Psykologiska institutionen Stockholms universitet Psykologi II 31

advertisement
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
Psykologi II
31 augusti 2012
PERCEPTION OCH NEUROPSYKOLOGI, 7,5 hp
Kursbeskrivning för höstterminen 2012
Kursbeskrivning
Kursen i perception och neuropsykologi förenar två viktiga delområden inom
psykologiämnet. Perceptionspsykologin är ett av psykologins äldsta och mest grundläggande
områden. Den handlar om hur vi tar emot information genom våra sinnen, och därigenom
upplever vår omvärld samt vår egen kropp och dess tillstånd. Vår kurslitteratur berättar
historien om hur informationen kommer till oss och tolkas: ”Perception does not just
happen!”. Neuropsykologin belyser hur hjärnskador påverkar psykologiska processer och den
ger en unik inblick i hur processerna beror på hjärnans neurobiologiska bas.
Kursen ger grundläggande kunskaper om hur perceptionen fungerar, dess möjligheter och
begränsningar. Den visar de vetenskapliga metoder genom vilka vi kan undersöka hur våra
sinnesintryck skapas och tolkas. Den ger också kunskaper om perceptionens fysiska och
biologiska grundvalar; hur hjärnan och sinnesorganen möjliggör vår upplevelse av världen
som en sammanhängande helhet. Att studera perception och neuropsykologi tillsammans är
naturligt eftersom perceptionsforskningen alltid varit förankrad i aktuell kunskap om
nervsystemet.
Kursen ger en problemorienterad översikt av forskning inom perceptionspsykologin och
neuropsykologin. Varför är vissa personer överkänsliga för buller eller lukter? Hur reagerar
hjärnan på emotionella händelser? Kan man genom mätningar av nervsystemet avslöja om
någon ljuger? Kan hjärnan bearbeta synintryck som vi inte är medvetna om att vi har sett?
Hur kan skador på nervsystemet leda till förändrade upplevelser av omvärlden? Att identifiera
funktionella nedsättningar av hjärnfunktioner kräver förståelse för hur typisk funktionalitet
varierar, och kursen kommer särskilt beakta hur ålder och kön samverkar med hjärnans
perceptuella och kognitiva funktioner. Träning ges i såväl vetenskapligt skrivande som
muntlig presentationsteknik. I praktiska inslag kommer kursen också att ge studenterna
möjlighet att genomföra sensoriska experiment, samt mäta hur deras egna nervsystem
aktiveras av sinnesupplevelser.
Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:
1. Beskriva hur sinnessystemen fungerar.
2. Förklara perceptionspsykologiska fenomen i termer av ”bottom-up” och ”top-down”
processer, samt beskriva olika perceptionsteorier.
3. Redogöra för centrala begrepp, teorier, och metoder inom neuropsykologin, samt
självständigt diskutera och tillämpa denna kunskap.
4. Utföra psykofysiska och psykofysiologiska mätningar samt förstå, tolka och presentera dess
resultat.
5. Diskutera och problematisera neuropsykologins definitioner av typisk kontra nedsatt
funktionalitet utifrån en medvetenhet om normalvariation och variabler som samvarierar med
denna.
Undervisningsformer
Kursen består av ett antal föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna redovisar och
diskuterar kurslitteraturen. Vid laborationerna genomförs experiment med kursdeltagarna som
försöksledare och försökspersoner. Laborationerna redovisas i samband med själva
laborationen, eller skriftligt i en vetenskaplig rapport och muntligt vid ett särskilt obligatoriskt
seminarium.
Examination
Kursen är betygsgraderad enligt den sjugradiga ECTS-skalan (A, B, C, D, E, Fx, F).
Allmänt gäller att:
A. Utmärkt
Studenten kan självständigt koppla ihop centrala begrepp, teorier och modeller. Studenten
argumenterar och diskuterar på ett självständigt sätt relevanta principer och forskningsresultat i
förhållande till kurslitteraturen. Studenten integrerar relevanta principer från både perceptions- och
neuropsykologi till en nyanserad bild av typiska och nedsatta hjärnfunktioner.
B. Mycket bra
Studenten kan självständigt redogöra för skillnader och likheter mellan centrala begrepp, teorier
och modeller samt resonera kring de centrala begreppens relevans, tillkortakommanden och
giltighet.
C. Bra
Studenten visar förståelse och kan självständigt redogöra för skillnader mellan centrala begrepp,
teorier och modeller samt applicerar centrala begrepp på egna exempel.
D. Tillfredsställande
Studenten kan redogöra för givna centrala begrepp, teorier och modeller på ett självständigt sätt.
E. Tillräckligt
Studenten kan definiera centrala begrepp och redogöra för huvuddragen i relevanta teorier och
modeller.
Fx. Komplettering krävs
Studenten uppvisar vissa brister i förståelsen av kursmaterialet, vilket visas i bristande förmåga att
redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller, och komplettering krävs därför för att de
förväntade studieresultaten ska ha uppnåtts.
F. Otillräckligt
Studenten uppvisar stora brister i förståelsen av kursmaterialet, vilket visas i oförmåga att redogöra för
centrala begrepp, teorier och modeller, och underlag för bedömning saknas därför.
Specifikt för denna kurs:
Betygsättning E-A baseras helt på resultatet på den skriftliga tentamen (lärandemål 1-3):
A = 90 % rätt, B = 80 % rätt, C = 70 % rätt; D = 60 % rätt, E = 50 % rätt.
För minst E krävs dessutom godkända laborationsrapporter (såväl skriftlig som muntlig
presentation), och aktivt deltagande i de obligatoriska inslagen (gråmarkerade i schemat).
Komplettering för frånvaro sker i form av skriftlig inlämningsuppgift som specificeras och
bedöms av kursansvarig i samråd med aktuell lärare.
Föreläsare
JO: Jonas Olofsson, docent, kursansvarig
SW: Stefan Wiens, professor
TP: Tonya Pixton, Fil. Dr.
LF: Laura Ferrer-Wreder, docent
MN: Mats Nilsson, professor
EB: Elisabet Borg, Fil. Dr.
ML: Maria Larsson, professor
HF: Håkan Fischer, professor
Kurslitteratur
Kursböcker:
G: Goldstein, E. B. (2010). Sensation and Perception (8th ed. International Student Edition).
New York: Wadsworth. [ISBN: 978-0495601494]
S: Stirling, J. (2004) Neuropsykologi – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. [ISBN: 9789144027753]
Momentkompendium (med reservation för ändringar).
BB: Borg, G., & Borg, E. The Borg CR scales folder.
B: Borg, G. Borg’s perceived exertion and pain scales, kapitel 4 (Psychophysical scaling) och
6 (The Borg CR 10 scale)
BH: Borg, G., & Hellström, Å. Perception och psykofysik med ergonomiska tillämpningar.
R: Rock, I. Perception.
LB:
Schema Perception och Neuropsykologi (med reservation för ändringar):
Datum
23-jan
Dag
Ons
Sal
Tid
Hus 9, 12-15
konf
24-jan
Tor
12-15
28-jan
31-jan
04-feb
06-feb
11-feb
Hus 9,
konf
Mån Hus 9,
konf
Tor Hus 9,
konf
Mån Hus 9,
konf
12-15
12-15
12-15
Ons
Hus 9, 12-15
konf
Mån Hus 9, 12-15
konf
14-feb
Tor
18-feb
Mån Hus 9, 12-15
konf
21-feb
Tor
25-feb
Mån Hus 9, 12-15
konf
28-feb
Tor
04-mar
07-mar
11-mar
14-mar
18-mar
Hus 9, 12-16
konf
Hus 9, 12-15
konf
Hus 9, 12-15
konf
Mån Hus 9, 12-15
konf
Tor
Hus 9, 12-15
konf
Mån Hus 9, 12-15
konf
Tor Hus 9, 12-15
konf
Mån Hus 9, 12-15
konf
Tema
Lärare Litteratur
Momentintroduktion/vad JO
G: kap1;
är perceptions- och
BH; R; S:
neuropsykologi? (obl)
kap1-2, 4
Psykofysiska metoder
TP
G: kap1; BH
Föreläsningstyp
Föreläsning
Hur mäter vi
upplevelseintensitet?
Sensorik laboration:
Introduktion (obl)
Event-related potentials:
Hjärnan upptäcker
förändringar (obl)
Sensorik laboration:
Lägesrapport (obl)
Hudkonduktans:
Fungerar den som
"lögndetektor"? (obl)
Signaldetektion:
Introduktion samt
laboration (obl)
Pulsmätning:
Interoception och
emotionell erfarenhet
(obl)
Hur utvecklas
sinnessystemen genom
livet?
Uppmärksamhet och
exekutiva funktioner:
Neuropsykologiska
studier
Hur går det till när vi
ser?
Sensorik laboration:
Presentation av rapporter
(obl)
Hur upplever vi musik,
buller, och tal?
Hur upplever vi beröring
och smärta?
Hur upplever vi lukter
och smaker? Inkl.
laborativt moment
Affektiv neuropsykologi
Föreläsning
Föreläsning
EB
B; BB
TP
G: kap 1;
Föreläsning
BH
kompendium Föreläsning (1h)
och seminarium
(2h)
Handledningsmöte
SW
TP
SW
TP
SW
kompendium Föreläsning (1h)
och seminarium
(2h)
G: s 373-378 Föreläsning (2h)
och gruppövning
(2h)
LB
Föreläsning (1h)
och seminarium
(2h)
LF
G: kap 16
Föreläsning
SW
G: kap 6; S:
kap 9, 10
Föreläsning
JO
Föreläsning
TP
Seminarium
MN
G: kap 11-13 Föreläsning
JO
ML
G: kap 5-7
(14)
G: kap 15
HF
kompendium Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
21-mar
Tor
Hus 9, 12-15
konf
25-mar
Mån Hus 9, 12-15
konf
26-mar
Tis
Hus 9, 12-15
konf
27-mar
Ons
02-apr
Tis
Hus 9, 12-15
konf
U15
9-13
9-13
Biologilaborationer:
Presentation
labbrapporter (obl)
Semantiskt och
episodiskt minne:
Neuropsykologiska
studier
Lateralisering och språk:
Neuropsykologiska
studier
Repetition och
frågestund inför tentan
Tentamen
Omtenta
SW
Seminarium
JO
G: kap 5; S:
kap 7, 8
Föreläsning
JO
S: kap 3, 6
Föreläsning
JO
Handledningsmöte
Download