CMB construction management svensk-engelsk

CMB construction management svensk‐engelsk ordlista
UK: huvudsakligen brittiskt språkbruk
US: huvudsakligen amerikanskt språkbruk
Svenska
à‐kostnad
aktiebolag
aktiebolag
allmänna bestämmelser
allmännyttig
anbud
anbud
anbudsförfrågan
anbudsgivare
anbudsgivare
anbudsvärdering
anbudsvärdering
anläggningar
anläggningar
ansvar (ekonomiskt)
à‐pris
arbetsgivare
arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen
arvode
avgift
avsiktsförklaring
avtal
Avtalslagen
balanserat styrkort
Banverket
besiktning
besiktningsman
beskrivning
beställare
bokföring
bostad
bostad
bostadsarea
bostadshus
bostadslån
bostadsrättsförening
Boverket
bransch
brist
bruttoarea
bygganmälan
byggarbetsplats
byggbransch
byggd miljö
byggföretag
byggherre
byggherre
bygglov
byggnadsnämnd
byggsektor
delad entreprenad
detaljplan
dotterbolag
driftkostnad
egen regi
energisparande
English
unit cost
limited company UK
corporation US
general conditions
semi‐public
bid US
tender UK
request for tenders UK
bidder US
tenderer UK
bid evaluation US
tender evaluation UK
infrastructure
civil engineering works
liability
unit price
employer (one sense)
occupational health & safety
Work Environment Act
fee
fee
letter of intent
contract
Contract Act
Contract Act
balanced scorecard
Swedish Rail Administration
inspection
inspector
specification(s)
client UK
accounting
dwelling UK
residential unit US
useful floor space of dwellings
residential building US
housing loan
housing cooperative UK
National Board of Housing, Building and Planning
industry
defect
gross floor area
building notification
construction site
construction industry
built environment
construction company/firm
client UK
owner US
building permit
building committee
construction sector
trades contract
detailed development plan
subsidiary
operating cost
direct labour
energy conservation
entreprenadform
entreprenör
entreprenör (företagare icke‐bygg)
fastighetsförvaltning
fastighetsutveckling
fastighetsutveckling
fastpris
fastpris
fel
flerbostadshus
fritidshus
funktionskrav
färdigställande
förfrågningsunderlag
förfrågningsunderlag
förordning
förtillverkning
garantitid
generalentreprenör
handelsbolag
huvudentreprenör
hyresgäst
hållbar utveckling
idrifttagande
incitament
incitamentsavtal
incitamentsavtal
inköp
inspektion
i t ll ti
installationer
installationer
intressent
intäkt
kalkyl
kalkylera
kommunal
koncern
koncession (jfr projektfinansiering)
bolag, separat för projektfinansiering (koncessionär)
konfliktlösning
konjunktur
konkurrensupphandling
konsortium
konsult
kontrakt
kontroll
kundnöjdhet
kvalitetsansvarig
kvalitetsstyrning
kvalitetssäkring
lagarbete
Lagen om offentlig upphandling
landsting
leverans
leverantör
leverantörskedja
livscykelkostnad
lokaler
lägenhet
lägenhet
länsstyrelse
project delivery method US
contractor
entrepreneur
facilities management
property development UK
real estate development US
lump sum
fixed price
fault
multi‐dwelling building(s) second home(s)
performance requirement
completion
bid documents US
tender documents UK
ordinance
prefabrication
guarantee period
general contractor
partnership
main contractor
tenant
sustainable development
commissioning UK
incentive
incentive contract
target cost contract
purchasing
inspection
HVAC (h ti
HVAC (heating, ventilation, air conditioning) US
til ti
i
diti i ) US
mechanical services, building services UK
stakeholder
revenue
estimate
estimate
municipal
group
concession (cf. BOT)
special purpose vehicle, SPV
conflict resolution
business cycle
competitive tendering UK
consortium
consultant
contract
inspection
customer satisfaction
person responsible for quality matters
quality control
quality assurance
teamwork
Public Procurement Act
county council
delivery
supplier
supply chain
life cycle cost
premises, space
apartment US
flat UK
county administrative board
lön (för arbetare)
lön (för tjänstemän)
löpande räkning
löpande räkning
löpande räkning
medarbetare (=anställd)
mervärdesskatt
Miljöbalken
miljöledning
mängdförteckning
nuvärde
nyckeltal
ombyggnad
partnering
personal
Plan‐ och bygglagen
platsbyggd
platschef
prestation
prognos
program (byggnads‐)
projektering
projektfinansiering (koncession, typ av)
projektfinansiering (koncession, typ av)
projektfinansiering (koncession, typ av)
projektfinansiering (koncession, typ av)
projektledare
projektutveckling
projektör
ramavtal
t l
riktkostnad
riktpris
riskaversion
riskhantering
rivning och nybyggnad
samordnad generalentreprenad
sidoanbud
sidoentreprenör
skada
skiljedom
slutanvändare
småhus
specialentreprenör
standardavtal
stapeldiagram
styrning
subvention
tidplan
tidsförlängning
tilldelning
tilldelningskriterium
tillgänglighet
tjänst
totalentreprenad
totalentreprenad (typ av)
tvist
underentreprenör
underhåll
uppföljning
upphandla
upphandling
upplåtelseform
wage
salary
cost plus [fee]
cost‐reimbursable
prime cost [contract]
employee
value added tax, VAT
Environmental Code
environmental management
bill of quantities
present value
indicator
refurbishment
partnering
staff
Planning and Building Act
built in situ
site manager
performance
forecast
brief UK
design
build‐operate‐transfer BOT
BOT build‐operate‐transfer
Private Finance Initiative, PFI UK
Private Public Partnership, PPP UK
project manager
project development
designer
fframework agreement
k
t
target cost
target price
risk aversion
risk management
rebuilding
nominated subcontractors
alternative bid US
prime contractor[s, one of]
damage
arbitration
end user
one‐ or two‐dwelling building(s)
trade contractor
standard form [of] contract
bar chart
control
subsidy
schedule
time extension
award
award criterion
accessibility
service
design‐[and‐]build contract
turnkey contract
dispute
subcontractor
maintenance
monitoring
procure
procurement
tenure
utförandeentreprenad
utrustning
utrymme
vite
vite
vite
Vägverket
återuppbyggnad
ägarlägenhetsfastighet
ändrings‐, tilläggs‐ och avgående arbete (ÄTA)
ändrings‐, tilläggs‐ och avgående arbete (ÄTA)
översiktsplan
traditional contract
equipment
space
fine
penalty
liquidated damages
National Road Administration
reconstruction
condominium US
[contract] change US
[contract] variation UK
comprehensive plan