Engelsk- svensk ordlista avseende

advertisement
2011-01-31
1 (5)
Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer
KKV1000, v1.1, 2010-05-05
Above /below the threshold amount
Abnormally low tender
A publicly accessible (electronic) database
Application for review
Award criteria
B-services regardless of value
Base for award of contract
Body governed by public law
Buyer profile
Public work concession
Award a contract based on a
framework agreement
Central purchasing body
Classic sector
Competition
Competitive dialogue
Contract award decision
Contract award notice
Contract notice
Contracting authorities / entities)
Contract documents
Contractor
Design contest
Direct award
Dynamic purchasing system
Economic operator
Electronic auction
Evaluation of tenders
Economic and financial standing
Framework agreement
Illegal direct award of contract
In-house
Ineffectiveness of contract
Över /under tröskelvärdet
Onormalt lågt anbud
Allmänt tillgänglig (elektronisk) databas
Ansökan om överprövning
Tilldelningskriterier
B-tjänster oavsett värde
Tilldelningsgrund
Offentligt styrda organ
Upphandlarprofil
Byggkoncession
Tilldelning av kontrakt från ramavtal (”avrop”)
Inköpscentral
Klassiska sektorn
Konkurrens
Konkurrenspräglad dialog
Tilldelningsbeslut
Efterannonsering
Meddelande om upphandling (annons)
Upphandlande myndigheter / enheter
Förfrågningsunderlag
Byggentreprenör
Projekttävling
Direktupphandling
Dynamiskt inköpssystem
Ekonomisk aktör
Elektronisk auktion
Anbudsutvärdering
Ekonomisk och finansiell ställning
Ramavtal
Otillåten direktupphandling
Egen regi
Ogiltighet av avtal
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
2011-01-31
Interim measure
Invitation to tender
Lowest price
Means of communication
Negotiated procedure
Negotiated procedure without/with prior publication
Most economically advantageous tender
Non-mandatory publication
Notice
Open procedure
Option and renewal of contract
Overriding reasons
Prior information notice
Procurement fine
Publication of a contract notice
Public contract
Public procurement
Public service contract
Public supply contract
Public works concession
Public works contract
Purchase
Qualification criteria
Renewal
Request to participate
Restricted procedure
Review body
Review procedure
Selective procedure
Service concession
Service provider
Simplified procedure
Standstill period
Subcontractor
Suspension
Supplier
Technical ability and capacity
Technical specification
Tender
Tenderer
Tender documents
Validity of tender
Tender evaluation
Terms of delivery
Terms of payment
The fundamental principles
The principle of equal treatment
The principle of mutual recognition
The principle of non-discrimination
2 (5)
Interimistisk åtgärd
Anbudsinbjudan
Lägsta pris
Sätt att kommunicera
Förhandlat förfarande
Förhandlat förf.utan/med annonsering.
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud
Icke-obligatorisk annonsering
Annons
Öppet förfarande
Options- och förlängningsklausul
Synnerliga skäl
Förhandsannonsering
Upphandlingsskadeavgift
Annonsering
Offentligt kontrakt
Offentlig upphandling
Offentligt tjänstekontrakt
Offentligt varukontrakt
Byggkoncession
Offentligt byggentreprenads-kontrakt
Inköp
Krav på leverantören
Förlängning
Anbudsansökan
Selektivt förfarande
Överprövningsinstans
Överprövning
Urvalsupphandling
Tjänstekoncession
Tjänsteleverantör
Förenklad upphandling
Avtalsspärr
Underleverantör
Förlängd avtalsspärr
Varuleverantör
Teknisk förmåga och kapacitet
Teknisk specifikation
Anbud
Anbudsgivare
Förfrågningsunderlag
Anbudets giltighetstid
Anbudsutvärdering
Leveransvillkor
Betalningsvillkor
De grundläggande principerna
Principen om likabehandling
Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om icke-diskriminering
2011-01-31
The principle of proportionality
The principle of transparency
Threshold
Time limits
Utilities sectors
Value added tax (VAT)
Variants
Voluntary ex ante transparency
Withdrawal of the invitation to tender
Proportionalitetsprincipen
Transparensprincipen
Tröskelvärde
Tidsfrister
Försörjningssektorerna
Mervärdeskatt
Alternativa anbud
Frivillig förhandsinsyn
Avbrytande av upphandling
3 (5)
2011-01-31
4 (5)
Svensk – engelsk ordlista avseende upphandlingstermer
Allmänt tillgänglig (elektronisk) databas
Alternativa anbud
Anbud
Anbudets giltighetstid
Anbudsansökan
Anbudsgivare
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
Annons
Annonsering
Ansökan om överprövning
Avbrytande av upphandling
Avtalsspärr
B-tjänster oavsett värde
Betalningsvillkor
Byggentreprenör
Byggkoncession
De grundläggande principerna
Direktupphandling
Dynamiskt inköpssystem
Efterannonsering
Egen regi
Ekonomisk aktör
Ekonomisk och finansiell ställning
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud
Elektronisk auktion
Frivillig förhandsinsyn
Förenklad upphandling
Förfrågningsunderlag
Förhandlat förf.utan/med annonsering
Förhandlat förfarande
Förhandsannonsering
Förlängd avtalsspärr
Förlängning
Försörjningssektorerna
Icke-obligatorisk annonsering
Inköp
Inköpscentral
Klassiska sektorn
Konkurrens
Konkurrenspräglad dialog
Krav på leverantören
Interimistisk åtgärd
Leveransvillkor
Lägsta pris
Meddelande om upphandling (annons)
Mervärdeskatt
A publicly accessible (electronic) database
Variants
Tender
Validity of tender
Request to participate
Tenderer
Invitation to tender
Evaluation of tenders
Notice
Publication of a contract notice
Application for review
Withdrawal of the invitation to tender
Standstill period
B-services regardless of value
Terms of payment
Contractor
Public work concession
The fundamental principles
Direct award
Dynamic purchasing system
Contract award notice
In-house
Economic operator
Economic and financial standing
Most economically advantageous tender
Electronic auction
Voluntary ex ante transparency
Simplified procedure
Contract documents/Tender documents
Negotiated procedure without/with prior publication
Negotiated procedure
Prior information notice
Suspension
Renewal
Utilities sectors
Non-mandatory publication
Purchas
Central purchasing body
Classic sector
Competition
Competitive dialogue
Qualification criteria
Interim measure
Terms of delivery
Lowest price
Contract notice
Value added tax (VAT)
2011-01-31
Offentlig upphandling
Offentligt byggentreprenadskontrakt
Offentligt kontrakt
Offentligt tjänstekontrakt
Offentligt styrda organ
Offentligt varukontrakt
Ogiltighet av avtal
Onormalt lågt anbud
Options- och förlängningsklausul
Otillåten direktupphandling
Principen om icke-diskriminering
Principen om likabehandling
Principen om ömsesidigt erkännande
Projekttävling
Proportionalitetsprincipen
Ramavtal
Selektivt förfarande
Synnerliga skäl
Sätt att kommunicera
Teknisk förmåga och kapacitet
Teknisk specifikation
Tidsfrister
Tilldelning av kontrakt från ramavtal (”avrop”)
Tilldelningsbeslut
Tilldelningsgrund
Tilldelningskriterier
Tjänstekoncession
Tjänsteleverantör
Transparensprincipen
Tröskelvärde
Underleverantör
Upphandlande myndigheter/enheter
Upphandlarprofil
Upphandlingsskadeavgift
Urvalsupphandling
Varuleverantör
Öppet förfarande
Överprövning
Överprövningsinstans
Över/under tröskelvärdet
5 (5)
Public procurement
Public works contract
Public contract
Public service contract
Body governed by public law
Public supply contract
Ineffectiveness of contract
Abnormally low tender
Option and renewal of contract
Illegal direct award of contract
The principle of non-discrimination
The principle of equal treatment
The principle of mutual recognition
Design contest
The principle of proportionality
Framework agreement
Restricted procedure
Overriding reasons
Means of communication
Technical ability and capacity
Technical specification
Time limits
Award a contract based on a framework agreement
Contract award decision
Base for award of contract
Award criteria
Service concession
Service provider
The principle of transparency
Threshold
Subcontractor
Contracting authorities/entities)
Buyer profile
Procurement fine
Selective procedure
Supplier
Open procedure
Review procedure
Review body
Above/below the threshold amount
Download