sänder kopia på tagna beslut till RCC i samverkan senast den 1
april 2017,
samt
att ge styrgrupp RCC i uppdrag att stödja genomförandet och följa upp utfallet av den nationella
nivåstruktureringen av kurativt syftande kirurgisk behandling för perihilära gallvägstumörer,
kurativt syftande kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer,
samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, och
att styrgrupp RCC får i uppdrag att återkomma med förslag till beslut gällande de regionala
rekommendationerna från RCC i samverkan till nämndens möte den 31 maj.
Rickard Simonsson
Ordförande LD/RD-gruppen
Helena Björkman
Ordförande styrgrupp RCC
1 (1)